Apokalipsis 2

1Ganing pa tang Gino, "Magsolata ong anghil ang pagbantay ong mga pamagto don ong Efeso. Aningen mo: "Nani tang agganing tang pagbiot ong pitong bitokon ong kalima nang to ig papanaw ong ka-ngan tang pitong borondoan ang bolawan. 2Gata-wanano tang mga agboaten mi atan, asta ang pagpangabedlay mi ig pagagoanta ong mo-yang nem. Gata-wanano ka ang indi magoanta mi tang mga taw ang malain. Sinobokan mi ra tang mga pamagpailalang mga apostolis piro ong kamatodan belag, ig nata-wanan ming bo-lien pala tanira. 3Gata-wanano kang madederep amo, pamagagoanta amo tang dorong kaliwagan natetenged ong yen, ig indi amo pamanlobay. 4Piro ang gasawayano lamang ong nindio yay na: Panlamig da tang paggegma mi mandian, ig belag ta pario asing tokaw. 5Demdemen mi tang dating pagkabetang mi, pagtogatan mi ig bo-wanan tang malalain ang boat mi, ig boaten ming oman tang bindoat mi asing tokaw. Tenged mga indi amo magtogat, paningan amo yen ig komiten tang borondoan mi ong logar nang tama. 6Piro nani ka tang galiliagano ong nindio: Gasilag amo ong mga agboaten tang mga Nicolaita, ang ya kay aggasilagano ong nira. 7"Yamong mga gangabasi, pama-yan mi tang agganing tang Ispirito Santo ong mga pamagto! "Ang mga mandeg kontra ong malain, pagnano ang mamangan tang borak tang ayong pagtorol ta kaboi, don ong paraiso tang Dios." 8Ganing pa tang Gino, "Magsolata ong anghil ang pagbantay ong mga pamagto don ong Esmirna. Aningen mo: "Nani tang agganing tang Impisa ig ang Kataposan tang tanan, ang napatay ig naboing oman. 9Gata-wanano tang mga pagsobok ang gapasaran mi. Gata-wananong malised amo. Piro ang kamatodan, manggaden amo. Gata-wanano kang agpakalainen amo tang mga pamangambong tanira mga Judio, piro ang matod, mga sakep tanira ni Satanas. 10Indi amo meled ong mga paliwag ang alenget dang mapasaran mi. Tandan mi, ipakolong ni Satanas tang doma ong nindio bilang pagsobok ong nindio. Magpinitinsia amo ong teled ta tampolok ang kaldaw. Piro indio taliodan mi maski pang patayen amo, ig i-dolo ong nindio tang primio ming kaboing anday kataposan. 11"Yamong mga gangabasi, pama-yan mi tang agganing tang Ispirito Santo ong mga pamagto! "Ang mga mandeg kontra ong malain, indi tanira maonopa tang silot ang agganingen yadoang kamatayen." 12Ganing pa tang Gino, "Magsolata ong anghil ang pagbantay ong mga pamagto don ong Pergamo. Aningen mo: "Nani tang agganing tang pagbiot tang matarem ang ispadang magdobali tang tarem na. 13Gata-wanano, ang siodad ang aggistaran mi banoang aggaeman ni Satanas, piro maski ong maning don pamagpadayon among mataliganong sinagpan. Indi enged bino-wanan mi tang pagto mi ong yen maski tanopa siang timpo ni Antipas. Mataligan tanandiang nagpamatod tang natetenged ong yen, asta pinatay tanandia atan ong siodad ming aggistaran ni Satanas. 14Piro may sarawayeno ka ong nindio ong pirapang bagay. May pirapa atan ong nindio ang pamagosoy ong mga sinoldok ni Balaam asing tokaw. Si Balaam nagtoldok ong ni Balak mga monopa panolayan na tang mga Israelita ang magkatalak. Animan namamangan tanira ta pamangan ang binolontad ong mga dios-diosan, ig namagigdolog ong mga belag ta kakatawan nira. 15Maning ka ta si, may mga taw atan ong nindio ang pamagosoy ong mga toldok tang mga Nicolaita. 16Animan magtogat amo ig bo-wanan mi tang mga talak mi! Tenged mga indi, paningan among lagi yen atan ig gamiteno tang ispadang loloa ong angao agod magiggira ong mga taw ang asi. 17"Yamong mga gangabasi, pama-yan mi tang agganing tang Ispirito Santo ong mga pamagto! "Ang mga mandeg kontra ong malain, oldano tang pamangan ang tinaganao don ong langit. Ang kada tata ong nira oldano ka ta batong kolit, ig ang kada bato may ba-long aran ang gasolat atan ig anday matako mga onopa tang aran ang asi poira lamang ong marisibi ta si." 18Ganing pa tang Gino, "Magsolata ong anghil ang pagbantay ong mga pamagto don ong Tiatira. Aningen mo: "Nani tang agganing tang Ana tang Dios, ang yay ang may mata ang de-kal ang midio apoy, ig mga kakay ang lilinang-linang pario ta saway ang pinalinang-linang ta mo-ya. 19Gata-wanano tang mga agboaten mi. Gata-wananong maginegmaen amo, mataligan, maderep ig pamagagoanta amo ong mo-yang nem. Gata-wanano ka nga ang agboaten mi mandian mas yadi pa enged ong bindoat mi asing tokaw. 20Piro nani tang tanga bagayan ang gasawayano ong nindio: Agpagnan mi si Jezebel, ang babay ang pangambong tanandia propita tang Dios. Agpagnan mi tanandiang magtoldok ig magpataliod ong mga pamagsirbi ong yen agod tanira magigdolog ong mga belag ta kakatawan nira ig mamangan tang pamangan ang binolontad ong mga dios-diosan. 21Sindolano ra tanandia ta timpong magtogat ong pagiga-pen na ong belag ta katawa na, piro indi tanandia. 22Animan papagpinitinsiaeno tanandia don ong katri na, ig ang mga taw ang pagigdolog ong nandia papagpinitinsiaeno ka ta mo-ya mga indi tanira mamagtogat ong mga agboaten nirang malain. 23Pamatayeno tang mga pamagosoy ong nandia. Asia mata-wanan tang tanan ang pamagto ong yen ang gata-wanano tang mga isip asta popotokon tang mga taw, ig balteno tang kada tata ong nindio sigon ong bindoatan mi. 24"Piro ang doma ong nindio atan ong Tiatira indi ra enged mamagtoman tang mga sinoldok ni Jezebel. Ig indi amo namagadal tang agganingen ang 'adadalem ang sikrito ni Satanas.' Animan para ong nindio, anda ray domang mga ipatomano ong nindio. 25Basta indi amo lamang palbag ong masinlong pagto ig pagboat mi asta makaboto. 26Ang mga mandeg kontra ong malain ig magtoman tang kaliliagano asta ong ori, oldano ta aotoridad ang maggaem ong tanan ang nasion, pario tang aotoridad ang narisibio ong yen ang Tatay. 27Mamaggaem tanirang anday mapangontra ong nira, ig remek-remeken nira tang tanan ang nasion pario ong tatang oron. 28I-dolo ka ong nira tang bitokon ang tagaramalen. 29"Yamong mga gangabasi, pama-yan mi tang agganing tang Ispirito Santo ong mga pamagto!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\