Roma 3

1Mandian, itaben may mane-ma, "Mga ong maning ta si, onora lamang tang data tang pagka-Judio ta ig onopay data tang pagtori ong yaten?" 2Ang sabato, "Dorong enged ang data na ta sia! Tokaw-tokaw, ong yaten ang mga Judio inintriga tang mismong mga bitala tang Dios." 3Mandian, onopay loan na mga may Judiong indi pamagparet ong bitala tang Dios? Asia, maliag yaning bato ang indi mataligan ta tang Dios ang tomanen na tang pinangako na? 4Indi poidi! Tenged maski ang tanan ang taw bo-lien, ang Dios mataligan ang enged ong mga binitala na. Pario tang na-tang ong Kasolatan, "Agod ang mga bitala mo ilalaen ang mato-lid, Ig mandega mga bandanana ta taw." 5Itaben may maganing, "Mo-ya pa mga magkatalak ita! Tenged mga ikompara ta tang agboaten ta ang malain ong mga boat tang Dios, mas itaen da enged don ang tanandia mato-lid. Animan belag ta tama ang silotan ita pa nandia!" Maning ta sia tang pagpilosopo tang doma. 6Piro indi sia maimo! Tenged mga ang pagorosgaren tang Dios belag ta mato-lid, monopa maosgaran na tang mga taw ong kalibotan? 7Mandian itaben may magpapilosopo pa atan ang maning, "Mo-ya pa mga magbo-li ita! Tenged mga ikompara ta tang pagbo-li ta ong kamatodan tang Dios, mas itaen da enged don ang tanandia mataligan, ig mas dayawen tanandia. Animan belag ta tama mga osgaran ita pa nandia bilang mga mapinagtalaken!" 8Obin itaben may magpapilosopo pa ang maning, "Magboat ita ra lamang ta malain, agod mo-ya tang lomboa!" Maning atan ono tang pagtoroldokon amen sigon ong mga taw ang galiliag ang manlangga ong yamen. Tanira bagay ang enged ang sirilotan tang Dios. 9Mandian onopa? Itang mga Judio, mas mo-ya pa bato tang pagkabetang ta ong pagkabetang tang mga belag ta Judio? Belag! Tenged napamatodan amen da, ang tanan ang mga taw, maski Judio maski belag, gagaeman ta kasalanan. 10Pario tang na-tang ong Kasolatan ang ganing: "Anday taw ang mato-lid, maski tanga tawan. 11Anday maski sinopa ang osto tang pangintindi na ong Dios, ig anday pagprosigir ang mailala ong nandia. 12Ang tanan napabelag da ong matod ang dalan, ig nagimong anda ray kointa nira; Anday pagboat ta mo-ya, maski tanga tawan." 13"Ang mga tetenlan nira pario ong abring lebengan ang makalpot, tenged poros panloko tang loloa ong mga anga nira." "Ang dilak nira madalit, ang midio dalitan ang ma-kal." 14"Poros mga sompang masisit tang loloa ong mga anga nira." 15"Madali tanirang mamatay ta taw. 16Maski ong aripa tanira paning, pamanlangga ig pamagekel ta kalisedan, 17ig indi gangatakong magosoy ong dalan tang kao-yan." 18"Andang pisan ay eled nira ong Dios." 19Mandian, gata-wanan ta mga onopay na-tang ong Katobolan, asia para ka ong yaten ang mga Judiong sinakep tang Katobolan. Animan anday maski sinopa ong yaten ang may ibalibad na, ig ang tanan ang taw ong kalibotan manabat ang enged ong Dios tenged ong mga kasalanan nira. 20Animan andang pisan ay risibien tang Dios bilang mato-lid mga ong agboaten ta lamang para magtoman tang Katobolan. Tenged ang Katobolan ya enged tang sindol tang Dios agod mata-wanan ta ang mapinagtalaken ita! 21Piro mandian pinatako ra tang Dios ong yaten mga mono ita pa magimong mato-lid ong pama-dek na. Magimo itang mato-lid, belag ta maning ong pagtoman ta ong mga tobol. Narin pinamatodan tang Katobolan mismo asta ang sinolat tang mga propita asing tokaw. 22Ang Dios, boaten nang mato-lid tang tanan ang mamagto ong ni Jesu-Cristo tenged ong pagto nirang asi, maski Judio maski belag. 23Tenged ang tanan ang taw lobot ang enged ang nagkatalak ig nagkorang ong pama-dek tang Dios ang dalayawen. 24Piro ong kaloy na, rinisibi ita nandia bilang mato-lid da tenged ong bindoat ni Cristo Jesus para maggawad ong yaten, ig narin rigalo tang Dios ong yaten. 25Si Cristo, sindol tang Dios ang bilang tatang sagda agod tanandia tang mapasar tang silot ang para ong mga kasalanan ta asing pinatorok na tang dogo na. Animan indi ita ra silotan, kondi mapatawad tang mga talak ta mga magto ita ong nandia. Maning ta si tang bindoat tang Dios agod ipaita ang tanandia mato-lid. Tenged asing tokaw, inagoanta na lamang tang mga talak tang mga taw ig indi kang lagi sinilotan na tanira tenged mapinasinsiaen tanandia. 26Ig mandian ong timpong na, agpaita na ang mato-lid pa tang pagosgar na ong pagrisibi na bilang mato-lid da tang mga pamagto ong ni Jesus. 27Onora lamang mandian tang mapambog ta? Anda enged! Angay? Tenged indi ita aggosgaran tang Dios ong mga boat ta sigon ong Katobolan, kondi ong pagto ta. 28Tenged ganing ami, ang taw risibien tang Dios bilang mato-lid tenged ong pagto na, ig belag ta ong pagtoman na tang Katobolan. 29Ang Dios bato, Dios lamang tang mga Judio? Belag ka bato tanandia ta Dios tang mga belag ta Judio? Ee, tenged tanandia Dios tang tanan. 30Tenged tambilog lamang tang Dios, ig maski Judio maski belag, risibien na tanira bilang mato-lid natetenged ong mismong pagto nira. 31Maliag yaning bato, agpe-lek ta ra tang Katobolan? Ayaw! Aggilalaen ta ngani tang matod ang importansia ta sia!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\