Apokalipsis 9

1Asing ineyep tang yalimang anghil tang torotot na, initao ang nabo-log ong tanek tang tatang bitokon. Sindol ong bitokon ang narin tang liabi ong portan ang paning ong kadalem-daleman ang prisoan tang mga dimonio. 2Inabrian tang bitokon tang portan, ig dayon ang limindoa tang katong midio nagalin ong kabael-baelan ang pogon, animan nangi-lep tang kaldaw asta ang dibabaw. 3Namansiloa tang mga siba-la nagalin ong kato ig namagwasag ong tanek. Sindolan tanira ta gaem ang magpasit pario ong anono-siok. 4Sinoyonan tanirang indi langgaen nira tang mga ibabawen, mga ayo obin maski onopang klasi ta iloloak, kondi ang mga taw lamang ang anday tatak tang Dios ong mga toto nira tang pasitan nira. 5Indi agpagnan tang mga siba-lang narin ang pamatayen tang mga taw, kondi paliwagan lamang ong teled ta limang bolan. Ang kasit tang inalat nira pario ong inalat ta anono-siok. 6Animan ong teled tang limang bolan ang asi dilemen nira tang kamatayen, piro indi tanira mangapatay. Maski galiliag da enged tanirang mangapatay, palawid ong nira tang kamatayen. 7Ang mga itsora tang mga siba-lang asi, midio mga kabayong simpan dang magiggira. Ong mga kolo nira may agbobondo ang midio koronang bolawan ig ang emet nira midio emet ta taw. 8Ang boa nira midio boa ta babay, ig ang mga isi nira midio isi ta lion. 9Ang debdeb nira gadapan ta midio panagang ang taltalen, ig ang ingal tang mga kalipapa nira pario ong mga karong panggira ang aggoyodan ta dorong mga kabayong pamanikad ang paning ong gira. 10Ang mga ikog nira midio mga ikog tang anono-siok ang pamambek. Ong mga ikog nira tang gaem nira para magpasit ta mga taw ong teled ta limang bolan. 11Ang adi nira yay ang anghil ang pagbantay ong prisoan ang kadalem-daleman. Ang aran na ong bitalang Hebreo si Abadon, ig ong Grigo si Apolion, ang maliag yaning Maniglangga. 12Tapos da tang primirong makaeled ang mainabo, piro may doroa pa enged ang komabot. 13Asing ineyep tang yanem ang anghil tang torotot na, naba-yano tang tatang bosis ang nagalin ong epat ang potod tang altar ang bolawan ang ga-tang ong talongan tang Dios. 14Ganing tang bosis ong yanem ang anghil ang may torotot na, "Palpatan mo ra tang epat ang anghil ang aglapoton ong binit tang mabael ang soba tang Eufrates." 15Ig pinalpatan tang epat ang anghil ang sinimpan ang lagi para ong oras, kaldaw, ig bolan tang takon ang na, agod patayen nira tang ya-long parti tang mga taw ong kalibotan. 16Inaning ong yen tang bilang tang mga sondalong manigkabayo, ig yay doroang gatos ang milion. 17Ig sigon ong pinaita ong yen, maning ta na tang itsora tang kabayo ig ang mga manigkabayo. Ang mga panagang nira, ang kolor nira masinggi midio apoy, asol ang midio sapiro, ig kalawag ang midio asopri. Midio lion tang mga kolo tang mga kabayo. Ig ong mga anga nira may loloang apoy, kato, ig asopri, 18ang yay ang nagimong tolong sarot ang namatay ong ya-long parti tang mga taw. 19Ang gaem tang mga kabayo nagalin ong mga anga ig ikog nira. Tenged ang mga ikog nira midio mga ma-kal ang pangalat ig aggamiten nira ong pagpasit tang mga taw. 20Piro ang mga taw ang nabo-wan, ang indi nangapatay ong mga sarot ang na, indi pa enged bino-wanan nira tang mga dios-diosan ang agboaten nira. Sigi pa ka enged tang pagto nira ong mga dimonio, ig ong mga riboltong bolawan, silber, saway, bato ig ayo, ang indi maita, indi mabasi, ig indi mapanaw. 21Indi tanira namagtogat ong pagpamatay nira ta taw, pagpintas nira, pangombabay may pangonlali, obin pagpanakaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\