Apokalipsis 17

1Pagatapos, ang tata ong pitong mga anghil ang poros may ekel nirang mangkok napalenget ong yen ang ganing, "Tania, ipaitao ong nio mga monopa silotan tang bantog ang sarak, ang yay ang siodad ang gampir ong may dorong soba. 2Ang mga adi tang tanek nangombabay ong babay ang na, ig midio nabaleng tang tanan ang taw ong kalibotan ong pagpangonlali na." 3Oman ginaemano tang Ispirito Santo, ig ingkelano tang anghil ong kabobokidan. Initao don tang tatang babay ang pagtay ong mabael ang sapat ang masinggi. Ang sapat ang asi, pito tang kolo na ig tampolok tang tongay na. Gasolat ong bilog ang sinangoni na tang mga aran ang panginsolto ong Dios. 4Granati ig masinggi tang lambong tang babay, ig doro-doro pang dikorasion nang bolawan, maralen ang bato ig mga pirlas. May agbiotan nang tatang kopang bolawan ang ponok ta malalaway ig malignang bagay ang nagpaita ang sarak ka kaman tanandia. 5Ong toto na may nasolat ang aran ang gatalok tang maliag nang yaning, ang ganing, "Ang bantog ang Babilonia, nanay tang mga sarak, ig ang tanan ang malalaway ong kalibotan." 6Ig initao ang baleng pala tang babay ang na ong dogo tang mga sinakepan tang Dios ang pinamatay tenged ong pagto nira ong ni Jesus. Naberengo ta mo-ya pagaitao ong nandia. 7Piro ganing tang anghil ong yen, "Angay gaberenga? Ibego ong nio tang maliag yaning tang babay ig ang agtayan nang sapat ang may pitong kolo na ig tampolok tang tongay na. 8Ang sapat ang inita mo boi asing tokaw ig patay da mandian. Piro moman tanandiang lomboa ong kadalem-daleman ang prisoan agod paning ong disgrasia nang anday kataposan. Itaen tanandia tang mga taw ong kalibotan, ang mga taw ang indi gasolat tang mga aran nira ong librong listan tang mga taw ang may kaboing anday kataposan, ang yay ang librong natapos dang lagi ba-lo pa tang kalibotan. Ig mga itaen da nira tang sapat mangabereng tanira ta mo-ya, tenged asing tanopa sia boi tanandia oman napatay, piro naboing oman. 9"Ong bagay ang na kaministiran tang kinata-wanan ig pagintindi. Ang pitong kolo tang sapat, yay ang pitong bokid ang agbondoan tang babay. 10Ang maliag yaning ta si, pito kang adi. Lima ong pitong asing adi minegtak da, ang tambilog paggaem pa mandian, ang tambilog indi pa gakabot. Mga tanandia komabot, indi lamang maboay tang pagaradien na. 11Ang sapat ang asing tanopa sia boi ig mandian patay da, tanandia tang yawalong adi. Tanandia tata ka ong pitong ading nanga-kaw, ig disgrasiang anday kataposan tang paningan na. 12"Ang tampolok ang tongay na ang inita mo yay ang tampolok ang ading indi pa pamaggaem. Na, tanira oldan ka ta aotoridad ang maggaem aroman tang sapat ong teled ta tatang oras lamang. 13Mamagoroyonan tang tampolok ang na, ig i-dol nira ong sapat tang gaem ig podir nira. 14Giraen nira tang Karniro piro degen tanira tang Karniro, tenged tanandia yay ang Gino tang mga gino, ig Adi tang mga adi. Ig manga-pen ong pagpandeg na tang mga ginoyan ig pinilik na, ang matataligan ang namagosoy ong nandia." 15Inaning ka ong yen tang anghil, "Ang mga sobang inita mong agbondoan tang bantog ang sarak, yay ang dorong mga taw ong sari-saring mga nasion, dogo ig bitala. 16Ig ang tampolok ang tongay ang inita mo asta ang sapat mangasilag ong babay ang asi. Kalawen nira tang tanan ang mga pagkabetang na ig bo-wanan tanandiang lebat. Panganen nira tang isi tang sinangoni na, ig sirokon tang mabo-wan. 17Mainabo ka kaman tang kaliliagan tang Dios, tenged tanandia tang nagtorol ta kinaisipan ong mga ading asi agod mamagoroyonan tanirang magpasakep ong sapat asta indi magmatod tang mga bitala tang Dios. 18"Ang babay ang inita mo yay ang bantog ang siodad ang paggaem ong mga adi ong kalibotan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\