Apokalipsis 6

1Initao ang linasik tang Karniro tang primiro ong pitong silio tang kasolatan, ig naba-yanong minitala tang tata ong epat ang ayep ang boi, ang midio doldol tang bosis na. Ganing tanandia, "Tani!" 2Napa-deko ig may initao ang tatang kabayong kolit. Ang pagtay don may agbiotan nang panak. Sindolan tanandia ta korona ig dayon ang pinasikad na tang kabayo na agod pirdien na ra enged tang mga kasoay na. 3Pagatapos ta si, linasik tang Karniro tang yadoang silio tang kasolatan. Ig naba-yano kang minitala tang yadoang ayep ang ganing, "Tani!" 4Ig limindoa tang tata sing kabayo, ig narin masinggi. Ang pagtay don sindolan ta gaem agod magekel ta golo ong tanek, agod mamagparatayan tang mga taw. Ig sindolan pa ta mabael ang ispada. 5Asing linasik tang Karniro tang ya-long silio, naba-yano tang ya-long ayep ang ganing, "Tani!" Ig initao tang tatang kabayong lagem. Ang pagtay don may agbiotan nang simbangan. 6Oman may naba-yanong midio bosis ang nagalin ong ka-ngan tang epat ang ayep ig ganing don ong pagtay ong kabayo, "Ang kinaldaw ta tang taw magtaket ong tolong polak ang belat ang maralen, obin siam ang polak ang baraton. Ayaw lamang ondion pa tang mantika obin bino nira." 7Pagatapos ta si, linasik tang Karniro tang yapat ang silio, ig naba-yanong inaning tang yapat ong mga ayep, "Tani!" 8Napa-deko, ig initao tang tatang kabayong lespad. Ang pagtay don ang aran na si Kamatayen, ig si Impirno angkat na. Tanirang doroa sindolan ta gaem ang pamatayen tang yapat ang parti tang mga taw ong kalibotan ong mga gira, ong letem, ong sarot, ig ong mga maraiteg ang mga ayep ang gistar ong kalibotan. 9Linasik tang Karniro tang yalimang silio. Ig don ong adalem tang altar initao tang mga kalag tang mga pinamatay tenged ong mataligan nirang pagpamatod natetenged ong bitala tang Dios. 10Miniteg tanira ta mapoirsa ang ganing, "Ampoan ang Makagagaem, ang Mataligan ig Sagrado! Monopa pa kaboay tang elat amen ba-lo sintinsian mo ig balten tang mga taw ong tanek ang namamatay ong yamen?" 11Oman, ang kada tata ong nira sindolan ta maboat ang lambong ang kolit, ig inaningan tanirang mamagelat kang lagi asta malobot ang mangapatay tang mga logod nirang pamagsirbi ka ong Dios, ang pamatayen ka pario ong nira. 12Mandian mintras pa-deko, linasik tang Karniro tang yanem dang silio. Nanlinog ta mapoirsa, naninlagem tang kaldaw pario ta lambong ang panloksa, ig ang bolan nanisinggi pario ta dogo. 13Asta ang mga bitokon ong langit nangabo-log da ong tanek ang midio mga oring borak tang ayong igos ang raramatak mga aggeyepen tang mapoirsang mageyep. 14Ang langit nalipat lamang ang midio papil ang binalolon, ig ang tanan ang mga bokid ig mga isla nangakomit ong mga poisto nira. 15Namantalok tang mga adi tang tanek, ang mga prinsipi, mga hiniral, mga manggaranen, mga alalawig tang katengdanan nira, ig ang tanan ang klasi ta taw, torobolon man obin belag. Namantalok tanira ong mga koiba ig ong adalem tang mga batong mababael ong bokid. 16Ig inaning nira ong mga bokid ig mga bato, "Tampekan ami nindio agod indi ami itaen tang kakarong ong trono, ig balampa malibri ami ong silot ang ipakabot tang Karniro. 17Tenged narin da tang bantog ang kaldaw ang magsilot tanira ong mga taw ig anda enged ay mapagagoanta!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\