Apokalipsis 22

1Oman ang sobang pagtorol ta kaboi yay ang pinaita tang anghil ong yen. Ang wi na maliraw ang midio kristal tenged bobokal ang pagalin ong trono tang Dios ig tang Karniro 2ig gilig ong ka-ngan tang karsada tang siodad. Ong magdobali tang soba may papa ta ayong pagtorol ta kaboi. Ang borak na parti-parti kada bolan, ig gabolong tang daon na ong masit tang tanan ang mga taw. 3Anda ray maski onopang bagayay ang sinompa tang Dios tang itaen ong siodad ang asi. Don tang trono tang Dios ig tang Karniro, ig don tanandia towan tang mga pamagsirbi ong nandia. 4Itaen nira tang itsora na, ig isolat ong mga toto nira tang aran na. 5Anday labi don, ig indi ra tanira mamangaministiran ta mga pa-kal obin ayag tang kaldaw, tenged ang Ampoan ang Dios tang magtorol ta kayagan ong nira. Ig mamaggaem tanirang tanan ang anday kataposan. 6Ig ganing tang anghil ong yen, "Mataligan ig matod tang mga bitalang na. Ang Ampoan ang Dios ang nagtorol tang Ispirito na ong mga propita, yay ang nagtobol mandian ong anghil na agod ibalita ong mga pamagsirbi ong nandia tang mga bagay ang alenget dang mainabo." 7Ganing si Jesus, "Mamasi amo! Komaboto ra! Masoirti tang mga taw ang pamagtoman ong mga pinatoldok tang Dios ong solat ang na!" 8Yo si Juan tang nabasi ang enged ig naita ong mga bagay ang nang sinolat tarin. Pagatapos ang naba-yano ig initao tang mga bagay ang narin, liminodo agod magto ong anghil ang nang nagpaita tang mga bagay ang na ong yen. 9Piro ganing tanandia ong yen, "Ayaw! Dios lamang tang towan mo! Yo torobolon kang kapario mo. Kapario tang mga logod mong propita ig ang tanan ang mga pamagtoman ong mga bitala tang librong na." 10Ganing pa tanandia ong yen, "Indi italok mo tang mga pinatako tang Dios ong librong na, tenged alenget dang mainabo tang tanan ang na. 11Ang mga malain, pabayan mong magboat pa enged ta malain, ig ang mga maboling maski magpadayon ang magboat ta maboling. Piro ang pagboat ta mato-lid kaministiran ang magpadayon ang magboat ta mato-lid, ig ang limpio padayon ang mangaboing limpio pa ka enged." 12"Mamasi amo!" ganing si Jesus. "Komaboto ra! E-lano tang masinlong balet ong kada tata sigon ong mga bindoatan nira. 13Yo tang Alpha ig ang Omega, ang yay ang Impisa ig ang Kataposan, ang Pinagalinan ig Kate-kan tang tanan." 14Masoirti tang mga pamaglimpio tang tok nira, tenged pagnan tanirang tenled ong portan tang siodad ig mamangan tang borak tang ayong pagtorol ta kaboi. 15Piro mabo-wan ong loa tang mga taw ang maboling, mga kamimintas, mga pangombabay obin pangonlali, mga mamamatay ta taw, mga pamagto ong dios-diosan, ig ang tanan ang mareges ang mamagbo-li. 16Ganing pa tang Gino, "Yo si Jesus, tang nagtobol ong yen ang anghil agod ang mga bagay ang na ibalita ong nindiong tanan ang pamagto ong yen ong sari-saring mga logar. Yo tang nagalin ong dogo ni David. Yo tang mayag ang bitokon ang tagaramalen." 17Agganing tang Ispirito ig ang babay ang karasalen, "Tani, Gino!" Tanan ang gangabasi ta na dapat mamaganing kang, "Tani, Gino!" Palenget da lamang tang maski sinopay agkoawen ig galiliag ang manginem. Komiten na ang anday bayad tang wing pagtorol ta kaboi. 18Yo si Juan, pagpaman ang enged ong kada tatang pamasi ong mga pinatako tang Dios ong librong narin: Ang maski sinopay magdolang ong agganing tang librong na, idolang ka tang Dios ong silot na tang mga sarot ang gasolat tarin. 19Ig ang magboin ong mga bitala ong librong na, komiten ka tang Dios tang parti na ong borak tang ayong pagtorol ta kaboi, ig indi tanandia pagnan ang mistar ang Sagradong Siodad ang sinambit tarin. 20Si Jesus tang pagpamatod ong tanan ang gasolat tarin, ig ganing tanandia, "Matod ang enged ang komaboto ra." Balampa komabota ra, Ginong Jesus. 21Aloyan da lamang ni Ginong Jesus tang tanan ang mga sinakepan na. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\