1 GAWˇLIˬTU 14

1G'oeˇ-eu gaˬ-eu jeˬ-ahˇ naw ma ̭ leh jeh dui dui paˬ-ehˇ g'eh-eu meh. Sa ̭ laˇ paw naw ma ̭ za taˬ-euˬ la ̭ sawˬ deuˬ-ahˇ nui ma keuˆ-awˬ. Miˬyehˇ dawˬ kawˬ mehˬ nya ni za taˬ-euˬ la ̭ sawˬ-ahˇ, dawˬ tawˆ lu ̭ naˆ maˬ tseˇ nui ma keuˆ-awˬ. 2Dawˬ g'awˬ mya jeˬ ngehˬ-eu k'oeˇ-aˬ, tsawˇ haˬ zaˬ-ahˇ ngehˬ cawˬ-eu maˬ ngeuˇ-a. Miˬyehˇ-ahˇ ngehˬ cawˬ-eu meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ngehˬ-eu dawˬ k'oeˇ-ahˇ tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ g'oˆ shaw nya-a. Yaw sahˇ Miˬyehˇ-euˬ baoˬ-ahˇ g'oe-eu la ̭ k'oeˇ za ̭ taˬ-euˬ yaw tsaˬ yaw dawˇjeˬ aˬ yaw ̭ ngehˬ-eu meh. 3Ehˇ k'aw ̭, Miˬyehˇ dawˬ kawˬ mehˬ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, tsawˇ haˬ zaˬ-ahˇ ngehˬ cawˬ-eu jeˬ pyeu ̭-eu miˇ neh, aˬ cawˬ-ahˇ caw ba-eu, g'aˬ bi ̭-eu, nui ma saˇ laˇ ni g'aˬ bi ̭-eu dawˬ ngehˬ-eu tmˇ-eu, heu deuˬ mˇ nehˬ nya-eu meh. 4Dawˬ g'awˬ mya jeˬ ngehˬ-eu k'oeˇ-aˬ, yawˬ ha g'aˇ duˬ teh ̭-ehˇ gaˇ dahˇ tsoeˬ-awˇ, Miˬyehˇ dawˬ kawˬ mehˬ-eu k'oeˇ-aˬ, Ka li zaˬ aˇ muˇ muˇ lah ni g'aˇ duˬ gaˇ dahˇ tsoeˬ-eu meh. 5Naw ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭ dawˬ bi ngehˬ nya maw ̭ miˇ-a. Ehˇ k'aw ̭, k'oeˇ naˆ maˬ tseˇ Miˬyehˇ dawˬ kawˬ mehˬ nya-eu la ̭ sawˬ naw ma ̭ bi za maw ̭ miˇ-a. Dawˬ g'awˬ mya jeˬ ngehˬ gaˇ dawˬ tsui ̭ yuˇ doˆ nehˬ nya-eu g'aˬ jawˇ-awˇ, Ka li zaˬ aˇ muˇ muˇ lah-ehˇ g'oˆ shaw-awˇ gaˇ dahˇ tsoeˬ leˇ ni maˬ ja mehˬ nehˬ nya naˇ, dawˬ g'awˬ mya jeˬ ngehˬ-eu g'aˬ naˆ maˬ tseˇ, Miˬyehˇ dawˬ kawˬ mehˬ-eu g'aˬ gaˇ dahˇ tsoeˬ dzehˬ meh. 6Teu baˬ da neh aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, naw ma ̭ jawˇ gaˇ oe keuˆ ngeh ngaˇ dawˬ g'awˬ mya jeˬ ngehˬ naˇ, naw ma ̭ g'aˇ duˬ aˬ jeˬ gaˇ dahˇ tsoeˬ nmˇ. Tiˬ paw ̭-iˬ gaˇ dahˇ maˬ tsoeˬ-a. Miˬyehˇ neh pah mehˬ nehˬ la ̭-euˬ jeˬ, zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu dawˬ hawˇ-eu, mehˬ-eu tsoˆ-eu jeˬ, heu deuˬ-ahˇ naw ma ̭ jawˇ gaˇ ngaˇ yuˇ le ̭ nehˬ-eu maˬ ngeuˇ naˇ gaˇ dahˇ maˬ tsoeˬ-a. 7Yaw deh ̭ jeˬ maˬ ngeuˇ-eu, caˇ dawˬ caˇ ngeh baw-eu diˬ-eu keu ka deuˬ pyeu ̭-eu bawˬ law, deuˇ-mˬ heu deuˬ-ahˇ k'aw ̭, aˬ cawˬ g'oˆ siˬ nya ni teˇ saˇ yaw lawˆ lawˆ-ehˇ maˬ baw maˬ diˬ mehˬ nya naˇ, aˬ cawˬ aˬ joˆ-ehˇ naˇ haˬ siˬ nya nmˇ. 8Daˇ heh baw-eu tsawˇ haˬ k'aw ̭, aˬ cawˬ g'oˆ siˬ nya ni teˇ saˇ yaw lawˆ lawˆ-ehˇ maˬ baw gaˬ nehˬ nya naˇ, guiˇ deuˆ-eu g'aˇ duˬ aˬ suˇ g'aˬ lehˬ hmˬ nmˇ. 9K'oeˇ gaˇ duˇ ni, naw ma ̭ dawˬ g'awˬ mya jeˬ ngehˬ-awˇ dawˬ mehˬ mehˬ ngeh, aˬ cawˬ maˬ naˇ haˬ siˬ nya naˇ, aˬ joˆ-ehˇ bi g'oˆ shaw geu ̭ nmˇ. Naw ma ̭-euˬ dawˬ k'oeˇ-aˬ, jaˬ lehˇ la ̭ k'oeˇ ngehˬ dzeh gaˇ duˇ-eu teh ̭ meh. 10Miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ dawˬ g'awˬ mya jeˬ jaˆ-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, dawˬ tsui ̭ maˬ baw-eu dawˬ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ jaˆ-a. 11Ngaˬ-ahˇ dawˬ ngehˬ cawˬ laˇ-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-euˬ dawˬ-ahˇ ngaˇ maˬ siˬ nya naˇ, aˬ yaw ̭-aˬ ngaˬ-euˬ g'aˇ duˬ yawˬ k'ahˬ yawˬ miˇ yawˬ-ahˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ lo ̭-ehˇ duˇ-awˇ, ngaˇ k'aw ̭ aˬ yaw ̭-euˬ g'aˇ duˬ k'oeˇ lo ̭-ehˇ duˇ teh ̭-a. 12Yaw sahˇ Miˬyehˇ neh bi ̭ le ̭-euˬ la ̭ sawˬ deuˬ-ahˇ naw ma ̭ za maw ̭ dui dui-eu lo ̭-ehˇ, yawˬ jeˬ na lu ̭ k'oeˇ taˆ Ka li zaˬ aˇ muˇ bi huiˬ bi mahˇ laˇ nya ni gaˇ dahˇ tsoeˬ leˇ dzehˬ-eu jeˬ-ahˇ naw ma ̭ leh jeh dzehˬ paˬ-ehˇ g'eh-eu meh. 13K'oeˇ miˇ neh, dawˬ g'awˬ mya jeˬ ngehˬ nya-eu tsawˇ haˬ-aˬ, yawˬ ha neh ngehˬ-euˬ jeˬ aˬ cawˬ g'oˆ shaw ni ja mehˬ nya-eu la ̭ sawˬ bi ̭ la ̭-eu g'aˇ duˬ guiˬ lahˬ shaˇ-eu tsaˬ meh. 14Ngaˇ dawˬ g'awˬ mya jeˬ ngehˬ-awˇ guiˬ lahˬ shaˇ naˇ, ngaˬ-euˬ sa ̭ laˇ guiˬ lahˬ shaˇ lu ̭ k'aw ̭, ngaˬ-euˬ nui ma maˬ keuˆ-a. 15Toˆ-ehˇ ngeuˇ naˇ, ngaˇ aˬ joˆ-ehˇ jahˇ paˬ nga. Ngaˬ-euˬ sa ̭ laˇ guiˬ lahˬ shaˇ ma. Ngaˬ-euˬ nui ma k'aw ̭ guiˬ lahˬ shaˇ ma. Ngaˬ-euˬ sa ̭ laˇ ja ceuˬ-awˇ caˇ ma. Ngaˬ-euˬ nui ma k'aw ̭ ja ceuˬ-awˇ caˇ ma. 16Nawˬ-euˬ sa ̭ laˇ teh ̭-ehˇ Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ ja ceuˬ naˇ, nawˬ nehˬ-ehˇ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ uˬ duˬ tahˬ lu ̭-eu maˬ siˬ nya-eu tsawˇ haˬ nawˬ neh guiˬ lah shaˇ-euˬ gaˇ "Aˬ miˬ" lehˇ aˬ joˆ-ehˇ ehˇ caw nya nmˇ. Nawˇ aˬ jeˬ ehˇ lu ̭-eu aˬ yaw ̭ tiˬ paw ̭-iˬ maˬ g'oˆ siˬ nya-a. 17Nawˬ neh Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ ja ceuˬ-awˇ guiˬ lahˬ shaˇ-euˬ shaˇ dawˬ k'oeˇ yaw muiˬ k'aw ̭, yawˬ g'aˬ yawˬ g'aˇ duˬ gaˇ dahˇ maˬ tsoeˬ-a. 18Naw ma ̭ yawˬ g'aˬ na lu ̭ naˆ maˬ tseˇ ngaˇ dawˬ g'awˬ mya jeˬ ngehˬ nya-eu miˇ neh, Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ ja ceuˬ-eu ma. 19Ehˇ k'aw ̭, Ka li zaˬ aˇ muˇ uiˬ leˇ-awˇ uˬ duˬ tahˬ ngeh, dawˬ g'awˬ mya jeˬ tiˬ muiˇ dawˬ ngehˬ-eu naˆ maˬ tseˇ, aˬ cawˬ g'oˆ shaw nya-eu mehˬ-eu tsoˆ-eu dawˬ ngaˬ dawˬ ngaˇ ngehˬ ma. 20Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, naw ma ̭ shaˇ noeˬ shaˇ sawˇ-eu paw dzeˇ zaˬ yaw nyiˇ lo ̭-ehˇ taˬ bi pyeu ̭. Yaw haiˬ jeˬ mˇ-eu paw dzeˇ-aˬ, iˬ baˇ mˇ-eu maˬ siˬ nya-eu zaˬ yaw nyiˇ lo ̭-ehˇ bi pyeu ̭-awˇ, shaˇ noe shaˇ sawˇ-eu paw dzeˇ-aˬ, tsawˇ mawˬ tsawˇ k'aˆ lo ̭-ehˇ bi pyeu ̭-awˬ. 21Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ heu lo ̭-ehˇ bo ̭ taˬ-euˬ meh. "Dawˬ g'awˬ mya jeˬ ngehˬ nya-eu, tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ g'oe-eu la ̭ k'oeˇ, ngaˬ-euˬ tsawˇ haˬ heu deuˬ-ahˇ ngaˇ, dawˬ ngehˬ dawˬ tmˇ mˇ nehˬ ma lehˇ, Sahˬpaˬ Miˬyehˇ ehˇ taˬ-euˬ meh. Yawˬ k'ahˬ yawˬ miˇ yawˬ-ahˇ jawˇ-eu, aˬ cawˬ-euˬ mehˬ luˬ-ahˇ g'oe-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ngaˇ ngehˬ cawˬ k'aw ̭, ngaˬ-euˬ dawˬ-ahˇ maˬ naˇ haˬ-aˇ." 22K'oeˇ miˇ neh, dawˬ g'awˬ mya jeˬ ngehˬ nya-eu la ̭ sawˬ za-euˬ k'oeˇ-aˬ, Ka li-ahˇ maˬ jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ g'aˇ duˬ zahˬ leˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu bi siˬ bi mawˇ-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh. Jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ g'aˇ duˬ maˬ ngeuˇ-a. Miˬyehˇ dawˬ kawˬ mehˬ-eu la ̭ sawˬ za-euˬ k'oeˇ-aˬ, Ka li-ahˇ jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ g'aˇ duˬ bi siˬ bi mawˇ-eu jeˬ pyeu ̭-eu meh. Maˬ jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ g'aˇ duˬ maˬ ngeuˇ-a. 23Ka li zaˬ aˇ muˇ muˇ lah-ehˇ uiˬ leˇ bymˇ leˇ-awˇ yawˬ g'aˬ na lu ̭ dawˬ g'awˬ mya jeˬ ngehˬ ngehˬ-ehˇ law ̭ g'a lu ̭ ngeh, maˬ siˬ nya-eu tsawˇ haˬ hawˇ-eu ka li-ahˇ maˬ jah-eu tsawˇ haˬ uˇ laˇ zaˬ naˇ, naw ma ̭ tsawˇ uˬ uˬ-iˇ jiˇ-euˬ ngaˇ lehˇ maˬ ehˇ-aˇ loˇ. 24Ehˇ k'aw ̭, yawˬ g'aˬ na lu ̭ Miˬyehˇ dawˬ kawˬ mehˬ lu ̭ ngeh, Ka li-ahˇ maˬ jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ hawˇ-eu maˬ siˬ nya-eu tsawˇ haˬ uˇ laˇ zaˬ naˇ, dawˬ k'oeˇ-ahˇ ya gaˬ-eu baˬ da neh yawˬ ha-euˬ iˬ baˇ gaˇ kawˆ noeˬ siˬ leˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ neh k'aˇ ya gaˬ-euˬ jeˬ aˬ yaw ̭-ahˇ yaˇ k'aˬ daˇ teh ̭-a. 25Za ̭ taˬ-euˬ aˬ yaw ̭-euˬ nui noeˬ aˬ cawˬ mehˬ shi pah doˆ le ̭-awˇ, pawˬ tsui ̭ pawˬ dmˬ ga dmˬ-awˇ Miˬyehˇ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ teh ̭-a. "Naw ma ̭ nehˬ-ehˇ Miˬyehˇ maˇ maˇ ni jawˇ-eu ngaˇ" lehˇ aˬ yaw ̭ ehˇ teh ̭-a. 26Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, ngaˇ ehˇ maw ̭-eu-aˬ heu lo ̭-ehˇ ma. Naw ma ̭ uˬ duˬ tahˬ-eu lehˇ uiˬ leˇ ngeh, caˇ dawˬ caˇ-eu g'aˬ, mehˬ-eu tsoˆ-eu g'aˬ, Miˬyehˇ neh pah mehˬ nehˬ-euˬ jeˬ za-euˬ g'aˬ, dawˬ g'awˬ mya jeˬ ngehˬ-awˇ mehˬ-eu g'aˬ, k'oeˇ lo ̭-ehˇ mehˬ-euˬ gaˇ dawˬ tsui ̭ yuˇ doˆ nehˬ-eu g'aˬ lehˇ, g'awˬ mya jeˬ baw-eu meh. Yawˬ jeˬ na lu ̭ Ka li zaˬ aˇ muˇ g'aˇ duˬ gaˇ dahˇ tsoeˬ-eu jeˬ ya bi pyeu ̭ meh. 27Dawˬ g'awˬ mya jeˬ ngehˬ ngeh, nyiˬ g'aˬ smˇ g'aˬ uˬ ta ̭-ehˇ bi ngehˬ-eu maˬ tsaˬ-a. Tiˬ g'aˬ saˇ-iˬ tiˬ g'aˬ ngehˬ-awˇ, k'oeˇ lo ̭-ehˇ ngehˬ-euˬ gaˇ dawˬ tsui ̭ yuˇ doˆ nehˬ-eu g'aˬ k'aw ̭ ya bi jawˇ meh. 28Ehˇ k'aw ̭, dawˬ tsui ̭ yuˇ doˆ nehˬ nya-eu g'aˬ maˬ jawˇ naˇ, dawˬ g'awˬ mya jeˬ ngehˬ-eu k'oeˇ g'aˬ ciˬ cuˇ ni naˬ leˇ-awˇ, Miˬyehˇ hawˇ-eu yawˬ ha yaw kaˬ teh ̭-ehˇ ngehˬ-eu tsaˬ meh. 29Miˬyehˇ dawˬ kawˬ mehˬ-eu tsawˇ haˬ nyiˬ g'aˬ smˇ g'aˬ bi ngehˬ bi tmˇ-eu tsaˬ meh. Nui deuˬ-aˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭ neh ngehˬ-euˬ jeˬ-ahˇ shaˇ sawˇ-eu tsaˬ meh. 30Ehˇ k'aw ̭, k'oeˇ gaˇ nuiˇ-awˇ uˬ duˬ tahˬ lu ̭-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ na Miˬyehˇ neh pah mehˬ nehˬ-euˬ dawˬ za-euˬ ngeuˇ naˇ, dawˬ ngehˬ lu ̭-eu g'aˬ ciˬ cuˇ ni bi naˬ-eu tsaˬ meh. 31Naw ma ̭ yawˬ g'aˬ na lu ̭ dzaw geu ̭-awˇ g'aˬ ahˇ laˇ nya ni, yawˬ g'aˬ na lu ̭ tiˬ g'aˬ saˇ-iˬ tiˬ g'aˬ Miˬyehˇ dawˬ kawˬ mehˬ-eu tsaˬ meh. 32Miˬyehˇ dawˬ kawˬ mehˬ-eu g'aˬ-aˬ, yawˬ ha neh za taˬ-euˬ Miˬyehˇ dawˬ kawˬ mehˬ-eu la ̭ sawˬ-ahˇ yaw muiˬ paˬ-ehˇ nyeh ̭ tehˬ g'aˬ nya-eu tsaˬ meh. 33Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ dui maˬ tsaˬ maˬ dzoeˇ leˇ-eu jeˬ-ahˇ Miˬyehˇ maˬ geu ̭ maw ̭-a. Tsaˬ leˇ dzoeˇ leˇ-eu jeˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ geu ̭ maw ̭-eu meh. Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-euˬ Ka li zaˬ aˇ muˇ yawˬ muˇ na lu ̭ mˇ lu ̭-eu lo ̭-ehˇ, 34zaˬ miˬ zaˬ deuˬ-aˬ, Ka li zaˬ aˇ muˇ uiˬ leˇ ngeh ciˬ cuˇ ni ya jawˇ meh. Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ-euˬ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ dawˬ maˬ ya ngehˬ-a. Aˬ cawˬ-euˬ la ̭ o ̭ ya aw ̭-eu meh. 35Aˬ yaw ̭ ma ̭ tiˬ jeˬ paˬ siˬ duˬ maw ̭-eu jaˆ naˇ, iˇ kahˇ-ahˇ jawˇ ngeh yawˬ ha-euˬ k'aˬ dzeˇ zaˬ-ahˇ ya naˇ haˬ-eu meh. Zaˬ miˬ zaˬ deuˬ Ka li zaˬ aˇ muˇ la ̭ k'oeˇ dawˬ ngehˬ ngehˬ-eu-aˬ, sha ̭ dawˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu tiˬ jeˬ meh. 36Miˬyehˇ dawˬ kawˬ-aˬ, naw ma ̭ la ̭ k'oeˇ neh doˆ le-euˬ jeˬ pyeu ̭ ta loˇ. Maˬ ngeuˇ naˇ, naw ma ̭ jawˇ gaˇ teh ̭-ehˇ Miˬyehˇ dawˬ kawˬ keuˆ le ta loˇ. 37Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ na, yawˬ ha Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu tsawˇ haˬ ma lehˇ noeˬ-eu maˬ kaˬ, sa ̭ laˇ paw-euˬ la ̭ sawˬ za taˬ-euˬ tsawˇ ma lehˇ noeˬ-eu maˬ kaˬ, ngaˬ neh naw ma ̭-ahˇ bo ̭ ahˇ la ̭-euˬ sahˬ bo ̭ heu Miˬyehˇ neh bi ̭-euˬ dawˬ meh lehˇ siˬ duˬ-eu tsaˬ meh. 38Ehˇ k'aw ̭, sahˬ bo ̭ heu-ahˇ aˬ yaw ̭ maˬ haw cawˬ naˇ, naw ma ̭ k'aw ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ taˬ haw cawˬ. 39K'oeˇ miˇ neh, aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ ka li zaˬ deuˬ-oˇ, Miˬyehˇ dawˬ kawˬ mehˬ-eu jeˬ-ahˇ nui ma keuˆ dui dui-awˬ. Ehˇ k'aw ̭, dawˬ g'awˬ mya jeˬ ngehˬ-eu jeˬ-ahˇ k'aw ̭ taˬ laˆ tsoeˬ. 40Yawˬ jeˬ na lu ̭ aˬ yaw ̭ gaˇ yaw ̭ tsaˬ ni bi jaˆ-awˬ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\