Roma 10

1Mga logod, galiliago enged ang mangalibri tang yen ang kapariong mga Israelita, ig na agpagamp? ong Dios. 2Yo mismo mapagpamatodo ang dorong prosigir nira ang malipay tang Dios ong nira. Kaso lamang, indi gaintindian nira mga monopa boaten nira. 3Tenged indi gata-wanan nira mga monopa tanira marisibi tang Dios bilang mato-lid, ig namagprosigir tanirang magimong mato-lid ong sadili nira. Animan indi tanira nagpababak ong Dios para magrisibi tang kato-lidan ang i-dol na rin ong nira. 4Tenged kaman ong bindoat ni Cristo, indi ita ra gasakepan tang Katobolan, agod ang maski sinopay magto ong nandia risibien tang Dios bilang mato-lid. 5Maning ta na tang sinolat ni Moises natetenged ong pagimong mato-lid sigon ong Katobolan: "Ang taw ang magboat tang tanan ang ga-tang ong Katobolan, yay ang maboi." 6Piro may nasolat ka natetenged ong pagimong mato-lid sigon ong pagto ta. Ganing,"Maski india ra magpaborido ang mane-ma ong sadili mo ang ganing, 'Sinopay maka-yat ong langit' " agod gomoy ong ni Cristo ang tomaboan tarin? 7"Ig india ra mane-ma ang ganing, 'Sinopay sarang ang bomabak ong adalem don ang logar tang mga kalag' " agod boien si Cristo? 8Piro demdemen ta lamang tang na-tang ong Kasolatan ang ganing, "Ang bitala tang Dios alenget ong nio, atan ang enged ong anga ig popotokon mo." Mandian ang bitala tang Dios ang na, anday doma kondi ang natetenged ong pagto ang agtotoldok amen ong nindio. Ig yay na: 9Mga ong anga mo ilalaen mong "si Jesus ang Gino," ig de-dek ong popotokon mo magtoa ang binoi tanandia tang Dios ong kamatayen, asia malibria. 10Tenged ang popotokon ta tang aggamiten ta para magto ita agod risibien ita tang Dios bilang mato-lid. Ig ang anga ta tang aggamiten ta agod mangilala ong ni Jesus, agod malibri ita. 11Pario tang na-tang ong Kasolatan, "Indi enged mapaeyak tang maski sinopay magto ong nandia." 12Tenged maski Judio, maski belag ta Judio, tata lamang tang Gino tang tanan, ig tanandia abondang magtorol ong tanan ang gomoy ong nandia. 13Tenged na-tang ong Kasolatan, "Malibri tang tanan ang gomoy ong Gino." 14Piro monopa magoyan nira tang Gino mga indi tanira pagto ong nandia? Ig monopa matowan nira mga anday gabalitan nira natetenged ong nandia? Ig monopa mabalitan nira mga anday magpatako ong nira? 15Ig monopa pa ka mangapanaw tang mamagpatako mga anday magtobol ong nira? Sigon ong Kasolatan, "Kambeng ang may pamansikabot ang pamagekel tang Mo-yang Balita!" 16Piro belag ta tanan tang namagparet ong Mo-yang Balita. Pario tang inaning tang propitang si Isaias, "Gino, sinopa lamay nagparet tang binalita amen?" 17Animan matod ka kaman. Ang mga taw mapagto mga nabalitan da nira tang natetenged ong ni Cristo. Ig mabalitan nira mga may magtoldok ong nira tang natetenged ong nandia. 18Mandian, mane-mao. Onopa bato? Indi nabalitan tang mga Judio tang natetenged ong ni Cristo? Nabalitan da enged nira, pario tang na-tang ong Kasolatan, "Ang bitalang asi nabalitan da maski ong aypang logaray. Ig ang mga agbabalita nira nakabot da ong bilog ang kalibotan." 19Oman mane-mao pa. Ang mga Israelitang na, onopa bato? Indi tanira mangaintindi? Indi ka poidi. Isipen ta lamang tang pinasolat tang Dios ong ni Moises asing tokaw pa ang ganing, "Gamiteno tang mga belag ta kapario ming Israelita agod mangimon amo. Gamiteno tang mga taw ang anday gata-wanan nira natetenged ong yen, agod masilag amo." 20Ig nangiteg pa tang nem ni Isaias asing tanandia pinabitala tang Dios natetenged ong mga belag ta Israelita ang ganing, "Ang mga taw ang indi pamagdilem ong yen, tanira tang nangaita ong yen. Ig ang mga indi pamane-ma natetenged ong yen, napaitao ra ong nira." 21Piro mga natetenged ong mga Israelita, ganing tang Dios, "Kaboay da ka rin tang goyo ang magbalik ong yen tang mga taw ang nang masosotil ig matetegat ta kolo!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\