Apokalipsis 1:5

5Ig si Jesu-Cristo yay ang mataligan ta ang pagpamatod natetenged ong nandia. Si Jesus tang na-kaw ang naboi ong mga patay ig tanandia tang paggaem ong tanan ang mga adi tarin ong kalibotan. Aggegman ita ni Cristo, ig ong kamatayen na linibri ita nandia ong mga talak ta.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More