Apokalipsis 13

1Pagatapos, initao ang limintaw tang tatang mabael ang sapat ong talsi. Tampolok tang tongay na ig pito tang kolo na. Kada tongay may korona na, ig ong kada kolo na may gasolat ang aran ang panginsolto ong Dios. 2Ang sapat ang asing initao midio liopardo, piro ang kakay na midio kakay ta oso, ig ang anga na anga ta lion. Ang sapat sindolan tang dragon tang sadili nang poirsa ig mabael ang gaem bilang adi. 3Ang tatang kolo tang sapat midio pinatay, piro ang igad ang midio ikamatay na nago-ya. Animan nangabereng ta mo-ya tang mga taw ong kalibotan, ig namagosoy da ong sapat. 4Dinayaw nira tang dragon tenged tanandia tang nagtorol ta gaem ong sapat. Dinayaw ka nira tang sapat ang ganing, "Anda ray matolad ong sapat ang narin, ig anda ra kay mapagkontra ong nandia." 5Ang sapat pinabayan da lamang tang Dios ang magpambog ig magbitala ta malain kontra ong Dios, ig pinagnan kang maggaem ong teled ta epat ang polok may doroang bolan. 6Agpakalainen na tang Dios, ang aran tang Dios, ang istaran tang Dios, ig ang tanan ang pamansistar ong langit. 7Pinagnan tanandiang soayen na ig pirdien tang mga sinakepan tang Dios. Ig sindolan ka ta aotoridad ang maggaem ong tanan ang taw ong kalibotan maski onopang tribo, dogo, bitala, obin nasion. 8Ang sapat ang asi towan tang tanan ang taw ong kalibotan nga ang mga aran nira indi gasolat ong librong listan tang mga may kaboing anday kataposan. Ang Karnirong pinatay yay ang pagbiot tang librong asing don dang lagi tang mga aran nira ba-lo bindoat tang kalibotan. 9Yamong mga gangabasi, pama-yan mi ta mo-ya! 10Mabiag tang maski sinopay pinilik agod mabiag. Ig ang pinilik agod mapatay ong ispada mapatay ka ong ispada. Animan ang mga sinakepan tang Dios, kaministiran magagoanta ong mo-yang nem ig magpadayon ang magto ong Dios. 11Pagatapos ta si, initao tang tambilog pa enged ang sapat ang mabael ang limindoa nagalin ong tanek. Ang sapat ang narin doroa tang tongay na pario ong tongay ta karniro, piro mga mitala midio dragon. 12Pagsirbi tanandia ong na-kaw ang sapat ig ginamit na tang tanan ang gaem tang sapat ang asi agod regesen na tang tanan ang taw ong kalibotan ang magto ong na-kaw ang sapat, ang yay ang may igad ang dapat ikamatay na rin piro nago-ya ra. 13Makabebereng tang mga milagrong bindoat tang yadoang sapat ang na, pario tang pagpakoran na ta apoy magalin ong langit ong pama-dek ta mga taw. 14Animan ong mga milagrong pinaboat ong nandia tang primirong sapat, linoko na tang mga taw ong kalibotan. Inordinan na tanira ang magboat ta ribolto agod towan nira tang primirong sapat ang sinibatan ta ispada piro naboi pa. 15Pinagnan ka tang yadoang sapat ang oldan ta linawa tang ribolto tang primirong sapat agod mabitala tang ribolto ig mapanobol ang pamatayen tang tanan ang mga taw ang indi mamagto ong nandia. 16Ig rineges pa tang yadoang sapat ang patatakan ong mga tong kalima nira obin ong toto nira ang tanan ang mga taw--alawig man obin dibabak tang pagkabetang nira, manggaden man obin malised, torobolon man obin belag. 17Ig ang maski sinopay indi magpatatak tang aran tang sapat obin ang nomiro tang aran na indi mapamakal obin mapagpabakal. 18Kaministiran tarin tang kinata-wanan. Poiding mata-wanan tang maski sinopay matako tang maliag yaning tang nomiro tang sapat, tenged narin may agtatalok nang aran ta taw. Ang nomiro na yay 666.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\