Tito 2

1Piro yawa, Tito, ang itoldok mo kaministiran sigon ong tamang toldok. 2Laygayan mo tang mga laling mepet da ang magawid tang sadili nira, magpapormal, ig magisip ta mo-ya. Dapat tama ig mabaked tang pagto nira, bogos tang paggegma nira, ig pirmi tanirang magprosigir maski may kaliwagan. 3Ya ka ang mga babay ang mepet da, laygayan mo ka ang dapat magimong masinlo tang ogali nira pario tang dapat ong mga pamagto ong Dios. Indi tanira mamanlangga ta dengeg tang masig ka taw nira, ig indi magimong maniginem. Imbis, dapat magimong manigtoldok tang onopay mo-ya 4agod malaygayan nira tang mga babay ang mola pa ang monopa maggegma ong kakatawan nira may ong mga ana nira. 5Ang mga babay ang mola pa, kaministiran ang toldokan ka nira ang magekel tang sadili nira, mangaboi ang limpio, magasikaso ta mo-ya ong pamalay-balay nira, magimong mo-ya ong doma, ig masinomanen ong mga kakatawan nira. Dapat maning atan tang ogali nira agod anday maning tang mga taw kontra ong bitala tang Dios. 6Ordinan mo ka tang mga soltiros ang magawid tang sadili nira. 7Ig yawa mismo, Tito, ong tanan ang boat mo, dapat magimoang masinlong modilo para ong nira. Dapat de-dek ong popotokon tang pagtoroldokon mo ig indi ipabetang mong intirimis. 8Sigoron mong pirming tama tang ibitala mo, asing indi mapakalain ta doma. Ong maning don, mapaeyak tang mga pamangontra tenged anday maning nirang kontra ong yaten. 9Ang mga torobolon, ordinan mo ang magtoman ong mga agalen nira ong tanan ang bagay agod malipay tang mga agalen nira. Indi dapat tanira magsabat-sabat 10obin mangomit tang mga betang-betang ang belag ta nira. Imbis, dapat ipaita nirang tanira matod mataligan ang enged agod ong tanan ang boaten nira, mas itaen tang kasinloan tang mga toldok natetenged ong Dios ang yaten ang Maniglibri. 11Dapat maning atan tang kaboi tang mga pamagto tenged pinaita ra tang Dios tang kaloy na agod malibri tang tanan. 12Ig ang kaloy nang na, yay ang pagtoldok ong yaten ang bo-wanan ta tang tanan ang boat ang kontra ong Dios. Animan indi ita ra panonot ong anday sasayod ang mga kaliliagan ta tarin ong tanek, kondi disiplinan ta tang mga sadili ta, ig mangaboi ita ta mato-lid ig madinioson mintras tarin ita pa ong ta-paw tang kalibotan 13ang pagelat ong doro kambeng ang kaldaw ang gasigoro ta ang komabot pa. Ong kaldaw ang asi, itaen ta tang doro kasinggat ang pagkabot ni Jesu-Cristo ang yaten ang makagagaem ang Dios ig Maniglibri. 14Binolontad na tang sadili na para ong yaten agod gawaden ita nandia ong tanan ang kalainan, ig limpion ita nandia agod magimo itang mga sadiling tawan na ang dorong kaliag ta ang magboat ta mo-ya. 15Animan, ang mga nasolatong narin yay ang itoldok mo ong mga taw atan. Gamiten mo tang aotoridad mo ong pagpapoirsa tang nem nira, ig ong pagsambleng ong mga indi maliag ang mamasi. Indi oldan mo ta logar ang degdegena ta maski sinopa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\