Apokalipsis 21

1Pagatapos ta si, initao tang tatang ba-long langit ig ba-long tanek. Anda ra tang dating langit ig tanek ig anda ra ka tang talsi. 2Ig initao tang Sagradong Siodad, ang ba-long Jerusalem, ang agpababak ang nagalin ong Dios don ong langit. Ig bindoat dang masinlo rang pisan pario tang babay ang karasalen ang listo rang bomagat ong magimong katawa na. 3Naba-yano tang tatang bosis ang nagalin ong trono ang ganing, "Mandian ang istaran tang Dios asia ra ong mga taw! Mistar da tanandiang aroman nira, ig tanira magimong mga tawan na ra. Maka-pen da nirang pirmi tang Dios [ig tanandia tang magimong Dios nira]. 4Ig piden tang Dios tang mga lok nira. Anda ray kamatayen, anda ray mga pongaw, mga tangit, ig mga masit tenged nagta-lib da tang dating mga bagay." 5Ig ganing tang kakarong ong trono, "Mandian ba-lono ra tang tanan ang bagay!" Ig inaning na ong yen, "Isolat mo, tenged ang mga bitalang na matod ig mataligan." 6Oman ganing ong yen, "Natapos da! Yo tang Alpha ig ang Omega, ang yay ang Impisa ig ang Kataposan. Ang sinopay agkoawen i-dolo ong nandiang anday bayad tang wing magalin ong toro-bodan ang pagtorol ta kaboi. 7Ang tanan ang asia yay ang i-dolo ong mga mamandeg. Yo tang magimong Dios nira, ig tanira magimong anao. 8Piro makaeled tang kaboton tang mga gengeldan ang mamagosoy ong yen, ang mga indi mamagto ong yen, ang mga pagboat ta malalaway, mga manigpatay ta taw, mga pamangombabay obin pamangonlali, mga kamimintas, mga pamagto ong dios-diosan, ig ang tanan ang bo-lien. Ang paningan tang tanan ang narin anday doma kondi ang talsing gapoy ig dadaba-daba tang asopri. Na ya ray ang aggoyan ta yadoang kamatayen." 9Mandian, napalenget ong yen tang tata ong pitong anghil ang pamagekel tang mangkok ang ponok tang pitong oring sarot. Ganing tanandia, "Tania! Ipaitao ong nio tang babay ang karasalen ong Karniro." 10Oman ginaemano tang Ispirito Santo, ig ingkelano tang anghil ong dibabaw tang tatang mabael ig alawig ang bokid. Pinaita na ong yen tang Jerusalem, ang Sagradong Siodad, ang agpababak nagalin ong Dios don ong langit. 11Makilaw ang pa-dekan tenged ong ayag tang Dios, ig sisinggat pario ong tatang maralen ang bato, pario ong aspi, ig maliraw ang midio kristal. 12Ang siodad galibotan ta alawig ig mabaked ang enged ang padir. Ang padir ang narin may dosi kaportan na, ig kada portan agbantayan ta anghil. Gasolat ka don ong mga portan tang aran tang tampolok may doroang tribo tang Israel. 13May tolong portan na ong kada binit tang padir: tolo ong tere-lan, tolo ong abagat, tolo ong kambian, tolo ong gako-pan. 14Ang adili tang siodad agpa-deng ong dosi ka pondasionan ang gasolatan tang mga aran tang dosi ka apostolisan tang Karniro. 15Ang anghil ang minitala ong yen may ekel nang pantaket ang bolawan agod taketen na tang siodad asta ang mga portan ig ang mga padir na. 16Ang siodad ang asi koadrado ang enged. Mga monopa tang kaboat na maning ka don tang kala-bang na. Sinaket tang anghil tang siodad. Doroang ribo may epat ang gatos ang kilomitro tang kaboat ig kala-bang na, maning ka don tang kalawig na. 17Sinaket na ka tang padir ig enem ang polok may limang mitro tang kalawig na, (ig ang mitroan tang anghil pario ka ong mitroan ta taw.) 18Batong aspi tang padir ang asi, ig ang siodad porong bolawan ang doro kasinggat ang midio kristal. 19Ang mga batong pondasion tang padir gabetek-betekan ta tanan ang klasi tang batong maralen. Ang primirong batong pondasion na aspi, ang yadoa sapiro, ang ya-lo kalsidonia, ig ang yapat ismiralda. 20Ang yalima ay sardokina, ang yanem kornalina, yapito krisolito, ig ang yawalo birilo. Ang yasiam topasio, yapolok krisopasio, yaonsi asinto, ig ang yadosi amatista. 21Pirlas tang dosing portan na, kada tata boat ong tatang mabael ang pirlas. Ang karsada tang siodad ang asi poros bolawan ig sisilang ang midio kristal. 22Initao ang anday timplo ong siodad tenged ang Ampoan ang Dios ang Makagagaem ong tanan ig ang Karniro, tanira ya ray ang pagsirbing timplo don. 23Belag da ta kaministiran ong siodad ang asi tang kaldaw ig ang bolan, tenged ang ayag tang Dios tang pagtorol ta kayagan don, ig ang Karniro tang pagsirbing tolok. 24Ang mga taw ong kalibotan mayagan tang sinag tang siodad ang asi, ig ang mga adi ong bilog ang kalibotan mamagekel tang mga manggad nira don. 25Ang mga portan tang siodad ang asi magapon ang abri, ig indi ra enged siradoan tenged anda ra kay labi don. 26Ang mga masisinlo ig maralen ang bagay tang tanan ang nasion e-lan ong siodad ang asi. 27Piro anday ma-led don ang maboling ong pama-dek tang Dios, obin maski sinopay pamagboat ta kaeyakan obin pamagbo-li. Ang ma-led lamang don anday doma kondi ang mga taw ang mga aran nira gasolat ong libro tang Karniro, ang yay ang listan tang mga taw ang may kaboing anday kataposan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\