Roma 13

1Mandian, ang kada tata ong nindio dapat magpasakep ong mga may katengdanan ong gobirno. Tenged anday gaem ang indi nagalin ong Dios, ig ang mga pamaggaem atan bintang ka tang Dios ong mga poisto nira. 2Maliag yaning, ang mga taw ang pamangontra ong gobirno pamangontra ong pinondar tang Dios, ig ang mga pamagboat ta maning atan kabotan ka tang silot ang para ong nira. 3Mga mo-ya tang agboaten ta, anday dapat ang eldan ta ong mga pamangolokolo ong yaten. Piro mga pamagboat ita ta malain, asia dapat eldan ita ka kaman. Animan, mga india galiliag ang eldan ong mga pamangolokolo, magboata ta mo-ya, ig asia dayawena pa nira. 4Tanira midio mga torobolon tang Dios para ong ikakao-ya mo. Piro mga pagboata ta malain, dapat eldana ka kaman, tenged matod ang may gaem nirang magsilot ong nio. Mga torobolon ka kaman tanira tang Dios, agod magsilot ong mga pamagboat ta malain. 5Animan, magpasakep ita ong gobirno, belag lamang ta tenged ang geldan ita ang itaben silotan ita, kondi tenged gata-wanan ta ang maning ta sia tang dapat kaman ang boaten ta. 6Animan yay sia tang dailan ang pagbayad ita tang mga podintis ta, tenged ang mga pamangolokolo pamagsirbi ka ong Dios ong pangabedlay nira para ong mga boroaten nira. 7Animan, i-dol mi tang dapat i-dol ong kada tata: Bayadan mi tang mga podintis ig bois ang torokoton ong nindio, galangen mi tang dapat ang galangen, ig oldan ta dengeg tang dapat ang oldan. 8Indi paboayen mi tang otang mi maski ong ninopa. Piro mga may otang ta ang nem ong paggegma ta ong tata may tata, ibilang ta na ang otang ang anday kataposan na. Tenged ang taw ang paggegma ong masig ka taw na, agtomanen na tang Katobolan. 9Tenged ang mga tobol ang pario tang "India mangombabay obin mangonlali, india mamatay ta taw, india manakaw, ig india maibeg," ig ang maski onopay mga tobol, poiding papaga-penen ta ong tanga tobolan lamang ang ganing, "Gegman mo tang masig ka taw mo pario tang paggegma mo ong sadili mo." 10Mga aggegman ta tang masig ka taw ta, anday boaten tang malain kontra ong nandia. Animan mga paggegma ita, gatoman ta ra ka tang bilog ang Katobolan. 11Dapat mangaboi amo ta maning atan, tenged gata-wanan ming oras da mandian ang dapat mamalamad amo ra ong poyat mi. Tenged ang kalibrian ang aggelaten ta mas alenget da enged mandian ong asing tokaw ang nagimpisa itang magto ong ni Jesu-Cristo. 12Ang maki-lep ong kalibotan ang na, alenget dang matapos. Midio garamal da mandian, ig alenget dang tenla tang kaldaw. Animan, palawid ita ong tanan ang boat ang maki-lep, ig biotan ta tang armas ang gamiten ta ong mayag. 13Mangaboi ita ra ong masinlong pagparangaboien, ang yay ang bagay ong mga pamansistar ong mayag. Indi amo magpabaleng obin mimbeng ong magolong mga pangalipay. Indi amo ra mangombabay obin mangonlali obin magpagosto ong anday sayod ang mga kaliliagan tang mga sinangoni mi. Ig indi amo ra mamagigsoay obin mamagiribegan. 14Piro ang ogali ni Ginong Jesu-Cristo, ya ray ang ipaita mi ong mga kaboi mi. Ig indi ra intindien mi tang sadiling kaliliagan ming anday sasayod.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\