2 GAWˇLIˬTU 11

1Ngaˇ aˬ dzawˬ aˇ gah-euˬ dawˬ ui cuiˆ ngehˬ gaˇ naw ma ̭ bi oˇ maw ̭ miˇ-a. Tiˬ poˆ oˇ nehˬ la ̭-awˬ de. 2Miˬyehˇ naw ma ̭-ahˇ nui ma maˬ shiˇ-eu lo ̭-ehˇ, ngaˇ k'aw ̭ naw ma ̭-ahˇ nui ma maˬ shiˇ nya. Naw ma ̭ miˬ shui ̭ tiˬ g'aˬ lo ̭-ehˇ Ka li tiˬ g'aˬ-ahˇ teh ̭-ehˇ bi dahˬ dzaˬ-iˇ-eu g'aˇ duˬ saˇ jaˇ dzaˬ nehˬ-euˬ g'aˬ ngaˇ ma. 3Eˇbaˆ-ahˇ aˇ lawˇ neh mehˇ shuiˇ bi shuiˇ tawˆ-euˬ lo ̭-ehˇ, Ka li-ahˇ maˇ maˇ ni shawˇ jehˆ ni gaˬ-eu naw ma ̭-euˬ nui ma bi tsahˇ pyawˇ gaˇ ngaˇ k'ahˬ lahˇ dui dui nya. 4Naw ma ̭ jawˇ gaˇ k'aˇ laˇ-eu tsawˇ haˬ-ahˇ naw ma ̭ ha geu ̭-awˇ, nga ma ̭ neh mehˬ-euˬ Yeˬsuˇ maˬ ngeuˇ-eu Yeˬsuˇ yawˬ g'aˬ yawˬ-euˬ gaˇ kawˆ mehˬ gaˇ naˇ haˬ-eu la ̭ k'oeˇ, nga ma ̭ neh naw ma ̭-ahˇ bi ̭-euˬ Yaw sahˇ Miˬyehˇ hawˇ-eu Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ-ahˇ beu gaˇ dui dui-eu yaw sahˇ yawˬ g'aˬ yawˬ hawˇ-eu laˬ k'aˬ cehˇ-eu guiˬ lahˬ dawˬ yawˬ jeˬ yawˬ-ahˇ naw ma ̭ laˬ k'aˬ cehˇ taˆ ni ha geu ̭-euˬ meh. 5Huiˬ dzehˬ mahˇ dzehˬ-eu g'aˬ k'ehˇ deuˬ lehˇ naw ma ̭ kuˇ-eu g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ deuˬ naˆ maˬ tseˇ ngaˇ tiˬ paw ̭-iˬ maˬ nyiˇ teˬ lehˇ noeˬ-eu ma. 6Ngaˇ-aˬ, dawˬ ngehˬ-eu paw aˬ cawˬ naˆ-ehˇ maˬ bym law hawˇ k'aw ̭, zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ paw aˬ cawˬ ta ̭-ehˇ teˬ-eu tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ. Nga ma ̭ naw ma ̭-ahˇ cawˬ cawˬ ta ̭ lu ̭-eu la ̭ k'oeˇ, aˬ joˆ-ehˇ pyeu ̭-euˬ maˬ kaˬ, aˬ geu ngeh yamˬ-ahˇ maˬ kaˬ, gaˇ kawˆ heu bya cehˆ ni bi mawˇ-euˬ ma. 7Miˬyehˇ-euˬ Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ mehˬ nehˬ-euˬ aˇ poeˬ, ngaˇ naw ma ̭-ahˇ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ shaˇ haw-aˬ. Naw ma ̭-ahˇ taˬ huiˬ-eu g'aˇ duˬ, ngaˬ-euˬ g'awˇ mawˇ-ahˇ ngaˇ taˬ nyiˇ-euˬ ma. Ngaˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ mˇ-euˬ lehˬ ta loˇ. 8Ngaˇ naw ma ̭ nehˬ-ehˇ gaˇ mˇ ngeh, Ka li zaˬ aˇ muˇ nui deuˬ neh caw ba nehˬ la ̭-euˬ pyuˇ zmˬ-awˇ mˇ-euˬ ma. Maˇ maˇ ni ehˇ naˇ, naw ma ̭-ahˇ caw ba-eu g'aˇ duˬ aˬ cawˬ-ahˇ tahˇ joe joe-euˬ gaˇ duˇ nya. 9Naw ma ̭ nehˬ-ehˇ ngaˇ jawˇ ngeh, pyuˇ loˬ laˇ k'aw ̭ naw ma ̭-ahˇ maˬ shaˇ haw-aˬ. Maˬgeˬdawˇniˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ neh oe-euˬ aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ ngaˇ k'aˇ loˬ-eu jeˬ sha ha le-euˬ meh. Dzeuˇ laˇ ngeh naw ma ̭-ahˇ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ shaˇ haw-euˬ lo ̭-ehˇ, aˬ kaˇ mehˬ hu paw k'aw ̭ maˬ shaˇ ni mˇ daˆ le ̭ ma. 10Ka li-euˬ yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ ngaˬ-euˬ la ̭ k'oeˇ ahˇ-eu lo ̭-ehˇ, Aˬgaˬyaˇ miˇ k'ahˬ byah-iˇ ni ngaˇ heu lo ̭-ehˇ k'ahˬ sehˇ jehˆ gaˇ tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ laˆ tsoeˬ laˇ nya-aˇ lehˇ ehˇ tsehˆ peuˬ ma. 11Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ maˬ gaˬ-eu miˇ neh heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu nga loˇ. Ngaˇ naw ma ̭-ahˇ aˇ naˆ ni gaˬ-eu Miˬyehˇ siˬ nya lu ̭ meh. 12G'aˬ k'ehˇ k'oeˇ deuˬ g'eh nga ma ̭ k'aˇ mˇ-eu lo ̭-ehˇ mˇ lu ̭-eu ma lehˇ ehˇ-awˇ k'ahˬ sehˇ jehˆ k'aˇ maˬ bi za ni, nymˬ-mˇ ngaˇ k'aˇ mˇ lu ̭-eu jeˬ-ahˇ maˬ byehˇ dzeh ni mˇ daˆ le ̭ ma. 13Tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ-aˬ, maˬ ngeuˇ-eu g'aˬ k'ehˇ deuˬ meh. Ka li-euˬ g'aˬ k'ehˇ jahˇ geu ̭-eu mehˇ shuiˇ shuiˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ meh. 14Aˬ yaw ̭ ma ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ g'eh gaˇ zahˬ leˇ duˬ maˬ jaˆ-a. Neh ̭ Saˬdaˬ k'aw ̭ yaw sheh ̭ bya-eu mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ jahˇ geu ̭ nya-eu meh. 15K'oeˇ miˇ neh, aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ k'aˆ deuˬ k'aw ̭ yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ-euˬ zaˬ k'aˆ jahˇ geu ̭ gaˇ zahˬ lehˇ k'aˇ maˬ za-a. Aˇ saˬ saˬ laˇ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭ neh k'aˇ mˇ k'aˇ shaˇ-euˬ jeˬ aˬ yaw ̭ ma ̭ k'oeˇ taˆ keuˆ le teh ̭-a. 16Ngaˇ tiˬ poˆ paˇ ehˇ-eu ma. Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-iˬ ngaˬ-ahˇ aˬ dzawˬ nga lehˇ taˬ noeˬ nehˬ la ̭. Naw ma ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ maˇ diˇ noeˬ naˇ k'aw ̭, ngaˇ g'eh aˬ cawˬ lo ̭-ehˇ k'ahˬ sehˇ ui cuiˆ jehˆ nya paˬ-ehˇ aˬ dzawˬ tiˬ g'aˬ lo ̭-ehˇ ha geu ̭ nehˬ la ̭-awˬ. 17Nymˬ-mˇ ngaˇ ehˇ lu ̭-eu heu-aˬ, Sahˬpaˬ Miˬyehˇ ngaˬ-ahˇ bi ngehˬ maw ̭-eu jeˬ law nmˇ-aˬ maˬ ngeuˇ-a. K'ahˬ sehˇ jehˆ-eu gaˇ kawˆ heu-ahˇ ta ̭ leˇ-awˇ, maˇ maˇ ni aˬ dzawˬ aˇ gah tiˬ g'aˬ lo ̭-ehˇ ngaˇ ngehˬ lu ̭-eu ma. 18Ehˇ k'aw ̭, miˇ tsaˬ shiˬ shaˬ jiˇ gaˇ kawˆ tsawˇ haˬ g'awˬ mya g'aˬ k'ahˬ sehˇ jehˆ lu ̭-eu miˇ neh, ngaˇ g'eh k'oeˇ lo ̭-ehˇ k'ahˬ sehˇ jehˆ ma. 19Naw ma ̭-aˬ, zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ ahˇ-eu miˇ neh aˬ dzawˬ aˇ gah deuˬ-euˬ dawˬ-ahˇ daˬ coeˇ oˇ coeˇ meh ehˇ lawˬ laˬ. 20Aˬ cawˬ naw ma ̭-ahˇ k'ehˇ dzaˬ laˇ gaˇ maˬ ehˇ, nawˬ dzaˬ k'aˆ dzaˬ laˇ gaˇ maˬ ehˇ, zuiˆ laˇ gaˇ maˬ ehˇ, daˆ dziˬ laˇ gaˇ maˬ ehˇ, baˬ ba-ahˇ tehˆ laˇ gaˇ maˬ ehˇ, naw ma ̭ daˬ coeˇ meh ehˇ lawˬ laˬ. 21Nga ma ̭-aˬ, aˬ cawˬ-ahˇ k'oeˇ naˆ naˆ-ehˇ daˬ coeˇ oˇ coeˇ gaˇ keuˆ ni maˬ g'ahˇ keuˆ nya lehˇ sha ̭ dawˬ zahˇ dawˬ ngehˬ-eu ma. Aˬ dzawˬ aˇ gah-euˬ dawˬ ngehˬ-awˇ ya ehˇ naˇ, aˬ cawˬ k'ahˬ sehˇ k'aˇ jehˆ-eu jeˬ ngaˇ k'aw ̭ jehˆ peuˬ ma. 22Aˬ yaw ̭ ma ̭ Heˬbyehˇ tsawˇ haˬ ngeuˇ naˇ, ngaˇ k'aw ̭ Heˬbyehˇ tsawˇ haˬ ma. Aˬ yaw ̭ ma ̭ Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ ngeuˇ naˇ, ngaˇ k'aw ̭ Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ ma. Aˬ yaw ̭ ma ̭ Aˬbyaˬhaˬ-euˬ zaˬ ngeuˇ naˇ, ngaˇ k'aw ̭ ngeuˇ ma. 23Ngaˇ tsawˇ uˬ lo ̭-ehˇ ngehˬ la de. Aˬ yaw ̭ ma ̭ Ka li-euˬ zaˬ k'aˆ ngeuˇ naˇ, ngaˇ-aˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭ naˆ maˬ tseˇ bym dzehˬ-eu Ka li-euˬ zaˬ k'aˆ ma. Aˬ yaw ̭ ma ̭ naˆ maˬ tseˇ ngaˇ mˇ taˬ shaˇ taˬ-euˬ jaˆ ma. Aˬ yaw ̭ ma ̭ naˆ maˬ tseˇ tawˬ-ahˇ uˇ haw-euˬ ma. Aˬ yaw ̭ ma ̭ naˆ maˬ tseˇ yahˬ caˆ neh bi jui ̭ haw-euˬ ma. Aˬ yaw ̭ ma ̭ naˆ maˬ tseˇ shiˇ taw tehˬ ni g'awˬ mya poˆ bi k'ehˬ bi k'aˆ haw-euˬ ma. 24Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ yahˬ caˆ neh smˬ tseˇ g'oeˬ la ̭ jui ̭ nehˬ la ̭ gaˇ, ngaˬ poˆ keuˆ ni ngaˇ ya daˬ haw-euˬ ma. 25Loˇmaˆ tsawˇ haˬ deuˬ daˇ kawˬ neh diˬ laˇ gaˇ, smˬ poˆ keuˆ ni ya daˬ haw-euˬ ma. K'aˬ lo neh biˬ laˇ gaˇ k'aw ̭, tiˬ poˆ ya daˬ-euˬ ma. Saˇ baoˬ cawˆ-iˇ-awˇ ya shaˬ haw-euˬ smˬ poˆ byah-eu ma. Tiˬ poˆ-aˬ, tiˬ nah uˬ ta ̭ uˬ ci ̭ tiˬ miˇ iˬ ma laˆ shaˆ-ahˇ bu-euˬ ma. 26Ngaˇ tiˬ k'ehˬ maˬ taˬ ni gaˇ ma doˆ-iˇ-eu la ̭ k'oeˇ, g'awˬ mya jeˬ-ahˇ guˆ k'aˇ za za-ehˇ cah-euˬ ma. Lawˇ baˬ huiˬ le gaˇ maˬ ehˇ, tahˇ joe joe laˇ gaˇ maˬ ehˇ, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-eu deuˬ k'ehˬ laˇ gaˇ maˬ ehˇ, guˆ guˆ-ehˇ cah-euˬ ma. Meuˬ la ̭ k'oeˇ maˬ ehˇ, bawˇ tsahˬ bawˇ dahˇ-ahˇ maˬ ehˇ, iˬ ma laˆ shaˆ k'oeˇ taˆ maˬ ehˇ, guˆ-eu gaˆ-eu jeˬ-ahˇ ya tahˬ puˬ-eu uˬ ta ̭, maˬ ngeuˇ-eu Ka li zaˬ deuˬ yehˬ bawˬ-ehˇ jahˇ laˇ gaˇ guˆ guˆ-ehˇ shaˬ haw-euˬ ma. 27Gaˇ mˇ dui dui-awˇ shaˬ dui dui-eu la ̭ k'oeˇ, uˬ ci ̭ maˬ yu ̭ ni g'awˬ mya poˆ leh jeh haw-euˬ ma. Hawˬ meh ̭-eu, iˇ cu ̭ meh ̭-eu, dzaˬ dzaˬ dawˇ dawˇ maˬ jaˆ-ehˇ ya dzahˬ-eu, dm g'aˬ dm lmˇ maˬ jaˆ-ehˇ yaw gaˆ gaˆ-eu, heu deuˬ-ahˇ daˬ dzeuˇ ya ̭-euˬ ma. 28Nui deuˬ gaˇ kawˆ ya shaˬ-euˬ deuˬ-ahˇ taˬ paˇ ehˇ siˬ. Ka li zaˬ aˇ muˇ dawˬ tawˆ lu ̭ g'aˇ duˬ k'ahˬ lahˇ-eu jeˬ yawˬ nah na lu ̭ ngaˬ-euˬ nui ma-ahˇ ciˬ tehˬ taˬ-euˬ meh. 29Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ na g'aˬ baˬ ngeh, ngaˬ-ahˇ g'aˬ baˬ laˇ-eu miˇ-a. Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ na iˬ baˇ la ̭ k'oeˇ coˬ-iˇ ngeh, ngaˬ-ahˇ noeˬ shaˬ miˇ-a. 30Ngaˇ k'ahˬ sehˇ ya jehˆ naˇ, ngaˇ g'aˬ baˬ-eu gaˇ kawˆ k'ahˬ sehˇ jehˆ ma. 31Ngaˇ jaˬ myaw ̭ maˬ myaw ̭-eu gaˇ kawˆ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-euˬ Aˬda pyeu ̭-eu Miˬyehˇ siˬ nya lu ̭ meh. Aˬ yaw ̭-euˬ tsawˇ myahˇ mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ guiˬ lahˬ huiˬ lu ̭-uˇ. 32Ngaˇ Daˬmaˬsehˇ meuˬ la ̭ k'oeˇ jawˇ lu ̭ ngeh, sahˬ paˬ Aˬleˬdaˇ-euˬ la ̭ oˆ uˆ lahˇ lu ̭-eu g'aˬ neh ngaˬ-ahˇ bi nyeh ̭-eu g'aˇ duˬ meuˬ-euˬ lahˇ k'ehˬ-ahˇ bi lo ̭ tsoeˬ jiˇ taˬ-euˬ meh. 33Ehˇ k'aw ̭, meuˬ meuˬ lahˇ-euˬ kaˇ pyawˇ-ahˇ dahˇ-eu laˇ g'oˆ zaˬ-ahˇ k'aˆ kaˇ neh bi pyehˬ ka-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ la ̭-ahˇ ya dzeuˇ-iˇ-euˬ ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\