Apokalipsis 15

1Ig may initao pang oman ang tatang matod ang makabebereng ang bagay don ong langit: pitong anghil ang may ekel nirang pitong sarot. Narin tang kaorian ang mga sarot tenged tarin da magtapos tang pagsilot tang Dios ang ipakabot na ong mga taw. 2May initao ang midio kristal ang talsing dadaba-daba. Initao ka tang mga namandeg kontra ong mabael ang sapat. Tanira yay ang indi namagto ong ribolto na, ig indi namagpatatak tang nomiro na, ang yay ang aran na. Ke-deng tanira ong baybay, ig biot nira tang mga arpa nira, ang yay ang mga toro-togan ang sindol tang Dios ong nira. 3Agkantaen nira tang kanta ni Moises ang torobolon tang Dios, ang ya kay ang kanta tang Karniro ang ganing: "Ampoan ang Dios ang Makagagaem ong tanan, Dalayawen ang enged ig matod ang makabebereng tang bindoatan mo! Adi tang mga nasion, Mato-lid ig matod tang tanan ang agboaten mo! 4Sinopa lamang, Gino, tang indi meled ong nio? Sinopa lamang tang indi magdayaw ong nio? Yawa lamang tang sagrado. Ang mga taw ong tanan ang nasion mamansilenget ig mamagto ong nio, Tenged aggitaen nirang tanan tang mga bindoatan mong mato-lid." 5Pagatapos ta na, initao ang inabrian don ong langit tang kasagradoan ang logar ong teled tang Tordang pagpaita nga ang Dios aroman tang mga taw. 6Ig magalin don, limindoa tang pitong anghil ang pagekel ta pitong sarot. Ang lambong nira sisinggat ig doro kakolit tang abel na, ig ang mga debdeb nira agbe-ketan ta midio bolawan. 7Mandian, ang tata ong mga epat ang ayep ang boi nagtorol ong pitong anghil ang asi ta pitong mangkok ang bolawan ang ponok tang isilot tang Dios ang gaboing anday kataposan. 8Ang Timplo na-mok ta kato tenged asia tang Dios ang dalayawen ig makagagaem ong tanan. Ig anday ma-led ong Timplo mintras indi gatapos tang pitong sarot ang ekel tang pitong anghil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\