1 GAWˇLIˬTU 1

1Yeˬsuˇ Ka li-euˬ g'aˬ k'ehˇ geu ̭-eu g'aˇ duˬ Miˬyehˇ nui ma tsaˬ-awˇ kuˇ taˬ-euˬ g'aˬ pyeu ̭-eu ngaˇ Pawˇluˆ hawˇ-eu, aˬ duiˬ-euˬ aˬ nyiˇ pyeu ̭-eu Suˇdeˬ nga nya ̭, 2Miˬyehˇ-euˬ muiˬ-eu shawˇ-eu tsawˇ haˬ bi geu ̭-eu g'aˇ duˬ bi kuˇ doˆ-awˇ, aˬ dui-euˬ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ ka li-ahˇ uˬ duˬ k'aˇ tahˬ-eu yawˬ gaˇ na lu ̭ jawˇ-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ nehˬ-ehˇ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ, aˬ dui-euˬ Sahˬpaˬ hawˇ-eu aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ Sahˬpaˬ pyeu ̭-eu Yeˬsuˇ Ka li la ̭ k'oeˇ Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ haˬ pyeu ̭ laˇ-euˬ Gawˇliˬtu meuˬ-ahˇ jawˇ-eu Ka li zaˬ aˇ muˇ jawˇ gaˇ sahˬ bo ̭ bo ̭ ahˇ la ̭-eu ma. 3Aˬ dui-euˬ Aˬda Miˬyehˇ hawˇ-eu Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ Ka liˬ-euˬ guiˬ lahˬ yaw dzahˇ hawˇ-eu nui saˇ o ̭-eu jeˬ naw ma ̭ k'oeˇtaˆ keuˆ le lu ̭-uˇ. 4Yeˬsuˇ Ka li-ahˇ g'oe-awˇ Miˬyehˇ neh naw ma ̭-ahˇ bi ̭ nehˬ-euˬ guiˬ lahˬ yaw dzahˇ baˬ da neh, ngaˬ-euˬ Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ ngaˇ aˬ myah lu ̭ ja ceuˬ-eu ma. 5Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Ka li la ̭ k'oeˇ naw ma ̭ guiˬ lahˬ tiˬ byah tiˬ lo ̭ za-euˬ meh. Dawˬ ngehˬ-eu bym-eu paw maˬ ehˇ, zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ paw maˬ ehˇ, naw ma ̭ guiˬ lahˬ za-euˬ meh. 6Yeˬsuˇ Ka li gaˇ kawˆ saˇ kiˇ kamˬ-eu guiˬ lahˬ dawˬ naw ma ̭ la ̭ k'oeˇ zi ̭ dah ni jaˆ-eu meh. 7K'oeˇ miˇ neh, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ Ka li g'o ̭ le gaˇ naw ma ̭ lo ̭ lu ̭-eu la ̭ k'oeˇ, guiˬ lahˬ tiˬ hmˬ-iˬ maˬ bi ga ka-iˇ ni naw ma ̭ ciˬ k'mˇ taˬ-euˬ meh. 8Aˬ dui-euˬ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ Ka li g'o ̭ le ngeh Nah naw ma ̭-ahˇ iˬ baˇ taˬ k'aˇ maˬ bi za-eu g'aˇ duˬ, aˇ saˬ saˬ ngeh keuˆ ni aˬ yaw ̭ naw ma ̭-ahˇ jah-eu la ̭ k'oeˇ bi zi ̭ la ̭ teh ̭-a. 9Aˬ dui-euˬ Sahˬpaˬ pyeu ̭-eu aˬ yaw ̭-euˬ Zaˬmaˇ Yeˬsuˇ Ka li-ahˇ ta ̭ leˇ nya ni naw ma ̭-ahˇ kuˇ doˆ-euˬ Miˬyehˇ-aˬ, saˇ jaˇ zi ̭-eu Miˬyehˇ pyeu ̭-eu meh. 10Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, aˬ dui-euˬ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ Ka li-euˬ tsawˇ myahˇ uˬ moˆ naw ma ̭-ahˇ ngaˇ heu lo ̭-ehˇ shaˇ maw ̭-eu ma. Naw ma ̭ aˇ muˇ maˬ ya muˇ paˆ-eu g'aˇ duˬ, ngehˬ-eu tmˇ-eu la ̭ k'oeˇ tsaˬ leˇ dzoeˇ leˇ-eu jeˬ bi ahˇ-awˬ. Nui ma tiˬ siˬ teh ̭-ehˇ taˬ-awˇ, nui noeˬ tiˬ gaˇ ta ̭-awˬ. 11Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, naw ma ̭ yaw kaˬ iˬ dehˬ iˬ ceh jaˆ lu ̭ meh lehˇ, Kaˬlawˇiˆ aˇ muˇ ngaˬ-ahˇ bya cehˆ ni ehˇ nehˬ la ̭-euˬ meh. 12Ngaˇ ehˇ maw ̭-euˬ-aˬ, naw ma ̭ yaw kaˬ "Ngaˇ-aˬ, Pawˇluˆ-ahˇ ta ̭-eu ma." "Ngaˇ-aˬ, Aˬpawˇluˆ-ahˇ ta ̭-eu ma." "Ngaˇ-aˬ, Beˬtuˆluˆ-ahˇ ta ̭-eu ma." "Ngaˇ-aˬ, Ka li-ahˇ ta ̭-eu ma" lehˇ, tiˬ g'aˬ tiˬ jeˬ ehˇ-eu meh. 13Ka li-ahˇ g'awˬ mya muˇ muˇ paˆ-euˬ ta loˇ. Naw ma ̭ g'aˇ duˬ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ kamˇ shiˇ-euˬ g'aˬ Pawˇluˆ-a loˇ. Pawˇluˆ-euˬ tsawˇ myahˇ uˬ moˆ naw ma ̭ iˇ cu ̭ shawˇ teˬ loˇ. 14Naw ma ̭ la ̭ k'oeˇ, Gaˬliˇpuˆ hawˇ-eu Gaˬyuˇ aˬ nya ̭-ahˇ teh ̭-ehˇ ngaˇ iˇ cu ̭ ya shawˇ nehˬ-euˬ baˬ da neh Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ ja ceuˬ-eu ma. 15Maˬ ngeuˇ law nmˇ-aˬ, naw ma ̭ ngaˬ-euˬ zaˬ lahˇ geu ̭-eu g'aˇ duˬ iˇ cu ̭ shawˇ-euˬ ma lehˇ ehˇ-eu baw ngaˇ. 16(Saˬteˬpaˬ-euˬ nymˇ k'ahˬ zaˬ deuˬ-ahˇ k'aw ̭ ngaˬ neh iˇ cu ̭ shawˇ nehˬ-euˬ law hawˇ nga. K'oeˇ ta ̭ naˇ, nui g'aˬ tiˬ g'aˬ-ahˇ-iˬ ngaˇ iˇ cu ̭ shawˇ nehˬ-euˬ ma lehˇ maˬ noeˬ nya.) 17Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, iˇ cu ̭ bi shawˇ nehˬ-iˇ-eu g'aˇ duˬ Ka li ngaˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ maˬ ngeuˇ-a. Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ mehˬ-eu g'aˇ duˬ k'ehˇ g'eh le ̭-eu meh. K'oeˇ uˬ ta ̭, tsawˇ haˬ zaˬ-euˬ zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ-euˬ dawˬ-ahˇ g'oe-awˇ ya mehˬ-eu maˬ ngeuˇ-a. K'oeˇlo ̭-ehˇ mehˬ naˇ, Ka li neh la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ kamˇ shiˇ-euˬ baoˬ byawˬ-iˇ jiˇ teh ̭-a. 18Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Ka li la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ kamˇ shiˇ-euˬ k'oeˇ-aˬ, byoˆ-iˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ g'aˇ duˬ tiˬ jeˬ-iˬ gaˇ dahˇ maˬ tsoeˬ-a. Ehˇ k'aw ̭ k'oeˇ-aˬ, aˬ dui ka k'o ̭-eu jeˬ za-euˬ deuˬ g'aˇ duˬ Miˬyehˇ-euˬ baoˬ meh. 19Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ taˬ-euˬ meh. "Tsawˇ gahˇ ahˇ-eu deuˬ-euˬ tsawˇ gahˇ, ngaˇ laˆ cawˆ jiˇ nehˬ-awˇ, tseˇ paˆ nya-eu deuˬ-euˬ nui gahˇ, ngaˇ laˆ tsoeˬ jiˇ nehˬ ma." 20K'oeˇ miˇ neh, zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ ahˇ-eu tsawˇ haˬ aˬ gaˇ jawˇ ta lehˇ ehˇ haw sheˇ. Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ aˬ gaˇ jawˇ ta lehˇ ehˇ haw sheˇ. Heu ziˇ-ahˇ ja ceh ceh-eu paw nya dui dui-eu tsawˇ haˬ deuˬ aˬ gaˇ jawˇ ta lehˇ ehˇ haw sheˇ. Miˇ tsaˬ heu k'oeˇ taˆ jaˆ-eu zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ deuˬ yaw ̭ ngeh ̭ meh lehˇ Miˬyehˇ neh bi siˬ bi mawˇ la ̭ g'aˬ-euˬ maˬ ngeuˇ-a loˇ. 21Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, tsawˇ haˬ zaˬ deuˬ yawˬ ha-euˬ zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ-ahˇ g'oe-awˇ Miˬyehˇ-ahˇ maˬ bi siˬ maˬ bi mawˇ nya ni, Miˬyehˇ neh aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ-ahˇ g'oe-awˇ jahˇ taˬ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, aˬ dzawˬ-euˬ dawˬ lehˇ aˬ cawˬ kuˇ-eu nymˬ-mˇ aˬ dui ma ̭ dawˬ mehˬ mehˬ lu ̭-eu gaˇ kawˆ heu-ahˇ g'oe-awˇ, jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ ka k'o ̭ nehˬ-eu g'aˇ duˬ Miˬyehˇ noeˬ tsehˆ-euˬ meh. 22Yuˇdaˆ tsawˇ ha deuˬ-aˬ, yawˬ ha jah-eu g'aˇ duˬ zahˬ leˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu jeˬ-ahˇ mawˇ maw ̭-awˇ, Heˬlaˬsaˇ tsawˇ haˬ deuˬ-aˬ, za siˬ tsawˇ gahˇ-ahˇ poˆ-eu meh. 23Aˬ dui ma ̭-aˬ, la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ kamˇ shiˇ-euˬ Ka li gaˇ kawˆ mehˬ-eu ma. Aˬ dui mehˬ-eu dawˬ heu-ahˇ Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ g'oˆ coeˬ -eu meh. Aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ deuˬ-aˬ, gaˇ dahˇ maˬ tsoeˬ-eu dawˬ lehˇ sawˇ-eu meh. 24Ehˇ k'aw ̭, Miˬyehˇ neh kuˇ doˆ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ pyeu ̭-eu Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ g'aˇ duˬ hawˇ-eu, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-eu deuˬ g'aˇ duˬ, dawˬ heu-aˬ, Miˬyehˇ-euˬ baoˬ hawˇ-eu zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ pyeu ̭-eu Ka li meh. 25Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Miˬyehˇ dawˇ ga ga-eu jeˬ-aˬ, tsawˇ haˬ zaˬ-euˬ zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ naˆ maˬ tseˇ gahˇ dzehˬ-awˇ, Miˬyehˇ g'aˬ baˬ-eu jeˬ-aˬ, tsawˇ haˬ zaˬ g'aˬ k'aˆ-eu naˆ maˬ tseˇ deuˇ dzehˬ-eu meh. 26Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, Miˬyehˇ naw ma ̭-ahˇ kuˇ ngeh naw ma ̭ aˬ geu tiˆ-ahˇ deh ̭-euˬ gaˇ taˬ ngehˇ. Shiˬ shaˬ jiˇ paw dzeˇ neh shaˇ sawˇ le ̭ naˇ, naw ma ̭ la ̭ k'oeˇ zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ ahˇ-eu g'awˬ mya g'aˬ maˬ jawˇ-a. Baoˬ jaˆ-eu g'awˬ mya g'aˬ maˬ ahˇ-ehˇ, yaw huiˬ yaw mahˇ-euˬ aˇ jeuˬ la ̭ k'oeˇ deh ̭ le-euˬ g'awˬ mya g'aˬ maˬ keuˬ-a. 27Zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ ahˇ-eu deuˬ daˬ bi ga-eu g'aˇ duˬ, miˇ tsaˬ zaˬ neh gaˇ dahˇ maˬ tsoeˬ-a lehˇ sawˇ taˬ-euˬ deuˬ-ahˇ Miˬyehˇ neh diˇ daˬ-ehˇ tseˇ doˆ-awˇ, baoˬ jaˆ-eu tsawˇ haˬ deuˬ daˬ bi ga-eu g'aˇ duˬ, miˇ tsaˬ zaˬ neh g'aˬ baˬ dui dui meh lehˇ sawˇ taˬ-euˬ deuˬ-ahˇ Miˬyehˇ neh diˇ daˬ-ehˇ tseˇ doˆ-euˬ meh. 28Miˇ tsaˬ zaˬ deuˬ neh gaˇ dahˇ tsoeˬ meh lehˇ noeˬ-euˬ jeˬ-ahˇ gaˇ dahˇ maˬ tsoeˬ-ehˇ bi pyeu ̭-iˇ-eu g'aˇ duˬ, miˇ tsaˬ zaˬ neh gaˇ dahˇ maˬ tsoeˬ-a lehˇ taˬ nyiˇ dui dui-euˬ jeˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ tseˇ doˆ-euˬ meh. 29Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-iˬ Miˬyehˇ mehˬ shi k'ahˬ sehˇ maˬ bi jehˆ nya-eu g'aˇ duˬ, K'oeˇ lo ̭-ehˇ jahˇ-euˬ meh. 30Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭-ahˇ-aˬ, Yeˬsuˇ Ka li-ahˇ bi tso ̭ ta ̭-eu g'aˇ duˬ Miˬyehˇ mˇ-awˇ, Ka li-aˬ aˬ dui-euˬ zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ pyeu ̭ ni Miˬyehˇ jahˇ-euˬ meh. Ka li baˬ da neh Miˬyehˇ-ahˇ aˬ dui tsaˬ leˇ tsahˇ leˇ-awˇ, Miˬyehˇ-euˬ muiˬ-eu shawˇ-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭ laˇ-awˇ, iˬ baˇ-ahˇ buˬ-iˇ law-iˇ g'aˬ-euˬ ma. 31K'oeˇ miˇ neh, Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ, "K'ahˬ sehˇ k'aˇ jehˆ-eu tsawˇ haˬ deuˬ Sahˬpaˬ Miˬyehˇ neh mˇ-euˬ gaˇ-ahˇ teh ̭-ehˇ jehˆ lu ̭-uˇ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\