Apokalipsis 19

1Pagatapos ta si, naba-yano ang midio doro-dorong taw ong langit ang pamagkanta ta mapoirsa ang ganing, "Dayawen tang Gino! Dayawen tang yaten ang Dios ang makagagaem, tenged tanandia tang naglibri ong yaten! 2Mato-lid ig tama tang pagosgar na! Sinintinsian na tang bantog ang sarak ang nanlangga ong mga taw ong tanek ong pagpangonlali na. Binaletan tanandia tang Dios ong pagpatay na ong mga pamagsirbi ong Gino!" 3Kiminanta tanirang oman ang ganing, "Dayawen tang Gino! Ang kato tang siodad ang asi padayon tang robok-robok na ong dibabaw ang anday kataposan!" 4Ang bainti koatrong mga mepet ig epat ang ayep ang boi namansilod da ig namagto ong Dios ang kakarong ong trono na ang ganing, "Amen! Dayawen tang Gino!" 5Ig dayon ang may naba-yanong bosis magalin ong trono ang ganing, "Yamong tanan ang pamagsirbi ong Dios, yamong may eled ong nandia, alawig man obin dibabak tang pagkabetang mi, dayawen ming tanan tang yaten ang Dios!" 6Oman may naba-yanong mapoirsang bosis ta kadoro-doroan ang mga taw ang midio dagoldol ta mababael ang lampak ta langeb obin mabael ang doldol. Ganing, "Dayawen tang Gino! Tenged paggaem tang Ampoan tang Dios ang makagagaem ong tanan! 7Mangalipay ita ta mo-ya, ig dayawen ta tanandia. Tenged kiminabot da tang kasal tang Karniro ig priparado ra tang nobia na. 8Pinalambongan da tanandia ta abel ang kolit ig limpio enged ig sisinggat pa." Mandian, ang abel ang asi tatang simbolo ang pagpaita tang dorong mga mato-lid ang bindoatan tang mga sinakepan tang Dios. 9Ig ganing tang anghil, "Isolat mo na: Masoirti tang mga taw ang inimbitar ong kombida tang kasal tang Karniro." Ganing pa tanandia, "Narin matod ang mga bitala tang Dios." 10Dayonong liminod ong talongan tang anghil agod towan tanandia, piro ganing tanandia ong yen, "Ayaw! Dios lamang tang towan mo! Yo torobolon kang kapario mo asta ang mga logod mong namagprosigir ang namagosoy ong kamatodan ang sinoldok ni Jesus." Tenged ang kamatodan ang sinoldok ni Jesus ya kay ang binalita ig sinolat tang mga propita asing tokaw. 11Pagatapos ta si, nabrian tang langit, ig initao tang tatang kabayong kolit. Ang pagtay tarin aggoyan ta Mataligan ig Matod, tenged mato-lid tanandiang magosgar ig magiggira. 12Ang mga mata na midio de-kal ang apoy, ig gakoronan tanandia ta dorong korona. Gasolat ong sinangoni na tang aran na, piro tanandia lamang tang gatako tang maliag yaning ta si. 13Ang lambong ang agtokon na nameg ta dogo, ig aggoyan tanandia ta "Bitala tang Dios." 14Pamagosoy ong nandia tang mga sondalo tang langit. Kolit, limpio ig sisinggat pa tang mga lambong nira, ig pamagtay ka ong mga kabayong kolit. 15Ong anga na may loloang ispada, ang yay ang gamiten na agod pirdien tang tanan ang nasion. Maggaem tanandia ang andang pisan ay mapagkontra ong nandia. Ipakabot na ong mga taw tang grabing silot ig kasisilagen tang Dios ang makagagaem ong tanan. 16Ong lambong ong may paka na may gasolat ang ganing, "Adi tang mga adi, ig Gino tang mga gino." 17Initao si oman tang tatang anghil ang ke-deng ong kaldaw. Initegan na tang mga lamlam ang lalayog ong dibabaw ang ganing, "Tani amo! Mamagsirimet-simet amo para ong mabael ang kombida tang Dios! 18Panganen mi tang mga sinangoni tang mga adi, mga hiniral, mga sondalo, mga kabayo ig ang mga pamansitay don. Panganen mi tang tanan ang mga sinangoni tang mga taw, torobolon ig belag, mga alawig ig dibabak tang pagkabetang nira." 19Oman initao ang pamagsimet da tang mabael ang sapat may ang mga adi ong tanek, aroman tang mga sondalo nira agod giraen nira tang pagtay ong kabayo ig ang mga sondalo na. 20Piro nabiag tang sapat, aroman tang bo-lien ang propita ang yay ang nagboat ta milagro para ong sapat, ig ong maning ta si naloko na ra tang mga taw ang may tatak tang sapat ig namagto ong ribolto na. Pagatapos, binanggil tanirang doroang boi ong talsi ang gapoy ig dadaba-daba tang asopri. 21Ang mga sondalo nira pinamatay ong ispadang loloa ong anga tang pagtay ong kabayo, ig namagsawa tang mga lamlam ta pangan tang mga sinangoni nira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\