1 Corintios 13

1Wi ashí chicham aidaun chichau, Apajuí aentsji nayaimpinmaya aidau chichatainash chichau akunush anentak atsugtakuig, jiju nuniachkush awattai platillo tutai awatim tsantsantuwama numamtuk wajamainaitjai. 2Wi Apajuí tabaujin shiig etsejin, tuja Apajuinu dekamainchauwa nunash shiig dekau, kuashat unuimaju, Apajuiyai kajintsá anentaibaunum ashí dutikmainush ajutu asamtai, muja aidaunash yajá inagkemain akunush, anentak atsugtakuig wainkayaitjai. 3Ashí mina wajiig aidaun ujunauch ayujata tabaunum sujaknush; Kristu nemaju asan apea ajapeam akunush, anentak atsugtakuig wainkayaitjai. 4Aents anejatnuk waitiakush katsuntug pujuwai, wait anenkagtinai, tikichdau diisá wakegak kajé wekaechauwai, ni wagaaku atasash wakechauwai, ememachui; 5dutikmainchau aidaun taká wekaetuchui, imá niinunak anentaimtú pujuchu, kajeta pujugchau, kajegkagtukbautak pujuchu; 6tikich pegkegchaun takaagtaish shiig aneechu, untsu pegkejan takagtaik shiig aneas dakunkut pujawai. 7Waitiakushkam tuke anejatnai, tikichin pegkegchaujinak pachittsag chichatsuk pegkegjinak pachitus chichagnai, dekaskeashit tusa kuitamas dekauwai, ashí pegkeg aidaunak dakauwai, pegkegchau awagmaku waitkamash katsunnai. 8Apajuí chichame etsegbauk nagkankatnai, tikich chicham chichat aidaushkam nagkankatnai, unuimat aina dushakam nagkankagtinai. Tujash anenka duka tuke ashimnakchatnai. 9Yamaiya juwik Apajuin chichameg machikiuch dekainaji, etsegkuish machik etsejuinaji. 10Tujash tsawan jegatnai ashí dekamu atina nu, nunikmatai shiig dekaatnaitji yamai machik dekainag duka. 11Wi uchuch asanuk, chichaaknush, anentaimkunush, nunimainai takunush uchi wajukmaina nuniyajai. Tujash yamaik muun wenu, uchí anentaimtainak anentaimtsuk, muunta anentaimtajin anentaimjai. 12Yamaikik ispijunum diyaku tuujin waintayama numamtuk wainji, tujash tsawan jegamtai, Apajuijai shiig igkunisa wainiaktinaitji. Yamaikik machik dekainaji, tujash tsawan jegakui Apajuí jutiin shiig dekagma imatiksaik niiishkam shiig dekatnaitji. 13Kampatum yamaik awai: Shiig kajintsá anentaimat, Apajuí dakamu, anenka dushakam. Ju kampatuma juwiyag anenka nuuwai imá senchi wagaakuk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\