Apokalipsis 16

1Pagatapos, may naba-yanong tatang bosis ang mapoirsang nagalin ong Timplo. Panobol ong pitong mga anghil ang ganing, "Panaw amo ra! Ibo-bok mi ong kalibotan tang teled tang mga mangkok, ang yay ang isilot tang Dios ong mga taw!" 2Nagpanaw da tang primirong anghil ig bino-bok na ong kalibotan tang teled tang ekel nang mangkok. Ang nainabo, kiminabot tang ma-dik ig makalilimat ang igad ong mga taw ang narisibi tang tatak tang mabael ang sapat ig nagto ong ribolto na. 3Bino-bok tang yadoang anghil tang teled tang mangkok na ong talsi. Ig ang talsi nagimong midio dogo ta taw ang patay, ig nangapatay tang tanan ang gangaboi ong talsi. 4Bino-bok tang ya-long anghil tang teled tang mangkok na ong mga soba ig to-bodan, ig ang mga narin nagimong dogo ka. 5Naba-yanong inaning tang anghil ang pagbantay ong mga wi: "Yawa tang Sagrado, ang gaboi mandian ig asing tokaw! Mato-lid tang pagosgar mo mandian ong nira. 6Tenged tanira tang mga namagpailig tang dogo tang mga sinakepan mo ig mga propita mo, ig dogo ka mandian tang pinainem mo ong nira ang bagay ka enged ong nira!" 7Ig naba-yanong nagalin ong altar tang bitalang narin: "Ampoan ang Dios ang Makagagaem ong tanan, matod kaman ang mato-lid ig tama tang pagorosgaren mo!" 8Mandian, bino-bok tang yapat ang anghil tang teled tang mangkok na ong kaldaw. Ig sindolan narin ta gaem ang sirokon tang mga taw ong sobrang kinit na. 9Nasirok ka kaman tanira, ig binasol nira tang Dios ang may gaem ang magpaekel tang maning ta asing sarot. Piro indi enged tanira mamagtogat ig bo-wanan tang mga talak nira, ig indi tanira mamagdayaw ong Dios. 10Bino-bok tang yalimang anghil tang teled tang mangkok na ong trono tang mabael ang sapat, ig nangi-lep tang inadian na. Ig tenged ong pinitinsiang gapasaran tang mga taw, inalat da lamang nira tang mga bibil nira. 11Binasol pa nira tang Dios ong langit tenged ong mga kaliwagan ig mga igad ang gapasaran nira, piro indi enged tanira mamagtogat ig indi bino-wanan nira tang mga malain ang bindoatan nira. 12Bino-bok tang yanem ang anghil tang teled tang mangkok na ong mabael ang soba tang Eufrates. Namara tang soba, ig nagimong dalan ang panawan tang mga adi ang magalin ong tere-lan. 13Ig initao ang may loloa ong anga tang dragon, ig ong sapat, asta ong bo-lien ang propita, ang tolong malain ang ispiritong midio talipaka. 14Asia tanira pala mga dimoniong pamagboat ta mga milagro. Agpaningan nira tang tanan ang adi ong kalibotan agod simeten nira ang magiggira kontra ong Dios ang makagagaem ong tanan mga komabot tang bantog ang kaldaw ang natirmino na. 15Ganing tang Gino, "Mamasi amo! Komaboto ong oras ang anday pagbantay, pario ong tatang takawan! Masoirti tang taw ang pirming gapoaw ig galisto tang lambong nira agod ong oras ang komaboto, indi tanira mamagpanaw ang mamaglebat ig indi mangapaeyak ong mga taw!" 16Ig ang tolong dimonio, sinimet nira tang mga adi don ong logar ang aggoyan ta Armagedon, mga ong bitalang Hebreo. 17Bino-bok tang yapitong anghil tang teled tang mangkok na ong mga mageyep, ig may minitala ta mapoirsang nagalin ong trono don ong Timplo ang ganing, "Tapos da tang tanan!" 18Nangoldap, diminoldol ta mabael ig nanlinog ta doro kapoirsa. Asi tang doro poirsang linog ong istoria tang kalibotan impisang bindoat tang taw. Matod ang doro kapoirsa! 19Ang bantog ang siodad naelay ong tolong parti, ig nalangga tang tanan ang siodad ong bilog ang kalibotan. Matod ang indi nalipatan tang Dios ang magsilot ong bantog ang siodad tang Babilonia. Lobot dang pinaba-yag na ong nira tang kasisilagen na. 20Nalipat tang tanan ang mga poro, ig napegnak tang tanan ang mga bokid. 21Kiminoran ta mababael ang belak ta yilong pagsimbang ta alos limang polok ang kilo tang kada tata, ig nabegtakan tang mga taw. Ig binasol nira tang Dios tenged makaeled ang pisan tang sarot ang narin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\