Apokalipsis 1:9

9Yo si Juan, ang logod mi. Bilang mga nanga-pen da ong ni Jesus, aroman itang gasakepan tang inadian tang Dios, ig pagtarabidan itang pamagpinitinsia ig pamagagoanta ong mo-yang nem. Binanggilo tarin ong poro tang Patmos tenged ong yen ang pagpatako tang bitala tang Dios ang sinoldok ni Jesus.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More