Apokalipsis 18

1Pagatapos ta si, initao ang tatang anghil ang agpababak magalin ong langit. Mabael tang gaem na, ig nangayag tang bilog ang kalibotan tenged ong kayagan na. 2Miniteg tanandia ta mapoirsa ang ganing, "Minegtak da! Minegtak da tang bantog ang siodad tang Babilonia! Istaran da lamang mandian ta mga dimonio, ig orolikan tang mga malain ang ispirito, ig tanan ang klasing maboling ig malalain ang mga lamlam. 3Tenged inomid na tang tanan ang nasion agod boaten ka nira tang malaway, ang midio pininem na tanira ta irinemen ang doro kaiteg. Nangonlali tanandia ong mga adi ong tanek, ig ang mga nigosianti ong kalibotan namagmanggad da ong sobrang pagpagosto na ong mga bisio na." 4Naba-yano pa tang tatang bosis ang nagalin ong langit ang ganing, "Yamong mga tawano, palawid amo ong nandia! Indi amo ma-pen ong mga kasalanan na Agod indi amo silotan ang aroman na! 5Tenged totompok da ig tondol da ong langit tang mga kasalanan na, Ig indi malipatan tang Dios tang kalainan na. 6Boaten mi ong nandia tang bindoat na ong nindio, Melet amo ta dobli ong mga bindoat na. Pongkon mi tang kopa na ta irinemen ang mas mapakit pa ong sinimpan na para ong nindio. 7Mga monopa tanandia nagpagosto ig nagpambog, Ya kay ilbet ming kalisedan ig kaliwagan ong nandia. Tenged pagpambog tanandia ong sadili na ang ganing, 'Nanio kakarong bilang rayna. Belago ta balo. Indi maimong magsintio pario ong mga balo maski tanopa!' 8Tenged maning atan tang isip na, tarin delelengan ang masamitan na tang mga sarot ong teled ta tang kaldaw: Sit, pagsinti, ig letem; ig sirokon tanandia ta apoy. Tenged makagagaem tang Ampoan ang Dios ang magosgar ong nandia." 9Mamagtangit ig mamagini-yak tang mga adi ong tanek ang nangombabay ig namagpagosto ong nandia. Mga itaen nira tang kato tang siodad ang nang gasirok da, 10kendeng da lamang tanira ong alawid tenged eldan ang itaben maomid tanira ong gapasaran nang silot. Aningen nira, "Ay! Kailo ka tang bantog ig makagagaem ang siodad tang Babilonia! Ong tatang oras lamang nainabo ra tang silot na." 11Mamagtangit ka ig mamagsinti tang mga nigosianti ong kalibotan, tenged anda ray mamakal tang mga baligia nira. 12Anda ray mamakal tang mga bolawan, silber, batong maralen ig pirlas nira. Anday mamakal tang maralen ang abel pario tang sida ig mga abel ang kolor na granati ig masinggi. Anday mamakal tang sari-saring klasi ta mababanglong ayo, ig ya ka tang mga kagamitan nirang bindoat ong bangkil ta ilipanti ig ang mga maralen ang ayo, saway, taltalen, ig marmol. 13Maning ka ta si tang mga panagel ong mga pamangan, mga insinso ig sari-saring klasi ta pabanglo. Asta ang mga irinemen, langis, maralen ang arina ig trigo, baka ig karniro, kabayo ig karo, asta taw mismo bilang torobolon, anda kay mamakal. 14Maning tang mga nigosianti ong siodad tang Babilonia, "Anda ra tang tanan ang mga bagay ang pinagostoan mo ta mo-ya! Indi ra itaen mong oman tang manggad mo, asta ang mismong kasinloan mo!" 15Indi lemenget tang mga nigosianti ang namagmanggad ong siodad ang asi, tenged geldan tanirang maomid ong pagpinitinsia na. Mamagtangit tanira ig mamagsinti 16ang ganing, "Ay! Kailo ka tang nainabo ong bantog ang siodad! Dati galambongan tanandia ta maralen ang abel ang kolit, granati ig masinggi, ig doro-doro pang mga dikorasion nang bolawan, mga batong maralen, ig pirlas! 17Ig ong tatang oras lamang nangalipat tang tanan ang asi!" Don ong alawid inita tang mga kapitan tang barko, mga pasairo, mga tripolanti, asta ang tanan ang taw ang pandilem nira ong talsi, 18ig ini-yakan nira tang gasirok ang siodad mintras agtorongan nira tang mga katong pagalin don. Ig ganing tanira, "Andang pisan ay matolad ong bantog ang siodad ang asi!" 19Bintangan nira ta kabo tang mga kolo nira ig namagtangit ang ganing, "Ay! Kailo ka tang bantog ang siodad! Namagmanggad tang mga namansipondo ong tarampetan na! Ig ong tatang oras lamang nalipat tang tanan!" 20Animan yamong tanan ang atan ong langit, mangalipay amo tenged ong nainabo ong siodad ang na! Mangalipay amo, yamong mga sinakepan tang Dios, mga apostolis, ig mga propita! Tenged sinintinsian da tanandia tang Dios tenged ong bindoat na ong nindio! 21Oman, may mapoirsang anghil ang nangomit ta batong midio mabael ang gilingan. Binanggil na ong talsi ta doro poirsa ang ganing, "Maning ta na tang begtak tang bantog ang siodad tang Babilonia, ig indi ra tanandia itaen ang oman. 22Anda ray bosis ta manigkanta ang maba-yan ong mga logar na, ig anda ray manigtogtog ta arpa, tipano obin torotot! Anda ra kay itaen don ang maski onopang klasi ta manigpanday, ig indi ba-yen don tang lago-lot tang mga gilingan! 23Indi ra moman ang pa-kalan ta maski tanga tolokan, ig indi ra ba-yen tang mambeng ang bosis tang mga agkasalen. Nasilotan tang Babilonia tenged ong mga nigosianti na ang nagimong alawig ka rin ong tanan, ig ong mga kamimintas na ang namanloko ong mga taw ong bilog ang kalibotan." 24Ig tanandia mismo tang manigpatay tang mga propita, mga sinakepan tang Dios, asta ang tanan ang pinamatay ong kalibotan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\