Apokalipsis 8

1Asing linasik tang Karniro tang yapitong silio, andang pisan ay naginingal don ong langit ong teled ta mga tengang oras. 2Oman initao ang sindolan ta torotot tang kada tata ong pitong anghil ang ke-deng ong talongan tang Dios. 3May tanga anghilan pa enged ang napalenget ong altar. May agbiotan nang bolawan ang beretangan ta insinso. Sindolan tanandia ta dorong insinso agod ibolontad na don ong altar ang bolawan ong talongan tang trono, ya-pen na ong mga pangadi tang mga sinakepan tang Dios. 4Magalin ong kalima tang anghil, riminobok-robok padibabaw tang kato tang insinsong sinirok, aroman tang mga pangadi tang mga sinakepan tang Dios. 5Oman ang beretangan ang asi tang insinso pinonokan na ta bala ta apoy ang nagalin ong altar ig dayon ang pinlek na ong kalibotan. Ong oras ang laging asi diminoldol, diminageb, kiminoldap, ig nanlinog. 6Mandian, ang pitong mga anghil nagsimpan dang magpa-nog tang mga torotot nira. 7Asing ineyep tang primirong anghil tang torotot na, kiminoran ta yilo ig apoy ang may tagel nang dogo. Nasirok tang ya-long parti tang tanek, ig ya-long parti tang kayoan, ig tanan ang ilaw ang ibabawen. 8Asing ineyep tang yadoang anghil tang torotot na, nabo-log ong talsi tang tatang midio mabael ang bokid ang gasirok. Nagimong dogo tang ya-long parti tang talsi, 9ig nangapatay tang ya-long parti tang mga bagay ang gaboi don, ig nangalangga tang ya-long parti ong mga tarayan ong talsi. 10Asing ineyep tang ya-long anghil tang torotot na, nabo-log magalin ong langit tang tatang mabael ang bitokon ang dadaba-daba ang midio tolok, ig nabo-log ong ya-long parti tang soba ig mga toro-bodan. 11Ang bitokon ang asi ginoyan ta Mapakit. Ig nagpakit ka kaman tang ya-long parti tang wi, ig dorong mga taw tang nangapatay tenged nanginem tanira tang wing asi. 12Asing ineyep tang yapat ang anghil tang torotot na, nalangga tang ya-long parti tang kaldaw, bolan, may mga bitokon, ig nalipat tang ya-long parti tang kayagan nira. Animan nangi-lep tang ya-long parti tang kaldaw ig ya-long parti tang labi. 13Pagatapos ta si may initao ang banog ang lalayog ong dibabaw. Naba-yanong giteg ta mapoirsa ang ganing, "Kailo ka! Kailo ka! Kailo ka tang mga gistar ong kalibotan mga magpatonog tang tolo pang mga anghil tang torotot nira!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\