G'AˬK'EHˇ 1

1Tawˇpiˇluˆ-oˇ, ngaˬ neh bo ̭-euˬ sahˬ bo ̭ yaw beh ta ̭ la ̭ k'oeˇ, Yeˬsuˇ gaˇ mˇ dahˬ beh ngeh neh aˬ yaw ̭ neh k'aˇ mˇ k'aˇ shaˇ, k'aˇ mehˬ k'aˇ tsoˆ ya ̭-euˬ gaˇ kawˆ deuˬ bo ̭ taˬ-euˬ ma. 2Aˬ yaw ̭-ahˇ mˬ k'oeˇ taˆ bi ciˬ daˆ k'o ̭ g'eh ngeh nah-ahˇ keuˆ ni bo ̭ taˬ-euˬ ma. Aˬ yaw ̭-ahˇ mˬ k'oeˇ taˆ maˬ bi ciˬ k'o ̭ daˆ k'o ̭ le ̭ mi naˆ-ehˇ, aˬ yaw ̭-euˬ g'aˬ k'ehˇ bi geu ̭-eu g'aˇ duˬ aˬ yaw ̭ neh tseˇ doˆ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ-euˬ baoˬ-ahˇ g'oe-eu la ̭ k'oeˇ aˬ yaw ̭ mehˬ ya ̭ tsoˆ ya ̭-euˬ meh. 3Aˬ yaw ̭ aˬ diˇ aˬ maˇ deh ̭ lu ̭-eu gaˇ kawˆ noeˬ bahˬ k'aˇ maˬ bi za-eu g'aˇ duˬ, aˬ yaw ̭ shiˇ g'aˬ naˇ k'ah, aˇ yamˬ oeˬ tseˇ nah la ̭ k'oeˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ jawˇ gaˇ g'awˬ mya poˆ doˆ le-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ mawˇ-awˇ, Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ gaˇ kawˆ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ ja mehˬ-euˬ meh. 4Aˬ yaw ̭ ma ̭ tiˬ gaˇ uiˬ leˇ-awˇ jawˇ ngeh, aˬ yaw ̭ heu lo ̭-ehˇ dawˬ bi ̭ ya ̭-euˬ meh. "Ngaˬ Da neh naw ma ̭-ahˇ bi ̭ ma lehˇ saˇ jaˇ dzaˬ taˬ-euˬ jeˬ pyeu ̭-eu, ngaˬ neh naw ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ taˬ-euˬ jeˬ-ahˇ maˬ za k'oeˇ keuˆ ni, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ neh maˬ doˆ-iˇ ni dawˬ tawˬ-awˬ. 5Yoˇhaˬ-aˬ, iˇ cu ̭ la ̭ k'oeˇ iˇ cu ̭ shawˇ nehˬ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, g'awˬ myahˇ maˬ g'eh-ehˇ, Miˬ yehˇ naw ma ̭-ahˇ Yaw sahˇ Miˬyehˇ la ̭ k'oeˇ iˇ cu ̭ shawˇ nehˬ la ̭ teh ̭-a." 6Zaˬ lahˇ deuˬ tiˬ gaˇ uiˬ leˇ-awˇ Yeˬsuˇ-ahˇ ya tahˬ dzoeˇ ngeh heu lo ̭-ehˇ naˇ haˬ-euˬ meh. "Sahˬpaˬ-oˇ, nymˬ-mˇ poˆ jawˇ Miˇ k'ahˬ heu k'ahˬ Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ jeuˬ-ahˇ nawˇ bi ̭ k'o ̭-eu lehˇ g'eh-eu ma loˇ." 7Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Yeˬsuˇ ehˇ nehˬ-eu, "Aˇ yamˬ aˇ law-ahˇ ngaˬ Da-euˬ baoˬ neh to ̭ taˬ g'aˬ jiˇ-euˬ meh. Naw ma ̭ siˬ nya-eu maˬ loˬ-a. 8Ehˇ k'aw ̭, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ naw ma ̭ k'oeˇ taˆ oe keuˆ ngeh, naw ma ̭ baoˬ za-awˇ, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ la ̭ k'oeˇ maˬ ehˇ, Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ hawˇ-eu Saˬmaˬliˆ miˇ k'ahˬ doe ni maˬ ehˇ, mˬ dzeˇ miˇdzeˇ keuˆ ni maˬ ehˇ, naw ma ̭ ngaˬ-euˬ g'aˇ duˬ saˇ kiˇ kamˬ-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭ laˇ teh ̭-a." 9Aˬ yaw ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ g'aˬ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ haw haw-ehˇ jawˇ ngeh, mˬ k'oeˇ taˆ bi ciˬ daˆ k'o ̭ le ̭-euˬ meh. Mˬ dmˇ aˬ yaw ̭-ahˇ tsahˇ kaˬ le-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ maˬ mawˇ nya-a. 10A yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭ mˬ-ahˇ g'o ̭ daˆ leˇ gaˇ haw tsoˆ-awˇ jawˇ ngeh, mehˬ tsoeˬ pyuˇ deuˬ ni dm lu ̭-eu tsawˇ haˬ nyiˬ g'aˬ aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ dawˬ peh ja pyuˬ ni yaw ̭ le-euˬ meh. 11Aˬ yaw ̭ nya ̭-ehˇ-eu, "Gaˬliˬlehˇ tsawˇ haˬ deuˬ-oˇ, aˬ jeˬ miˇ neh naw ma ̭ heu gaˇ yaw ̭-awˇ mˬ-ahˇ haw haw-ehˇ jawˇ te. Naw ma ̭ jawˇ gaˇ neh mˬ-ahˇ bi ciˬ k'o ̭ daˆ le ̭-euˬ Yeˬsuˇ heu g'aˬ-aˬ, naw ma ̭-euˬ mehˬ shi k'aˇ g'o ̭ daˆ leˇ-euˬ lo ̭-ehˇ tiˬ poˆ paˇ g'o ̭ ka le meh." 12K'oeˇ naˇ, g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ deuˬ Saˬloˬ Gawˬ jawˬ-ahˇ neh Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ g'o ̭-iˇ-euˬ meh. Gawˬ jawˬ k'oeˇ jawˬ-aˬ, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ neh oeˬ yaˇ oeˬ tseˇ lmˇ kaˬ-eu teh ̭ meh. 13Aˬ yaw ̭ ma ̭ meuˬ-ahˇ g'o ̭-iˇ-awˇ, nymˇ la ̭ taˆ tiˆ-ahˇ jaˆ-eu aˬ yaw ̭ ma ̭ ya ̭-eu lawˆ-ahˇ g'o ̭ uˇ leˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭-aˬ, Beˬtuˆluˆ, Yoˇhaˬ, Yaˬkoˆ hawˇ-eu Aˬdehˬlehˬ, Piˇliˇpuˆ, Toˇmaˆ, Baˬtawˇlaˬmehˇ, Ma ̭tehˬ, Aˬlaˬpehˇ-euˬ aˬ li Yaˬkoˆ, Siˇmoˬ Zeˬloˆ, Yaˬkoˆ-euˬ aˬ li Yuˇdaˆ, heu deuˬ meh. 14Aˬ yaw ̭ ma ̭-aˬ, zaˬ miˬ zaˬ deuˬ hawˇ-eu, Yeˬsuˇ-euˬ aˬ ma Maˬliˇ hawˇ-eu Yeˬsuˇ-euˬ aˬ nyiˇ deuˬ nehˬ-ehˇ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ, tiˬ k'ehˬ maˬ taˬ ni uiˬ leˇ-awˇ guiˬ lahˬ shaˇ-eu meh. 15G'awˬ myahˇ maˬ g'eh-ehˇ, jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ tiˬ yaˇ nyiˬ tseˇ g'aˬ uiˬ leˇ-awˇ jawˇ gaˇ, Beˬtuˆluˆ tuˇ laˇ-awˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. 16"Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ deuˬ-oˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ nyeh ̭-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ gaˇ ma sheuˬ mehˬ nehˬ-euˬ g'a pyeu ̭-eu Yuˇdaˆ-euˬ gaˇ kawˆ, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ neh Daˬbiˇ-ahˇ g'oe-awˇ ehˇ taˬ-euˬ Jaˇli ̭ dawˬ kawˬ k'oeˇ byah laˇ-euˬ meh. 17Yuˇdaˆ-aˬ, aˬ dui-euˬ aˇ muˇ la ̭ k'oeˇ uˇ-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ dui nehˬ-ehˇ gaˇ mˇ-eu g'aˇ duˬ aˬ yaw ̭-ahˇ tseˇ doˆ taˬ-euˬ meh." 18(Haiˬ dui dui-eu gaˇ k'oeˇ mˇ-awˇ za-euˬ pyuˇ neh, miˇ tsaˬ tiˬ tsahˇ Yuˇdaˆ zeuˇ-awˇ, miˇ tsaˬ k'oeˇ tsahˇ-ahˇ aˬ yaw ̭ uˬ duˬ tahˬ poˆ-ehˇ ga seh ̭-euˬ meh. Aˬ yaw ̭-euˬ u maˆ ga paˆ-awˇ, baw uˇ baw ma dawˬ tawˆ lu ̭ doˆ le jiˇ-euˬ meh. 19Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ la ̭ k'oeˇ k'aˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭, gaˇ kawˆ k'oeˇ gaˬ jiˇ-euˬ meh. K'oeˇ miˇ neh, miˇ tsaˬ k'oeˇ tsahˇ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ dawˬ-ahˇ neh Aˬkeˬdaˬmaˬ lehˇ kuˇ-eu meh. Dawˬ tsui ̭-aˬ, 'Shiˬ doˆ-euˬ miˇ tsaˬ' lehˇ ehˇ maw ̭-eu meh. 20"Ja ceuˬ-eu sahˬ bo ̭ la ̭ k'oeˇ heu lo ̭-ehˇ bo ̭ taˬ-euˬ meh. 'Aˬ yaw ̭-euˬ nymˇ ngeh ̭-iˇ jiˇ-awˇ, tsawˇ haˬ maˬ jawˇ ni jaˆ lu ̭-uˇ' lehˇ bo ̭ taˬ-euˬ meh. 'Aˬ yaw ̭ mˇ-euˬ gaˇ-ahˇ mˇ-eu, dah zaˇ tiˬ g'aˬ doˆ le lu ̭-uˇ' lehˇ k'aw ̭ bo ̭ taˬ-euˬ meh. 21"K'oeˇ miˇ neh, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ g'o ̭ deh ̭ laˇ-euˬ gaˇ kawˆ saˇ kiˇ kamˬ-eu g'aˇ duˬ, aˬ dui nehˬ-ehˇ tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ ya bi lahˬ laˇ meh. Tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ-aˬ, Yoˇhaˬ iˇ cu ̭ shawˇ-eu gaˇ kawˆ mehˬ ngeh neh aˇ dahˬ beh-awˇ, Yeˬsuˇ-ahˇ mˬ-ahˇ ciˬ daˆ k'o ̭ le ̭-euˬ aˇ yamˬ-ahˇ keuˆ ni, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ aˬ dui nehˬ-ehˇ k'aˇ cah ta ̭-euˬ aˇ yamˬ la ̭ k'oeˇ, aˬ dui-euˬ aˇ muˇ-ahˇ uˇ-awˇ cah ta ̭-euˬ tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ ya bi pyeu ̭ meh." 23K'oeˇ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭ tsawˇ haˬ nyiˬ g'aˬ-ahˇ shaˇ noeˬ-euˬ meh. Yaw beh g'aˬ-aˬ, tsawˇ myahˇ myahˇ maˇ Yuˇtuˬ lehˇ myahˇ-awˇ, Baˬsaˬbaˆ lehˇ k'aw ̭ kuˇ-eu Yoˇsehˆ meh. Nyiˬ g'aˬ tiˬ g'aˬ-aˬ, Maˬtiˇ meh. 24K'oeˇ naˇ, a yaw ̭ ma ̭ heu lo ̭-ehˇ guiˬ lahˬ shaˇ-euˬ meh. "SahˬpaˬMiˬyehˇ-oˇ, tsawˇ haˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭-euˬ nui noeˬ nui duˇ-ahˇ nawˇ siˬ nya-eu meh. Yuˇdaˆ-aˬ, yawˬ paw yawˬ ciˬ pyawˇ-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ geuˇ-eu jawˇ duˬ-ahˇ le dzeuˇ-euˬ meh. K'oeˇ miˇ neh, Yuˇdaˆ-euˬ dah zaˇ g'aˬ k'ehˇ geu ̭-awˇ gaˇ mˇ-eu g'aˇ duˬ, tsawˇ haˬ heu nyiˬ g'aˬ la ̭ k'oeˇ nawˬ neh tseˇ doˆ-euˬ g'aˬ nga ma ̭-ahˇ mehˬ nehˬ la ̭-awˬ." 26K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ nya ̭-euˬ tsawˇ myahˇ bo ̭ ahˇ-awˇ, maˬ haw ni beuˬ ngeh, Maˬtiˇ-ahˇ zaˬ leˇ-euˬ meh. K'oeˇ miˇ neh, Maˬtiˇ-ahˇ g'aˬ k'ehˇ tseˇ ti ̭ g'aˬ nehˬ-ehˇ bi gaw ̭ leˇ-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\