Hebreos 3

1Nuaduí yatsug aidauh, ubag aidauwah, atum Apajuí mina aentsug atinme tusa etejamu aidautigmek, Kristu Jisus Apajuí awemamu, nuigtú nigki Sumo sacerdoteya duke puyatjusjum anentaimtitajum. See tajai jutiishkam niinig kajintsá anentaimu asaja ni pachisa etsegtuinag duwi. 2Nigka jutiin yaimpakta tau asa, Apajuí takastá tibaunak imatiksag betek umikuí, Moisés aents aidaun yaigtatus Apajuí tibaunak betek takagsauwa dutiksag. 3Nuaduí Moisesa nagkaesau eme anentsá diimaina duka Jisusai, jega jegamkamuk eme anentsá diitsuk, aents jegan jegamkauwa nu eme anentaiya nunisaik. 4Ashí jega jegamkamu aina nunak aents jegamainawai, aantsag ashí wají aina dushakam Apajuí najankamu ainawai. 5Moisesak dekaskenmag Apajuí aentsjin kuitamak, Apajuí jeen takamaina numamtuk shiig takagsauwai, Apajuí inake asa. Tuja ni takasua duka, Apajuí atak dutikatnujin iwaintamua nunin aajakuí. 6Tujash Kristuk Apajuí Uchijiyai, nigka betek umina ibau asa, jutii Apajuí aentsji aidautik niina jeega numamtin ainag nui pujus yaimpaji. Jutii niiní dekaskeapi tiuwaitag duwi, uwemjatnapitja tusa wakeesa dakainag nuwi emetmamja pujau ainakuik, niina aentsjig ainaji. 7Nuaduí puyatjusjum Apajuí tibauwa nu antugkatajum, Wakaní Pegkeji tibau Apajuí chichamen agagbaunum tawa ju: “Yamai Apajuí tabau antakjumek, 8intimjukigpajum. Aents intimkiu aidau: ‘Wajupa pegkegchau takaajinig Apajuish kajeawa’ tusag uwegshunum dekapjusaju aina nunisjumek. 9Atumi muunjum aajakajua nunú pegkegchaunum dekapjusajui, wi ditan cuarenta mijadai yaigkan iniibaun wainainayatak. 10Nuninakui kajegkan: ‘Ditak wainak anentaimainawai, nunidau asag wi taja nu dekatnash dakituinawai.’ 11Nunidau asagmatai ditan senchi kajegkan chicham yapajimainchauwai: ‘Ditak wi nugkan anagkuauwaitag nuwi ayamsatajum tiuwaitag nuwig wayaachagtatui’, tijai.” 12Yatsug aidauh, ubag aidauh kuitamamkatajum, atum ainajum anuiyatijum pegkegchau anentaimat, Apajuiyai dekaskeapi tuchata nu ajutjamsamtai, Apajuí tuke pujuwa nunú tupanjaijum. 13Duka nunitsuk kashí kashinig makí makichik pempeentunikjum anentai ichichtunigtajum, “Yamai”, tibauwa nu tsawan eke au asamtai. Atum ainajum anuiya: Jutiik Apajuí intimjuinakuish shiig batsamtatji tusa anentaimaidaush ainawai. Tujash duka dekaskechui. Nu aaja nuninakuik Apajuí tupanku nunimainai. 14Jutiishkam Kristujai ijuntsa takainautik, yama nagkamchaku niiní kajintsá anentaimajakuitag nunisaik jaakuish jamainaitji. 15Duwik agagbauwa nui chichaak: “Yamai Apajuí tabau antakjumek, intimjukigpajum duwik wajukawajua nunisjumek”, tawai. 16¿Ya Apajuí chichaamun antukaju ainayatkush intimjukiaju ainawa? Duka ashí aents Egipto batsatun Moisés jiijá agkanmitkakua nunú nunikajui. 17¿Ya aidauna Apajuish cuarenta mijadaish kajegkash pujusuita? Nunak aents tudau takasaju uwegshunum jinawajua nuna dutikawajui. 18¿Ya aidauna Apajuish chicham yapajimainchauwaish, wi ayamsatajum taja nuwig wayashtatjume tiuwaita? Nunak aents chichaman intimkiajua nuna tiuwai. 19Yamaik shiig dekainaji, ditak Apajuin dekaskeapi tuinachu asag, Apajuí ditan nugká anagkuauwa nuwig wayachajui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\