Tito 1

1Ang pagsolat ta na yo si Pablo, tatang torobolon tang Dios ig apostolis ni Jesu-Cristo. Sinobolo tang Dios ang pabakedeno tang pagto tang mga taw ang pinilik na, ig para toldokan tanira agod mas maintindian tang kamatodan ang mapagekel ong yaten ong tatang madinioson ang pangaboi. 2Ong maning don magkatinir tanira ta kasigoroan ang mangarisibi tang kaboing anday kataposan. Indi pa gaboat tang kalibotan, nangako rang lagi tang Dios ang i-dol na ong mga tawan na tang kaboing asi, ig ang Dios indi enged pagbo-li. 3Ig asing pagkabot tang tamang oras, pinatako na tang natetenged ong kaboing asi ong Mo-yang Balita na. Sia yay ang sinalig ong yen ig agtotoldoko mandian sigon ong tobol tang Dios, ang yaten ang Maniglibri. 4Pagsolato ong nio, Tito, ang agkabigenong matod ang anao ong tata lamang ang pagto ta. Balampa pirmi ong nio tang kaloy ig kao-yan ang pagalin ong Dios ang Tatay ig ong ni Cristo Jesus ang yaten ang Maniglibri. 5Animan bino-wanana yen atan ong Creta agod asikason mo tang mga bagay ang belag pa ta tama, ig agod mamilika ta mga pangolokolo para ong mga tarabidan tang mga pamagto ong ni Cristo ong kada lansangan, pario tang sinoyono ong nio tanopa sia. 6Ang piliken mo, dapat anday maning tang mga taw kontra ong nandia, ig tambilog lamang tang katawa na. Asta ang mga ana na, dapat mamagto ka ong ni Cristo, ig anday mapaganing ang tanira magolo obin mategat ta kolo. 7Ang pangolokolo ong mga pamagto dapat kaman ang anday maning nirang kontra ong nandia, tenged tanandia yay ang agtaligan tang mga boroaten tang Dios. Animan, kaministiran belag tanandia ta mambog, belag ta masisilagen, belag ta maniginem, belag ta maiteg, ig belag ta ingganioso ta koarta. 8Imbis, dapat mo-ya tanandiang magamoma ta bisita, ang mo-ya tang pirming galiliagan na, matakong magekel ig magawid tang sadili na, mato-lid, ig limpio tang kaboi na. 9Kaministiran maelet tanandiang magbiot tang tamang toldok ang nadalan na, agod sia matoldok na ong doma, ig mapaita ong mga pamangontra tang kamali nira. 10Agganingo narin tenged yading mga taw atan ong Creta ang matetegat ta kolo ig pamanloko ong doma ong mga bitalang anday kointa na. Ang kadamelan ong nira ay ang mga Judiong pamagto ra ong ni Cristo piro pamagtoldok ang kaministiran ono magpatori pa tang mga lali agod tomanen tang Katobolan ni Moises. 11Kaministiran paparaen mo tanira, tenged agpagolon lamang nira tang mamagpamilia. Pamangoarta lamang tanira ong pagtoldok nira tang mga bagay ang belag ta dapat ang itoldok. 12May tata ong mga propita nira ang taga Creta mismo tang minaning: "Ang mga taga Creta poros mga bo-lien, marakig pario ong maraiteg ang ayep, mga tamadan, oman mga takaban pa." 13Matod kaman tang inaning nang asi. Animan samblengen mo tanira ta mo-ya asta indi magimong tama ig mabaked tang pagto nira. 14Indi dapat mamagparet ong mga istoriang imo-imo lamang tang mga Judio, asta ong mga toromanen ang boat-boat lamang ta mga taw ang inding pisan magparet ong kamatodan. 15Limpio tang tanan ang bagay para ong taw ang limpio ta popotokon. Piro ang taw ang malain ig indi pagto ong Dios, ong pama-dek na maboling tang tanan ang bagay. Tenged ang popotokon ig kinaisipan na maboling dang lagi. 16Ganing tanirang gailala ono nira tang Dios, piro agbaliwalaen nira tanandia ong mga agboaten nira. Makaerep! Mga matetegat ta kolo, ig indi enged bagayan ang mamagboat ta mo-ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\