Apokalipsis 20

1Pagatapos ta si, may initao sing tatang anghil ang agpababak magalin ong langit. Agbiotan na tang mabael ang kadina ig liabi tang kadalem-daleman ang prisoan. 2Dinep na tang dragon, ang yay ang ma-kal asing tokaw ang agganingen dimonio obin Satanas, ig linapot na ong teled ta tang ribong takon. 3Ig binanggil tanandia tang anghil don ong kadalem-daleman ang prisoan, oman kinandadoan ig tinatakan na pa tang portan agod indi maloa ig mapanloko si ong mga nasion asta indi gatapos tang tang ribong takon. Piro pagatapos ta si, palpatan pa enged tanandia ong ge-ley lamang ang oras. 4Ig may initao ang mga trono. Ig ang mga pamansikarong don ong trono sindolan ta gaem agod magosgar. Initao ka tang mga kalag tang mga taw ang pinamotolan ta likel nira tenged ong pagpamatod nira natetenged ong ni Jesus ig ong pagpatako nira tang bitala tang Dios. Indi tanira namagto ong mabael ang sapat obin ong ribolto na, obin nagrisibi tang tatak tang sapat ong mga toto nira obin kalima nira. Binoi tanirang oman agod maggaem tanirang aroman ni Cristo ong teled ta tang ribong takon. 5Na yay ang primirong pagboi ong mga patay. Boien tang doma pang patay pagatapos tang tang ribong takon. 6Masoirti ig sagrado tang mga taw ang maimbeng ong primirong pagboi ong mga patay. Anda ray gaem ong nira tang yadoang kamatayen. Tanira magimong mga padi tang Dios ig Cristo, ig maggaem tanirang aroman na ong teled ta tang ribong takon. 7Pagata-lib tang tang ribong takon, palpatan si Satanas. 8Lomboa tanandia agod lokon na tang mga nasion ong bilog ang kalibotan--ang yay ang ganingen Gog ig Magog. Simeten tanira ni Satanas ig ekelan ang magiggira. Ang kadodoron tang mga sondalo na pario tang kenay ong baybay ang indi mabilang. 9Mamagbelag-belag tanira ong bilog ang kalibotan ig palibotan nira tang kampo tang mga sinakepan tang Dios, ang yay ang siodad ang palangga na. Piro mapababak tang apoy ang magalin ong langit ig pogdawen tanira. 10Ig si Satanas, ang yay ang nanloko ong nira, ibanggil ong talsing apoy ig asopring pinlekan ka ong sapat ig ong bo-lien ang propita. Maga-pen tanirang paliwagan, kaldaw ig labi ang anday kataposan. 11Pagatapos ta si, initao tang tatang mabael ang tronong kolit ig ang kakarong don. Nalipat tang tanek ig langit ong talongan na ig indi ra initang oman. 12Ig initao ang pamansi-deng ong talongan tang trono tang mga nangapatay, maski alawig maski dibabak tang mga pagkabetang nira, ig inabrian tang mga libro. Inabrian pa tang tatang libro, ang librong listan tang mga taw ang may kaboing anday kataposan. Inosgaran tang mga patay sigon ong mga bindoatan nira, pario tang nasolat ong mga libro. 13Inintriga tang talsi tang mga nangapatay ong talsi. Inintriga ka ni Kamatayen doroa ni Impirno tang mga patay nira. Ig inosgaran tang tanan sigon ong bindoatan nira. 14Oman binanggil ong talsing apoy si Kamatayen ig si Impirno. Ang talsing apoy ang na yay ang agganingen yadoang kamatayen. 15Binanggil ong apoy tang maski sinopay indi nalista tang aran nira don ong libro tang mga maboing anday kataposan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\