Apokalipsis 3

1Ganing pa tang Gino, "Magsolata ong anghil ang pagbantay ong mga pamagto don ong Sardis. Aningen mo: "Nani tang agganing tang pagawid tang pitong bitokon asta ang pitong ispirito tang Dios. Gata-wanano tang mga agboaten mi. Yamo ono may kaboing pagalin ong Dios, piro ang matod ta sia mga patay amo lamang. 2Pamalamad amo! Papoirsaen mi tang pagto ming panlobay da, agod indi madayon ang malipat. Initao ang belag pa ta osto tang agboaten mi ong pama-dek tang yen ang Dios. 3Animan demdemen mi tang mga toldok ang naba-yan mi ig rinisibi mi. Boaten mi si, ig pagtogatan mi ig bo-wanan tang mga kalainan mi. Tenged mga indi amo mamalamad, paningan amo yen ang midio takawan, ang indi mata-wanan mi tang oras ang ikaboto. 4Piro may pirapa pa ong nindio atan ong Sardis ang indi namagpaboling tang mga ogali nira. Animan maromano tanirang mamagtok ta kolit, tenged bagay tanirang tomabid ong yen. 5Maning ka ta si, ang mga mandeg kontra ong malain, palambongano ka ta kolit, ig inding pisan komiteno tang aran nira ong librong listan tang mga taw ang may kaboing anday kataposan. Ilalaeno tanira ong talongan tang Tatayo asta ong mga anghil na. 6"Yamong mga gangabasi, pama-yan mi tang agganing tang Ispirito Santo ong mga pamagto!" 7Ganing pa tang Gino, "Magsolata ong anghil ang pagbantay ong mga pamagto don ong Filadelfia. Aningen mo: "Nani tang agganing tang Sagrado ig Mataligan, ang yay ang paggaem pario tang Ading David asing tokaw. Tenged anday mapagsada tang maski onopay abrian na. Ig anda kay mapagabri tang sadan na. 8Gata-wanano tang mga agboaten mi. Gata-wanano ka ang maski ge-ley tang poirsa mi, piro sinoman mi tang toldoko ig indio sinaliodan mi. Animan inabriano tang tatang portan ong talongan mi, ig maski sinopa anday mapagsada ta na. 9Tandan mi! Ipatalongao ig palodono ong talongan mi tang tawan ni Satanas ang pamagbo-li ig pamangambo ang tanira mga Judio, agod mata-wanan nira ang yamo tang mga agmaleno. 10Ig tenged sinoman mi tang tobolong magagoanta amo ong mo-yang nem, ilibri amo yen mga komabot tang kaldaw ang sobokan tang tanan ang taw tarin ong bilog ang kalibotan. 11Alengeto rang komabot. Animan indi amo lamang palbag ong masinlong pagto ig pagboat mi agod anday mapagkalaw tang primiong natagana para ong nindio. 12Ang mga mandeg kontra ong malain boatenong midio adili ong Timplo tang yen ang Dios, ig indi ra enged tanira palawid don asta ong tanopa. Imarkao ong nira tang aran tang yen ang Dios, ig ang aran tang siodad tang yen ang Dios, ang yay ang ba-long Jerusalem ang ipababak na ang magalin ong langit. Ig isolato ka ong nira tang yen ang ba-long aran. 13"Yamong mga gangabasi, pama-yan mi tang agganing tang Ispirito Santo ong mga pamagto!" 14Ganing pa tang Gino, "Magsolata ong anghil ang pagbantay ong mga pamagto don ong Laodicea. Aningen mo: "Nani tang agganing tang aggoyan tang Amen, ang yay ang mataligan ig matod ang manigpamatod, asta ang pinagalinan tang tanan ang bindoat tang Dios. 15Gata-wanano tang mga agboaten mi. Mga ipabetang ta ong wi, ang boat mi belag ta malamig, ig belag ka ta makinit. Dapat din malamig obin makinit. 16Piro tenged malabab lamang, itoka amo lamang yen! 17Kalaom mi, mga manggaden amo, bastanti ong tanan ang bagay, ig anda ray kaministiran mi. Piro indi gaintindian mi ang kailo amo ka ig makatete-bek, tenged ong kamatodan mga pobri amo ka lamang, mga boray ig anday lambong mi. 18Animan paglaygayo ong nindio ang mamakal amo ong yen ta mga porong bolawan, agod magimong manggaden amo ka kaman. Mamakal amo ong yen ta mga kolit ang lambong, agod madapan mi tang kaeyakan mi. Ig mamakal amo ong yen ta bolong ang ibolong mi ong mga mata mi, agod maita amo ra. 19Bognono ig to-liden tang tanan ang aggegmano. Animan bogos among magtogat ig bo-wanan mi tang mga talak mi. 20Tandan mi! Nanio ra ong portan ang pano-tok. Ang maski sinopay mamasi tang bosiso ig padayonono nandia, domayono ka ong balay na, ig magsaro aming mamangan. 21Ang mga mandeg kontra ong malain, pagnano ang komarong ig maggaem ang aromano. Na pario tang nainabo ong yen, asing dinego si Satanas ig kiminarongo agod maggaem ang aroman tang yen ang Tatay. 22"Yamong mga gangabasi, pama-yan mi tang agganing tang Ispirito Santo ong mga pamagto!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\