2 GAWˇLIˬTU 10

1Naw ma ̭ nehˬ-ehˇ jawˇ naˇ nui ma nahˬ yu ni g'eh-awˇ, naw ma ̭-ahˇ gaˇ mahˇ kaˬ gaˇ jawˇ naˇ nui ma huiˬ-eu g'aˬ lehˇ naw ma ̭ kuˇ-eu ngaˇ Pawˇluˆ naw ma ̭-ahˇ heu lo ̭-ehˇ shaˇ-eu ma. Ka li-euˬ nui nahˬ nui yu hawˇ-eu g'awˬ shaˬ gaˬ-eu jeˬ la ̭ k'oeˇ shaˇ-eu jeˬ pyeu ̭-eu ma. 2Ngaˇ naw ma ̭ jawˇ gaˇ oe ngeh, nui ma huiˬ laˇ ni taˬ jahˇ nehˬ la ̭. Nga ma ̭-ahˇ shiˬ shaˬ jiˇ-euˬ nui noeˬ mehˬ nah caw teh-awˇ deh ̭-eu meh lehˇ ehˇ laˇ-eu deuˬ-euˬ mehˬ shi ngaˇ nui ma huiˬ-eu gaˇ kawˆ bi mawˇ ma lehˇ k'aˬ duˬ ni ehˇ tsehˆ-eu ma. 3Nga ma ̭-aˬ, miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ jawˇ lu ̭-eu tsawˇ haˬ ngeuˇ ma. Ehˇ k'aw ̭, miˇ tsaˬ shiˬ shaˬ jiˇ-ahˇ ta ̭-eu guiˇ deuˆ lu ̭-eu maˬ ngeuˇ. 4Nga ma ̭ zmˬ lu ̭-eu guiˇ deuˆ-eu keu ka-aˬ, miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ zmˬ lu ̭-eu guiˇ deuˆ-eu keu ka maˬ ngeuˇ. Nga ma ̭-euˬ guiˇ deuˆ-eu keu ka-aˬ, zi ̭ dah ni g'eh-eu taˆ deuˬ-ahˇ laˆ cawˆ nehˬ nya-eu Miˬyehˇ-euˬ baoˬ ma. Maˬ tsaˬ maˬ dawˇ gaˇ tsawˇ pyehˇ pyehˇ-eu jeˬ-ahˇ nga ma ̭ laˆ cawˆ-eu ma. 5Miˬyehˇ-ahˇ siˬ nya-eu jeˬ-ahˇ k'aˇ laˆ tsoeˬ-eu nui ma huiˬ-eu mahˇ-eu jeˬ-ahˇ nga ma ̭ g'eu ka-eu ma. Nui noeˬ yawˬ hmˬ na lu ̭-ahˇ nga ma ̭ pa ̭ cu ̭-awˇ, Ka li-euˬ ehˇ dawˬ bi naˇ haˬ-eu ma. 6Naw ma ̭ Ka li-ahˇ tiˬ byah tiˬ lo ̭ saˇ jaˇ zi ̭ laˇ-euˬ gaˇ nga ma ̭ ya mawˇ duˬ g'aˬ naˇ, saˇ jaˇ maˬ k'aˇ zi ̭-eu tsawˇ haˬ-ahˇ k'ehˬ-eu g'aˇ duˬ nga ma ̭ lehˬ hmˬ taˬ-euˬ ma. 7Naw ma ̭-aˬ, myaˆ-ahˇ mawˇ laˇ-eu k'oeˇ taˆ paw-euˬ gaˇ kawˆ-ahˇ teh ̭-ehˇ haw-eu meh. Ngaˇ Ka li-euˬ tsawˇ haˬ ma lehˇ k'aˬ duˬ ni ehˇ tsehˆ peuˬ-eu tsawˇ haˬ jawˇ-eu ngeuˇ naˇ, yawˬ ha gaˇ kawˆ yawˬ ha yaw muiˬ paˬ-ehˇ paˇ bi shaˇ noeˬ duˬ-awˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, nga ma ̭ k'aw ̭ aˬ yaw ̭ lo ̭-ehˇ Ka liˬ-euˬ tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu ma. 8Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ neh nga ma ̭-ahˇ bi ̭ la ̭-euˬ baoˬ gaˇ kawˆ ngaˇ k'ahˬ sehˇ aˇ dzehˬ jehˆ dzeuˇ-euˬ baw law hawˇ k'aw ̭, ngaˇ maˬ sha ̭ dawˇ. Baoˬ k'oeˇ-aˬ, naw ma ̭-euˬ jah-eu jeˬ bi huiˬ bi mahˇ laˇ-eu g'aˇ duˬ meh. Naw ma ̭-ahˇ laˆ cawˆ-eu g'aˇ duˬ maˬ ngeuˇ-a. 9Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ sahˬ bo ̭ bo ̭-awˇ guˆ tsiˬ nyeh ̭-eu nga lehˇ maˬ bi g'oˆ pyawˆ maw ̭ nya. 10"Pawˇluˆ neh bo ̭-euˬ sahˬ bo ̭-aˬ, kah dui dui-awˇ g'aˬ k'aˆ dui dui meh. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭-euˬ g'awˇ mawˇ nga ma ̭ nehˬ-ehˇ jawˇ naˇ, nahˬ yu ni g'eh-awˇ, aˬ yaw ̭ neh ngehˬ-euˬ dawˬ baoˬ tiˬ paw ̭-iˬ maˬ ahˇ-a" lehˇ, tsawˇ haˬ tiˬ paˆ na deuˬ ehˇ teh ̭-a. 11K'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ-eu deuˬ bi g'oˆ shaw maw ̭-eu-aˬ, nga ma ̭ gaˇ mahˇ jawˇ ngeh naw ma ̭ jawˇ gaˇ bo ̭ ahˇ le ̭-euˬ sahˬ bo ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ jeˬ hawˇ-eu, nga ma ̭ naw ma ̭ jawˇ gaˇ oe keuˆ-awˇ mˇ le-eu jeˬ-aˬ, nyiˬ jeˬ maˬ ngeuˇ de. Tiˬ jeˬ teh ̭ ma. 12Yawˬ haˇ yawˬ ha maˬ gaˇ ma lehˇ noeˬ-eu tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ naˆ ni nga ma ̭ k'aw ̭ maˬ gaˇ ma lehˇ maˬ ehˇ peuˬ-eu uˬ ta ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ maˬ ciˬ cehˆ leˇ peuˬ nya. Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˇ naˆ ni dzawˬ-eu nga. Yawˬ haˇ yawˬ ha daˇ dza dza-awˇ, yawˬ haˇ yawˬ ha sawˇ poeˬ-eu meh. 13Ehˇ k'aw ̭, nga ma ̭-aˬ, aˇ dzehˬ nui paw aˇ dzeuˇ dzeuˇ ni k'ahˬ sehˇ maˬ jehˆ. Miˬyehˇ neh bi mˇ la ̭-euˬ gaˇ la ̭ k'oeˇ k'ahˬ sehˇ jehˆ-eu teh ̭ ma. Naw ma ̭ nehˬ-ehˇ mˇ lu ̭-eu heu k'aw ̭, Miˬyehˇ neh bi mˇ la ̭-euˬ meh. 14Naw ma ̭ k'aw ̭, Miˬyehˇ neh nga ma ̭-ahˇ bi mˇ la ̭-euˬ gaˇ la ̭ k'oeˇ ahˇ-eu teh ̭ miˇ neh, naw ma ̭ jawˇ gaˇ nga ma ̭ Ka li gaˇ kawˆ Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ yuˇ-awˇ oe ngeh, k'oeˇ uˬ ta ̭-ehˇ aˇ dzehˬ maˬ mˇ g'eh-aˬ. 15K'oeˇ miˇ neh, nga ma ̭-ahˇ bi mˇ la ̭-euˬ ta ̭-ehˇ aˬ cawˬ mˇ dzehˬ g'eh-eu gaˇ nga ma ̭ k'ahˬ sehˇ maˬ jehˆ. Nga ma ̭-aˬ, naw ma ̭-euˬ jah-eu jeˬ huiˬ laˇ mahˇ laˇ gaˇ noeˬ tmˬ-awˇ, Miˬyehˇ neh bi mˇ la ̭-euˬ la ̭ k'oeˇ teh ̭-ehˇ naw ma ̭ jawˇ gaˇ k'oeˇ naˆ maˬ tseˇ huiˬ-eu gaˇ deuˬ-ahˇ ya mˇ gaˇ noeˬ tmˬ-eu ma. 16K'oeˇ naˇ, naw ma ̭ jawˇ-eu miˇ k'ahˬ iˇ dzeuˇ g'eh-awˇ nga ma ̭ Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ mehˬ-iˇ nya teh ̭-a. K'oeˇ ngeh jawˇ, aˬ cawˬ-euˬ deh yaˇ-ahˇ mˇ taˬ-euˬ jeˬ-ahˇ nga ma ̭ k'ahˬ sehˇ maˬ paˇ ya jehˆ-aˇ. 17Ehˇ k'aw ̭, "K'ahˬ sehˇ k'aˇ jehˆ maw ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ neh mˇ taˬ-euˬ gaˇ kawˆ jehˆ-awˬ" lehˇ Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ meh. 18Yawˬ haˇ yawˬ ha maˬ gaˇ ma lehˇ noeˬ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, ja ceuˬ paˬ-ehˇ g'eh-eu tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-a. Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ neh maˬ gaˇ meh lehˇ noeˬ-euˬ tsawˇ haˬ teh ̭-ehˇ ja ceuˬ paˬ-ehˇ g'eh-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\