Apokalipsis 14

1Pagatapos ta si, initao tang Karnirong ke-deng don ong Bokid tang Sion. Aroman na don tang tang gatos may epat ang polok may epat ang ribong taw. Ong mga toto nira gasolat tang aran tang Karniro ig ang Tatay na. 2Ig may bosis ang naba-yano ang nagalin ong langit ang midio mababael ang lampak ta langeb obin mabael ang doldol. Midio ka to-tog ta mga manigto-tog ta arpa. 3Ig pamagkanta tanira ta ba-long kanta ong talongan tang trono may ong epat ang ayep asta ong mga mepet. Ang agkantaen nira, anday domang matako ta si poira lamang ong nira, ang yay ang mga ginawad magalin ong kalibotan. 4Tanira yay ang mga taw ang indi namagbisio ong mga babay, kondi namagpadayon ang limpio tang kaboi nira. Indi enged tanira namagpabelag ong Karniro maski ong aypa tanandia paning. Ginawad tanira nagalin ong domang mga taw agod magimong primirong igborolontad ong Dios ig ong Karniro. 5Indi tanira namagbo-li maski tanopa, ig anda enged ay sarawayen ong nira. 6Ig dayon ang initao ang tata sing anghil ang lalayog ong dibabaw. Ekel na tang Mo-yang Balitang indi enged magoman-oman agod ibalita na ong mga taw ong kalibotan, ong tanan ang nasion, tribo, bitala ig dogo. 7Minitala tanandia ta mapoirsa ang ganing, "Meled amo ong Dios, ig dayawen mi tang kagaeman na! Tenged kiminabot da tang oras ang magosgar tanandia. Towan mi ra tang Dios ang nagboat tang langit, tanek, talsi ig ang mga toro-bodan ta wi!" 8May diminaton sing yadoang anghil ang ganing, "Napegnak da! Napegnak da tang bantog ang siodad tang Babilonia! Inomid na tang tanan ang taw agod boaten ang aroman na tang sadiling mga kaliliagan nang anday sasayod, ang midio pininem na tang irinemen ang doro kaiteg." 9May ya-lo sing anghil ang diminaton ong nira ang minaning ta doro kapoirsa, "Ang maski sinopay magto ong mabael ang sapat ig ong ribolto na, ig magrisibi tang tatak na ong kalima na obin ong toto na 10mapasaran na enged tang silot ang ipakabot tang Dios ong nira. Tenged nabo-bok na ra tang porong kasisilagen na ong tatang kopa, ig yay ang ipainem na ong nira. Papagpinitinsiaen tanira ong apoy ig asopri ong talongan tang Karniro ig ang sagradong mga anghil. 11Ang katong magalin ong apoy ang pagpapinitinsia ong nira rorobok-robok asta ong tanopa. Kaldaw ig labi indi enged tanira mapagpayay tenged nagto tanira ong sapat ig ong ribolto na, ig namagrisibi tang tatak tang aran na." 12Animan yamong mga sinakepan tang Dios, ang pamagtoman tang mga tobol na ig pamagpadayon ang pamagto ong ni Jesus, kaministiran ang magprosigir ig magagoanta amo ong mo-yang nem. 13Ig may naba-yano sing bosis ang minitala ang ganing, "Isolat mo nani: Impisa mandian masoirti enged tang mga mamagsirbi ong Gino tegka ong kamatayen!" Ig siminabat tang Ispirito Santo, "Matod! Mapenay da tanira ong pagpabedlay nira, tenged mademdeman pa enged tang mga mo-yang bindoatan nira." 14Napa-deko, ig initao tang tatang onom ang kolit. Don ong onom ang asi may kakarong ang midio taw. May korona nang bolawan ong kolo na, ig may agbiotan nang tatang gapas ang matarem. 15May tata pang anghil ang limindoa nagalin ong Timplo ig mapoirsang minitala ong kakarong ong onom, "Gamiten mo ra tang gapas mo, ig mangayega ra tenged oras da. Lotok da tang kalibotan!" 16Animan ang kakarong ong onom, lina-way na tang gapas na, ig nayegan da tang kalibotan. 17Oman may tata pang anghil ang limindoa don ong Timplo ong langit, ig may agbiotan na kang gapas ang matarem. 18Oman may limindoa si ka nagalin ong may altar ang tata pang anghil, ang yay ang manigbantay tang apoy. Miniteg tanandia ong anghil ang pagbiot ta gapas ang matarem ang ganing, "Gamiten mo ra tang gapas mo ig pangayegen mo ra tang mga obas ong kalibotan, tenged lotok da." 19Animan pinanggapas na kaman tang mga obas ig dayon ang pinlek na don ong tatang mabael ang paranggiekan, ang yay ang pagpaita tang grabing silot ang ipakabot tang Dios ong mga malain. 20Giniek tang obas ong loa tang siodad ig magalin ong paranggiekan nagba ta dogo, tolong gatos ang kilomitro tang kaboat na ig tang depa tang kadalem na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\