Apokalipsis 7

1Pagatapos ta si, may initao ang mga anghil ang ke-deng ong epat ang potod tang kalibotan. Aggawidan nira tang epat ang mageyep agod anday meyep ong tanek, ong talsi, obin ong maski onopang papa ta ayoay. 2Tanira yay ang sindolan tang Dios ta gaem ang maglangga ong tanek may ong talsi. Ig initao ka tang tata sing anghil ang kaka-yat magalin ong tere-lan. Ekel na tang pantatak tang Dios ang boi. Miniteg tanandia ta mapoirsa ong epat ang anghil 3ang ganing, "Indi kang lagi langgaen mi tang tanek, ang talsi, obin ang mga ayo. Elaten ming matatakan da ong toto tang mga taw ang pamagsirbi ong yaten ang Dios." 4Ig inaning ong yen tang bilang tang tinatakan, tang gatos may epat ang polok may epat ang ribo magalin ong tanan ang tribo tang Israel: 5ong tribo ni Juda 12,000, ong tribo ni Reuben 12,000, ong tribo ni Gad 12,000, 6ong tribo ni Aser 12,000, ong tribo ni Neftali 12,000, ong tribo ni Manases 12,000, 7ong tribo ni Simeon 12,000, ong tribo ni Levi 12,000, ong tribo ni Isacar 12,000, 8ong tribo ni Zebulun 12,000, ong tribo ni Jose 12,000, ong tribo ni Benjamin 12,000. 9Pagatapos ta si, initao tang mga taw ang indi mabilang tenged ong kadodoron nira. Ang mga taw ang na nagalin ong tanan ang nasion, tribo, dogo, ig ong tanan ang klasi ta bitala. Pamansi-deng tanira don ong talongan tang trono ig ong Karniro. Ang lambong nira poros kolit ig marimaboat, ig pamagbiot tanira ta mga palaspas. 10Pamaginiteg tanira ta mapoirsa ang ganing, "Ang naglibri ong yaten yay ang yaten ang Dios ang kakarong ong trono, asta ang Karniro!" 11Ig ang tanan ang mga anghil pamansi-deng ong palibot tang trono ig ong mga kamepetan, ig ong epat ang ayep ang boi. Namansilod tang mga anghil ong talongan tang trono ig namagdayaw tanira ong Dios 12ang ganing, "Matod ang enged ang yaten ang Dios dapat dayawen, padengegan, pasalamatan ig galangen. Tanandia tang matako, ig ang tanan ang gaem ig poirsa atan ong nandia. Dayawen tanandiang anday kataposan! Amen!" 13Ang tata ong mga kamepetan tang nane-ma ong yen ang ganing, "Gata-wanan mo mga sinopa tang mga asiang pamagtok ta kolit, ig mga ong aypa tanira namagalin?" 14Ganingo, "Magino, yawa lamang tang gatako." Ganing tanandia ong yen, "Tanira tang indi namagpadeg ong dobali tang doro kaelet ang pagpaliwag. Linimpio nira ig pinakolit tang mga lambong nira ong dogo tang Karniro. 15Yay asia ang atan tanira ong talongan tang trono tang Dios, ig pamagsirbi ong nandia kaldaw ig labi ong Timplo na. Ig ang Dios mismong kakarong ong trono tang magsakep ong nira. 16Indi ra tanira letemen ig koawen; indi ra tanira makintan tang kaldaw obin mapaso ta maski onopang makinitay. 17Tenged ang Karnirong asia ong ka-ngan tang trono tang magimong manigbadbad ang magsagod ong nira. E-lan na tanira ong toro-bodan ang pagtorol ta kaboing anday kataposan. Ig piden tang Dios tang tanan ang lok ong mga mata nira."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\