Apokalipsis 5

1Pagatapos ta si, initao tang tatang kasolatan ang agbalolonon ong tong kalima tang kakarong ong trono. Ang kasolatan ang asi may sinolat ong dobali may dobali, ig sinilioan ta pito agod indi mabrian. 2Ig initao tang tatang makagagaem ang anghil ang minitala ta mapoirsa ang ganing, "Sinopa tang bagay ang manlasik tang mga silio ig magbo-kad tang kasolatan?" 3Piro anda enged ay inita maski sinopa don ong langit, ong tanek, obin ong adalem tang tanek ang dapat ang magabri ig magbasa mga onopa tang sinolat don. 4Animan dayono ang nagini-yak ta mo-ya, tenged anda enged ay initang poiding magabri ig magbasa ta si. 5Mandian, ang tata ong mga mepet don naganing ong yen, "India magini-yak. Telekan mo! Ang lion ang nagalin ong tribo ni Juda ig ong dogo ni David, pisan tanandiang nandeg. Animan, tanandia tang may podir ang manlasik tang pitong silio ig magabri ong kasolatan." 6Ig don ong ka-ngan tang mga mepet may ang tronong aglibotan tang epat ang ayep ang boi, may initao ang tatang Karnirong ke-deng, ig ang sinangoni na agpaita ang tanandia tatang sinagda. Pito tang tongay na ig pito ka tang mata na. Narin anday doma kondi ang pitong ispirito tang Dios ang sinobol na ang paning ong bilog ang kalibotan. 7Napalenget tang Karniro ong may trono ig dayon ang kinomit na tang kasolatan ong tong kalima tang kakarong don. 8Pagakomit na tang kasolatan, ang epat ang ayep ang boi ig ang bainti koatrong mga mepet namansilod ong talongan tang Karniro. Ang kada tata ong nira may mangkok nang bolawan ang ponok ta insinso. Ang insinsong asi yay ang mga pagampo tang mga sinakepan tang Dios. May mga arpa kang agbiotan nira ig agto-togon. 9Ig pamagkanta tanira ta ba-long kanta ang ganing, "Yawa tang bagay ang mangomit tang kasolatan Ig lasiken tang mga silio na. Tenged pinataya, ig ong kamatayen mo Ginawad mo para ong Dios tang mga taw, magalin ong kada tribo, kada bitala, kada dogo, ig kada nasion. 10Bindoat mo tanirang mga padi agod mamagsirbi ong yaten ang Dios, ig mga adi agod mamaggaem ong tanek." 11Mandian, napa-deko si, ig naba-yano tang mga bosis tang ribo-ribo ig minilion ang mga anghil. Pamansilibot ong trono, ong ayep ang epat, ig ong mga mepet. 12Ig pamagkanta tanira ta mapoirsa ang ganing, "Ang Karnirong pinatay, Yay ang dapat ang marisibi ta gaem, manggad, kinata-wanan, ig poirsa. Tanandia tang dapat galangen, padengegan, ig dayawen!" 13Ig naba-yanong pamagkanta tang tanan ang mga bindoat ong langit, ong tanek, ong adalem tang tanek, asta ong talsi ang ganing, "Dayawen ta tang kakarong ong trono asta ang Karniro! Galangen ig padengegan ta bilang makagagaem ong tanan asta tanopa!" 14Dayon ang siminabat tang ayep ang epat ang ganing, "Amen!" Ig ang mga mepet namansilod ig namagto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\