Apokalipsis 11

1Pagatapos, may sindol ong yen ang tatang pantaket ang midio baston. Ig ganing tang nagtorol, "Ala, taketen mo tang Timplo tang Dios may ang altar, ig bilangen mo tang mga pamagto don. 2Piro indi ra taketen mo tang plasa-plasa ong loa tang Timplo, tenged ang logar ang asia sindol da ong mga taw ang indi gailala ong Dios. Asia tanira tang manlangga tang sagradong siodad tang Jerusalem ong teled ta epat ang polok may doroang bolan. 3Piro ipekelo don tang doroang manigpamatodo, ang mamagloksa ang mamaglambong ta sako, ig ong teled ta tang ribo ig doroang gatos may enem ang polok ang kaldaw ipakabot nira tang bitala tang Dios." 4Ang doroang manigpamatod ang na yay ang doroang papang olibo ig doroang tolok ang pamagsirbi ong talongan tang Gino tang kalibotan. 5Ig mga may magsobok ang magpasit ong nira, lomboa ong mga anga nira tang apoy ang magtolpok ong mga kasoay nira. Maning atan tang pagpatay nira ong maski sinopay magpasit ong nira. 6May gaem nirang magtorol ta tagkikinit agod indi komoran ong timpo tang pagpamatod nira. Ig may gaem ka nirang boaten ang dogo tang tanan ang wi, ig magpaekel ta maski onopang klasi ta sarot ong tanek mga kada maliagan nira. 7Pagatapos nirang magpamatod, lomboa tang tatang sapat ang magalin ong kadalem-daleman ang prisoan ig magiggira ong nira. Mapirdi tanira tang sapat ig dayon tanirang patayen. 8Ang sinangoni nira mabo-wan ong karsada tang bantog ang siodad, ang yay ang poidi kang ingaranan ta Sodoma obin Ehipto tenged ong sobrang kalainan na. (Tarin ka ong siodad ang na linansang ong kros tang Gino nira.) 9Ong teled ta tolong kaldaw may tenga, ang mga sinangoni nira pa-dekan tang mga taw ang magalin ong sari-saring dogo, tribo, bitala, ig nasion. Ig indi tanira maliliag ang ilbeng tang mga sinangoni nira. 10Mangalipay ta mo-ya tang tanan ang taw ong kalibotan. Magsilibra tanira ig mamagrigaloan ong tata may tata tenged patay da tang doroang asing propita tang Dios ang nagekel ta dorong kaliwagan ong nira. 11Piro pagata-lib tang tolong kaldaw may tenga, sindolan si tanira tang Dios ta linawa, ig kimindeng tanira. Ig pinangeldan ta mo-ya tang nangaita ong nira. 12Oman naba-yan nira tang doro kapoirsang bosis ang nagalin ong langit ang ganing, "Koma-yat amo tani!" Ig mintras pa-dek ong nira tang mga kasoay nira, napalangit tanirang doroa ong tatang onom. 13Nanlinog ta doro kapoirsa ong oras kang asi. Napegnak tang yapolok ang parti tang siodad, ig pitong ribong taw tang nangapatay. Ang mga nabo-wan ang mga taw pinangeldan, ig dinayaw nira tang Dios ang gistar ong langit. 14Natapos da tang yadoang makaeled ang mainabo, piro alenget dang mainabo tang ya-lo. 15Asing ineyep tang yapitong anghil tang torotot na, may mapoirsang bosis magalin ong langit tang minitala ang ganing, "Anda ray adi ang maggaem ong kalibotan poira lamang ong Ampoan ta ig ang Cristong sinobol na. Maggaem tanandiang anday kataposan!" 16Ig ang bainti koatrong mga mepet ang kakarong ong mga trono nira ong talongan tang Dios namansilod ig namagdayaw ong nandia 17ang ganing, "Ampoan ang Dios ang makagagaem ong tanan, Yawa tang Dios asing tokaw asta mandian. Pagpasalamat ami ong nio tenged ginamit mo ra tang gaem mong anday kataposan Ig nagimpis? rang maggaem ong kalibotan! 18Ang mga taw ang indi gailala ong nio gangasilag ta mo-ya. Piro nakabot da tang oras ang silotan mo ra tanira. Ig ang mga nangapatay osgaran mo ra ka. Narin da tang oras ang primioan mo ra tang mga torobolon mong mga propita, ig ang tanan ang mga sinakepan mo, alawig man obin dibabak tang pagkabetang nira, basta namaggalang ong nio. Oras dang pamatayen mo tang mga taw ang pamanlangga tang kalibotan." 19Pagatapos ta si, inabrian tang Timplo tang Dios don ong langit, ig don ong teled inita tang Kaban ang bintangan tang Sagradong Inigoan tang Dios ong mga tawan na. Oman dayon ang kiminoldap, diminoldol ig diminageb ta mapoirsa, nanlinog ig kiminoran ta yilo ang midio bato.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\