Roma 7

1Mga logod, may gata-wanan mi natetenged ong li. Animan sigorado, gata-wanan mi ka, ang tatang taw gasakepan tang li mintras lamang gaboi tanandia. 2Pario ta tatang babay ang may katawa na. Sigon ong Katobolan, ang babay indi poiding magigbelag ong katawa na mintras gaboi tanandia. Piro mga ang katawa na patay da, libri ra tanandia ong mga toromanen ta magkatawa. 3Animan, mga magigimbeng tanandia ong domang lali mintras boi pa tang katawa na, maning ta ang pangonlali tanandia. Piro mga ang katawa na patay da, oman nagpakatawa tanandia ong doma, anday tobol ang kinontra na, ig indi maning ang tanandia pangonlali. 4Maning ka ta si, mga logod, asing nagpaboniag amo, midio napatay amo ra kang aroman ni Cristo, ig don amo linibri ong gaem tang Katobolan. Animan libri amo ra mandian ang magpasakep ong doma, ang yay ang Cristong binoing oman ong kamatayen. Ig yamo, binoi amo ka agod mamorak ta mga boat ang mo-ya para ong Dios. 5Asing tokaw, pangaboi ita sigon ong dating pagkataw ta ang mapinagtalaken. Ig ang mga sadiling kaliliagan tang anday sasayod ang pinoaw pa tang Katobolan, yay ang nagekel ong yaten ang magboat ta mga bagay ang agbawalen mismo tang Katobolan ig sirilotan ta kamatayen. 6Piro mandian tenged napatay ita rang aroman ni Cristo, indi ita ra gasakepan tang Katobolan, ang yay ang dating pagpriso ong yaten. Animan pamagsirbi ita ra mandian ong Dios sigon ong ba-long pangaboi ang agtotoldok tang Ispirito Santo, ig belag da ta sigon ong dating mga toromanen ang sinolat ong Katobolan. 7Oman onora mandian ay maning ta? Anday sayod bato tang Katobolan? Belag! Tenged mga anda pa tang Katobolan, indi ka nata-wanano mga onopa tang kasalanan. Alimbawa, mga indi na-tang ong Katobolan ang "India maibeg," indi nata-wanano mga onopa tang magimong milibegen. 8Piro tenged ong tobol ang asi, midio napoaw tang isipo ang maibeg ig mas bindoato pa ka enged, maski agbawalen sia tang Katobolan. Animan mga anda tang Katobolan, ang kasalanan midio anda kay gaem na ong yen. 9Asing tokaw, pangaboio ang midio indio gatako ta Katobolan. Piro asing pagatak? tang tobol ang asi, napoaw ang lagi tang kasalanano, 10ig dono sinintinsian ta kamatayen. Animan ang mga tobol ang sindol agod magtorol din ta kaboi, ya ray nagekel ong yen ta kamatayen. 11Tenged ang Katobolan, yay ang ginamit tang kasalanan agod lokono, ig ong maning don yay ang kinamatayo. 12Animan mandian, ang Katobolan sagrado. Ig ang kada toromanen na sagrado, mato-lid, ig mo-ya. 13Maliag yaning bato, ang tatang bagay ang mo-ya, ya pala tang nagekel ta kamatayen ong yen? Belag ang enged! Yo, sinintinsiano ta kamatayen tenged ong kasalanano. Ig don itaen ta mga monora enged ka anday sayod tang kasalanan, tenged ginamit na tang Katobolan ang mo-ya agod masilotano ta kamatayen. Animan ong tabang tang Katobolan mas gitaen ta mga monopa ka anday sayod tang kasalanan. 14Gata-wanan ta, ang Katobolan mo-ya para ong mga ispirito ta. Piro yo, taw ka lamang, ig ang sinangonio midio torobolon ang sigi pa tang pagsirbi na ong kasalanan. 15Indi maintindiano tang sadilio ong agboateno. Tenged ang mo-yang galiliaganong boaten indi ka agboateno. Piro ang mga bagay ang indi galiliaganong boaten, yay ang gaboato. 16Mandian mga indio maliliag ong mga agboateno, maliag yaning agpaoyono ang tama ka kaman tang agganing tang Katobolan. 17Animan, midio belag ta yo tang pagboat ta anday sayod, kondi ang kasalanan ang tarin ong yen. 18Gata-wananong anday mo-yang bagay ang tarin ong yen, mga natetenged ong kaliliagan tang yen ang sadili. Tenged galiliago ka rin ang magboat ta mo-ya, kaso lamang indi maboato. 19Animan, ang mo-yang galiliaganong boaten indi maboato, piro ang malain ang indio galiliag ang boateno, yay ang gaboato. 20Mandian, mga agboateno tang indi galiliaganong boaten, narin pagpamatod lamang ang belag da ta yo mismo tang pagboat ta na, kondi ang kasalanan ang tarin ong yen. 21Maning ta na tang gitaeno ong sadilio. Mga galiliago ang magboat ta mo-ya, tarin dang lagi ong yen tang kasalanan ang pagtobol ong yen ang magboat ta malain. 22Tenged mga ong isipo, galipayo ta mo-ya ong Katobolan tang Dios. 23Piro parti tang pagtobol tani ong yen ang sadili. Ang narin midio parti sing katobolan ang pangontra ong Katobolan ang galiliagan tang isipo. Ang sadilio midio agprison tang kasalanano. 24Kail? ka! Sinora lamang tang mapaglibri ong yen ong sadiliong na ang pagekel ong yen ong kamatayen? 25Anday doma kondi ang Dios ong tabang tang yaten ang Ginong Jesu-Cristo! Salamat ong Dios! Maning ta na ka kaman tang yen ang pagkabetang: Ong isipo galiliagong magtoman ong Katobolan tang Dios, piro ong sadiling kaliliaganong anday sasayod midio pagsirbio pa ong kasalanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\