Apokalipsis 12

1Oman may napaita don ong langit ang tatang makabebereng ang pasinial. May tatang babay ang gabongotan tang kaldaw, ig ang bolan don ong adalem tang kakayan na, ig ang kolo na may korona nang dosi nga kabitokonan. 2Alenget da tanandiang mangana, animan naiteg tanandia ong sobrang kasitan ig kaliwagan. 3Tata pang pasinial tang napaita don ong langit. May tatang masingging dragon ang doro kabael. Pito tang kolo na, tampolok tang tongay na ig may korona tang kada kolo na. 4Kinalieg na tang ikog na tang ya-long parti tang mga bitokon ig binanggil na ong tanek. Oman kimindeng tanandia ong kakayan tang babay ang alenget dang mangana agod mga lomboa tang mola, te-ben nang lagi. 5Ig ang babay nangana ta molang lali, piro may nangalaw ang lagi ong mola ig ingkelan narin ong Dios, ong trono na. Ang molang narin ay tinaganang maggaem ong tanan ang nasion, ang andang pisan ay mapangontra ong nandia. 6Ig ang babay ang nangana, naglayas ang napaning ong kabobokidan, ong tatang logar ang natagana rang lagi tang Dios para ong nandia, agod masikaso tanandia ong teled ta tang ribo may doroang gatos may enem ang polok ang kaldaw. 7Pagatapos ta si, nagimpisa ra tang gira ong langit! Nagigbatok tang arkanghil ang si Miguel ig ang karomanan nang mga anghil kontra ong dragon. Ig ang dragon ig ang karomanan nang mga anghil nagigbatok ka. 8Napirdi tang dragon asta ang mga sinakepan na, ig pinalayas tanira don ong langit. 9Binanggil tang mabael ang dragon, ang yay ang ma-kal asing tokaw ig agganingen dimonio obin Satanas. Tanandia nanloko ong mga taw ong bilog ang kalibotan. Binanggil tanandia ong tanek aroman tang mga sinakepan na. 10Ig naba-yano tang tatang bosis ang mapoirsang nagalin ong langit ang ganing, "Mandian kiminabot da tang oras nga ang mga taw ilibri ra tang Dios! Agpaita na ra mandian tang gaem na bilang Adi asta ang aotoridad tang Cristong pinilik na! Tenged pinalayas da ong langit si Satanas, ang yay ang anday penay ang pagbandan ong mga logod ta. 11Dineg nira tanandia tenged ong dogo tang Karniro, asta ong mo-yang balitang pinamatodan nira. Ig asta ang kaboi nira, pinrinda nira. 12Animan yamong mga pamansistar ong langit, malipay amo! Piro kailo ka tang mga pamansistar ong tanek asta ong talsi, tenged si Satanas napababak da atan ong nindio. Gerepan dang pisan tanandia tenged gata-wanan na ang ge-ley da lamang tang timpong gabo-wan ong nandia." 13Asing pagamalamad tang dragon ang tanandia binanggil da ong tanek, rinotos na tang babay ang nangana ong molang lali. 14Piro ang babay sindolan ta doroang kalipapa tang tatang mabael ang banog agod malayog paning ong kabobokidan. Don tanandia italok ong teled ta tolong takon may tenga, agod indi tanandia maonopa tang ma-kal ang ya kay ang dragon. 15Animan, nagbola tang ma-kal ta wing midio ba ra ang pagrotos ong babay agod iwawa tanandia. 16Piro ang babay sinabangan tang tanek. Nagrika ta mabael tang tanek ig sinep na tang wing pagalin ong anga tang dragon, animan nalibri tang babay. 17Ong sobrang kasisilagen tang dragon, pinanalongan na tang domang mga ana tang babay agod giraen. Narin yay ang mga taw ang pamagtoman tang mga tobol tang Dios ig pirming pamagosoy ong mga kamatodan ang sinoldok ni Jesus. 18Ig kimindeng tang dragon ong baybay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\