1 Juan 1

1Kristu duwik nagkamas nugkash najannatsaig pujujakua nunú chichaamu antuku asá, ni iwainaja takaamushkam puyatjusa iina jiin wainkaju asá, ii uwejinish achiká dekapsauwaitji, chicham pujuta sukagtin Kristuwa nunú. 2Nunú pujut tuke atinun sukagtina nu Aentsmaga waintintugmakui. Nunú wainkau asaja pujut tuke atinun sukagtina nu pachisa etsegtaji, nigka yaunchkek ni Apajijai pujuwaitak wantintugmakui. 3Nunin asamtai jutiik ii wainkamu aidau, ii antukbau aina nu etsejuinaji, jutii Apajuijai ijutkau ni Uchijí Jisukristujaish ijutkau pujuinag nunisjumek, atumshakam jutiijai ijutkau atajum tusa. 4Ju dekaajum atumesh shiig aneakjumin, jutiishkam shiig aneasagmi tusan agatjime. 5Jisukristu jintinjamkui antukuitag nuna ujajime, Apajuik makichkish pegkegchaunak takachui, iman asamtai niinig makichkish pegkegchauk shiig atsuuwai. 6Jutii Jisukristujai ijutkau pujajai tayatku, pegkegchau takata duke wekaetakuik, waitjaku tu wekaemainai, dekaskea duke takaachiatku tau asá. 7Tujash Apajuí makichkish pegkegchaun takatsuk pujuwa nunisaik, jutiishkam pegkegchau takatsuk pujaku, tikich aidaujaish ijutkau pujajinig, Apajuí niina Uchijí Jisukristu jutii tudaujin mantamdauwa nuna numpeen, ashí iina tudaujinash nijatjamag esakatjamui. 8Tujash minak tudauk atsugtawai tumamkuik, iik pempeentumaki tsanuumaku tu wekaemainaitji, dekaskea nu tachau asá. 9Dekas tu wekaetsuk, wika tudauwaitjai tusa Apajuí ujajinig, tsagkugtamag bakumamainchau etamtatji, nigka pegkeja ibau asa, ni tibaujinash betek umina duwi. 10Tuja wika tudaunak takachujai tumamkuik, Apajuí waita nunin emaku taji, niina chichamega nu aatus tujamtsaig tau asá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\