Apokalipsis 10

1Pagatapos ta si, initao pa tang tata pang makagagaem ang anghil ang agpababak magalin ong langit. Gakopotan tanandia ta onom ig may rinbo ong kokoloan na. Sisinggat ang midio kaldaw tang emet na, ig pario ta adiling apoy tang mga bisit na. 2May ekel nang ge-ley ang kasolatan ang nabrian da. Binondo na ong talsi tang tong kakay na ig ong tanek tang walang kakay na. 3Miniteg tanandia, ig ang bosis na midio lion ang gingereb. Ig may bosis ang nagalin ong pitong mga doldol ang siminabat ong nandia. 4Magsolato ra rin pagatapos tang doldol, piro naba-yano ang nagalin ong langit tang tatang bosis ang ganing, "Italok mo tang inaning tang pitong doldol. Indi isolat mo!" 5Ig ang anghil ang initao ang pamondo ong talsi ig ong tanek, pinalawig na ong kalima nang to ong langit 6ig nanompa ong aran tang Dios ang boi asta tanopa ang yay ang nagboat tang langit, tanek, talsi ig ang tanan ang ga-tang don. Ganing tanandia, "Indi ra lamang maboay! 7Mga eyepen tang yapitong anghil tang torotot na, boaten da tang Dios tang sikritong plano na sigon ong pinatako na ong mga torobolon nang mga propita." 8Oman nagigampang si ong yen tang bosis ang naba-yano magalin ong langit ang ganing, "Lemengeta ong anghil ang pamondo ong talsi ig ong tanek, ig komiten mo tang kasolatan ang agbiotan na ang nabrian da." 9Animan linengetano tang anghil ig pina-dolo tang kasolatan. Ganing tanandia ong yen, "Komiten mo na ig panganen mo. Mapakit sia ong torok-torokan, piro mamit ong anga mo pario ta lanaw." 10Kinomito ig pinangan tang ge-ley ang kasolatan. Mamit kaman ang midio lanaw. Piro asing na-leno ra, nagpakit ka tang torok-torokano. 11Ig inaning na ong yen, "Kaministiran ang ipakabot mong moman tang bitala tang Dios natetenged ong mainabo ong mga taw ang magalin ong sari-saring nasion ig bitala, asta ong mga adi nira."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\