Apokalipsis 4

1Pagatapos ta si, may pinaita pa ka enged ong yen. Initao ong langit tang tatang portan ang nabrian. Ig naba-yanong oman tang bosis ang midio tonog ta torotot. Ganing tanandia ong yen, "Koma-yata tani ig ipaitao ong nio mga onopa tang mangainabo ong parakaboton." 2Golpiong ginaeman tang Ispirito Santo, ig initao don ong langit tang tatang trono, ig may kakarong don. 3Sisinggat tanandia, pario ong mga maralen ang batong aspi ig kornalina. Ig ong palibot tang trono may rinbong kolor na pario ong batong ismiralda. 4Ig don ka ong palibot tang trono may bainti koatro pa enged ka tronoan ang agkarongan ta bainti koatro ka mga kamepetan. Kolit tang agtokon nira ig ang kada tata may korona nang bolawan. 5Magalin don ong trono ong ka-ngan kiminirlat tang mga koldap, kadengan tang mapoirsang ingal ig makabebengel ang doldol. Ong talongan tang trono may pito nga tolokan ang dadaba-daba, ig narin yay ang pitong ispirito tang Dios. 6Don ka ong talongan tang trono may midio talsing salamin ang sisilang ang midio kristal. Ong palibot tang trono, ong kada binit na, may epat ang mga ayep ang boi. Doro-doro tang mga mata nira ong talongan asta ong boko-boko nira. 7Ang primiro, mga pa-dekano, midio lion; ang yadoa, bakang ge-ley; ang ya-lo, ang emet na midio taw; ig ang yapat, midio banog ang lalayog. 8Ang kada tata ong nira, enem tang mga kalipapa nira, ig kadoro-doroan ang enged tang mga mata nira ong bilog ang sinangoni nira. Anday penay tang kanta nira kaldaw may labi ang ganing, "Sagrado! Sagrado! Sagrado tang Ampoan ang Dios ang Makagagaem ong tanan! Tanandia tang Dios asing tokaw, asta mandian, ig asta ra ka ong parakaboton." 9Ig mintras pamagkanta tanira ta pagdayaw, padengeg, ig pasalamat ong asing kakarong ong trono, ang gaboing anday kataposan, 10ang bainti koatro ka mga kamepetan pamansilod ka ig pamagdayaw ong kakarong don, ang gaboing anday kataposan. Ig agbobolontad nira tang mga korona nira ong talongan tang trono ang pamaganing: 11"Yawa tang Ampoan amen ang Dios, Dapat ang enged ang marisibia ta pagdayaw, padengeg, ig gaem; Tenged yawa tang nagboat tang tanan ang bagay, Ig sigon ong kaliliagan mo, bindoat mo tanira ig sindolan ta kaboi."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\