G'AˬK'EHˇ 10

1Gehˇsaˬliˇ miˇ k'ahˬ-ahˇ Gawˬ neˬ liˇ lehˇ myahˇ-euˬ tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ jawˇ-eu meh. Aˬ yaw ̭-aˬ, "Iˬtaˬliˬ guiˇ ma ̭" lehˇ kuˇ-eu Loˆmaˆ guiˇ ma ̭ tiˬ ma ̭ k'oeˇ taˆ uˆ lahˇ lu ̭-eu yaw huiˬyaw mahˇ tiˬ g'aˬ meh. 2Aˬ yaw ̭-aˬ, guiˬ lahˬ sa ̭ laˇ paw g'aˬ k'aˆ-awˇ, aˬ yaw ̭ hawˇ-eu miˬ sawˇ zaˬ dawˬ tawˆ lu ̭, Miˬyehˇ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ-eu meh. Shaˬ-eu zahˬ-eu Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ caw ba-awˇ, Miˬyehˇ-ahˇ maˬ tsehˆ leˇ ni guiˬ lahˬ shaˇ-eu meh. 3Tiˬ nah-aˬ, uˬ ci ̭ uˬ taw paw naˬ liˬ smˇ la ̭ k'oeˇ yamˬ-ahˇ, yaw sahˇ la ̭ k'oeˇ aˬ yaw ̭ bya cehˆ ni heu lo ̭-ehˇ ya mawˇ duˬ-euˬ meh. Miˬyehˇ-euˬ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ tiˬ g'aˬ aˬ yaw ̭ jawˇ gaˇ oe-awˇ, "Gawˬneˬliˇ-oˇ" lehˇ kuˇ le-euˬ meh. 4Aˬ yaw ̭ guˆ dui dui-iˇ-awˇ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ haw tsoˆ-awˇ, "Sahˬpaˬ-oˇ, aˬ jeˬ ehˇ te" lehˇ ehˇ k'o ̭ nehˬ-euˬ meh. Mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ g'aˬ ehˇ-eu, "Nawˬ neh guiˬ lahˬ shaˇ-euˬ jeˬ-ahˇ maˬ ehˇ, nawˇ aˬ cawˬ-ahˇ caw ba nehˬ-euˬ jeˬ-ahˇ maˬ ehˇ, Miˬyehˇ nui k'ahˇ shiˇ-eu miˇ neh, nawˬ-euˬ shaˇ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ nehˬ la ̭-euˬ meh. 5Nymˬ-mˇ, Yuˇbeˬ meuˬ-ahˇ tsawˇ haˬ pyehˬ g'eh-awˇ, Beˬtuˆluˆ lehˇ kuˇ-eu Siˇmoˬ-ahˇ bi kuˇ laˬ-iˇ-awˬ. 6Iˬ ma laˆ shaˆ lawˇ dzeˇ jawˇ-eu Siˇmoˬ lehˇ myahˇ-euˬ shaˬ k'oˆ jahˇ-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-euˬ nymˇ-ahˇ aˬ yaw ̭ ya ̭ lu ̭ meh." 7K'oeˇ naˇ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ g'aˬ g'o ̭ doˆ-iˇ-euˬ meh. Gawˬneˬliˇ-aˬ, aˬ yaw ̭-euˬ zaˬ k'aˆ nyiˬ g'aˬ hawˇ-eu yehˇ tiˬ g'aˬ-ahˇ kuˇ-euˬ meh. Yehˇ k'oeˇ g'aˬ-aˬ, guiˬ lahˬ sa ̭ laˇ paw g'aˬ k'aˆ-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ kuiˇ la ̭ geu ̭ lu ̭-eu yehˇ tiˬ g'aˬ meh. 8K'aˇ pyeu ̭ laˇ-euˬ gaˇ kawˆ k'oeˇ aˬ ha smˇ g'aˬ-ahˇ dzawˇ nehˬ-awˇ, Yuˇbeˬ meuˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh-euˬ meh. 9Yawˬ nah yawˬ aˬ ha smˇ g'aˬ Yuˇbeˬ meuˬ dawˬ peh iˇ keuˆ ngeh, Beˬtuˆluˆ-aˬ, nah loˆ ceh laˇ-euˬ miˇ neh guiˬ lahˬ shaˇ leˇ-eu lehˇ, nymˇ mˬ -ahˇ daˆ leˇ-euˬ meh. 10Aˬ yaw ̭ hawˬ meh ̭ laˇ-awˇ, tiˬ jeˬ paˬ dzaˬ maw ̭-eu meh. Aˬ yaw ̭ g'aˇ duˬ dzaˇ laˆ saˆ lu ̭ ngeh, yaw sahˇ la ̭ k'oeˇ heu lo ̭-ehˇ aˬ yaw ̭ ya mawˇ-euˬ meh. 11Mˬ pah le-awˇ, aˇ bui bui ma lo ̭-ehˇ g'eh-eu tiˬ hmˬ la ̭ coeˇ oeˬ coeˬ-ahˇ aˇ caˆ pa ̭-awˇ, miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ aˬ za za-ehˇ pyehˬ ka le ̭ lu ̭ gaˇ mawˇ-euˬ meh. 12Aˇ bui k'oeˇ-euˬ la ̭ k'oeˇ, oeˬ kuiˇ tso ̭-eu jeˬ zaˬ, joe joe-ehˇ cah-eu jeˬ zaˬ hawˇ-eu, aˇ jiˇ deuˬ tiˬ ku ̭ uˇ-eu meh. 13Teˇ saˇ tiˬ saˇ ehˇ-eu, "Beˬtuˆluˆ-oˇ, tuˇ-awˇ seh ̭ dzaˬ-awˬ." 14Ehˇ k'aw ̭, Beˬtuˆluˆ ehˇ k'o ̭ nehˬ-eu, "Sahˬpaˬ-oˇ, aˬ jeˬ keuˆ le k'aw ̭ ngaˇ maˬ dzaˬ. Zahˇ sahˇ k'o ̭-ahˇ ta ̭ leˇ-awˇ maˬ shawˇ-a lehˇ ehˇ taˬ-euˬ yaw jaw ̭ jeˬ-ahˇ tiˬ jawˇ-iˬ ngaˇ maˬ dzaˬ haw-aˬ." 15Teˇ saˇ k'oeˇ saˇ aˬ yaw ̭-ahˇ paˇ ehˇ-eu, "Miˬyehˇ neh yaw shawˇ meh lehˇ k'aˇ ehˇ-euˬ jeˬ-ahˇ, maˬ shawˇ-a lehˇ nawˇ maˬ noeˬ k'mˬ-a." 16K'oeˇ lo ̭-ehˇ smˬ poˆ keuˆ ni pyeu ̭ laˇ-awˇ, aˇ bui bui ma-ahˇ duˇ-eu k'oeˇ hmˬ mˬ-ahˇ g'eu daˆ k'o ̭ le ̭-euˬ meh. 17Yaw sahˇ la ̭ k'oeˇ ya mawˇ-euˬ gaˇ kawˆ k'oeˇ-euˬ dawˬ tsui ̭-ahˇ Beˬtuˆluˆ zahˬ leˇ-awˇ jawˇ ngeh, Gawˬneˬliˇ neh k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ tsawˇ haˬ k'oeˇ smˇ g'aˬ Siˇmoˬ-euˬ nymˇ-ahˇ naˇ haˬ ka le ̭-awˇ, nymˇ g'oˆ k'ehˬ-ahˇ oe keuˆ-awˇ yaw ̭ lu ̭-eu meh. 18"Beˬtuˆluˆ lehˇ kuˇ-eu Siˇmoˬ k'oeˇ g'aˬ heu gaˇ maˬ ya ̭-a loˇ" lehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ naˇ haˬ-eu meh. 19Yaw sahˇ la ̭ k'oeˇ ya mawˇ-euˬ gaˇ kawˆ k'oeˇ-euˬ dawˬ tsui ̭-ahˇ Beˬtuˆluˆ shaˇ sawˇ haw lu ̭ ngeh, Yaw sahˇ Miˬyehˇ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ-eu, "Naˇhaˬ sheˇ. Tsawˇ haˬ smˇ g'aˬ nawˬ-ahˇ poˆ le-euˬ meh. 20Lehˬ hmˬ-awˇ za ̭ ka-iˇ-awˇ, maˬ nyi naˬ ni aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ le-awˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ ngaˬ neh bi oe-euˬ ma." 21K'oeˇ ngeh, Beˬtuˆluˆ za ̭ ka-iˇ-awˇ, aˬ ha smˇ g'aˬ-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Naw ma ̭ poˆ lu ̭-eu g'aˬ ngaˇ ma. Aˬ jeˬ loˬ-eu oe teˬ." 22Aˬ ha smˇ g'aˬ ehˇ-eu, "Guiˇ ma ̭-ahˇ uˆ lahˇ-eu yaw huiˬ yaw mahˇ pyeu ̭-eu Gawˬneˬliˇ neh nga ma ̭-ahˇ k'ehˇ le ̭-euˬ meh. Aˬ yaw ̭-aˬ, Miˬyehˇ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ-eu tsawˇ haˬ yaw muiˬ tiˬ g'aˬ pyeu ̭-awˇ, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ yaw zeu baw-eu meh. Nawˬ-ahˇ aˬ yaw ̭-euˬ nymˇ-ahˇ kuˇ ahˇ-awˇ, nawˬ neh ngehˬ-euˬ tmˇ-euˬ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ-eu g'aˇ duˬ, Miˬyehˇ-euˬ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ tiˬ g'aˬ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ le-euˬ meh." 23Aˬ ha smˇ g'aˬ-ahˇ Beˬtuˆluˆ kuˇ ahˇ-awˇ, uˬ ci ̭ bi ya ̭-euˬ meh. Yawˬ nah yawˬ aˬ yaw ̭ lehˬ hmˬ-awˇ, aˬ ha smˇ g'aˬ nehˬ-ehˇ le-euˬ meh. Yuˇbeˬ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu jah-eu tsawˇ haˬ tiˬ paˆ na deuˬ k'aw ̭, aˬ yaw ̭-euˬ mehˬ nah caw teh g'eh-euˬ meh. 24Yawˬ nah yawˬ Geˇsaˬliˇ meuˬ-ahˇ le keuˆ-euˬ meh. Gawˬneˬliˇ-aˬ, aˬ yaw ̭-euˬ aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ hawˇ-eu cawˬ deuˬ kuˇ uiˬ taˬ-awˇ, Beˬtuˆluˆ laˇ keuˆ gaˇ dawˬ lu ̭-eu meh. 25Beˬtuˆluˆ iˇ kahˇ la ̭ k'oeˇ uˇ leˇ-eu lehˇ g'eh ngeh, aˬ yaw ̭-euˬ aˬ kuiˇ dawˬ peh Gawˬneˬliˇ pawˬ tsui ̭ pawˬ dmˬ dmˬ-euˬ meh. 26Ehˇ k'aw ̭, Beˬtuˆluˆ neh aˬ yaw ̭-ahˇ g'eu tuˇ-awˇ, "Tuˇ-awˬ. Ngaˇ k'aw ̭ tsawˇ haˬ zaˬ teh ̭ ma" lehˇ ehˇnehˬ-euˬ meh. 27Beˬtuˆluˆ Gawˬneˬliˇ-ahˇ dawˬ ngehˬ cawˬ ngehˬ cawˬ-ehˇ iˇ kahˇ-ahˇ uˇ leˇ ngeh, tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni uiˬ leˇ taˬ-euˬ gaˇ ya mawˇ-euˬ meh. 28Tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ-ahˇ Beˬtuˆluˆ ehˇ nehˬ-eu, "Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ, aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ-ahˇ cawˬ cawˬ-eu maˬ ehˇ, dawˬ deh g'a ta ̭-eu maˬ ehˇ, maˬ mˇ k'mˬ-eu gaˇ kawˆ naw ma ̭ yaw muiˬ paˬ-ehˇ siˬ duˬ-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-ahˇ-iˬ maˬ muiˬ maˬ shawˇ-eu tsawˇ haˬ lehˇ maˬ ya sawˇ-eu g'aˇ duˬ, Miˬyehˇ ngaˬ-ahˇ mehˬ nehˬ la ̭ g'aˬ-euˬ meh. 29K'oeˇ miˇ neh, ngaˬ-ahˇ bi kuˇ laˬ le ngeh, ngaˇ dawˬ maˬ tmˇ ni laˇ-euˬ ma. Nymˬ-mˇ poˆ jawˇ-aˬ, aˬ jeˬ miˇ neh ngaˬ-ahˇ bi kuˇ laˬ le teˬ lehˇ naˇ haˬ maw ̭ miˇ-a." 30Gawˬneˬliˇ ehˇ-eu, "Dzeuˇ ya ̭-euˬ smˬ nah-ahˇ, nymˬ-mˇ lo ̭-ehˇ uˬ ci ̭ uˬ taw naˬ liˬ smˇ la ̭ k'oeˇ kaˬ-ahˇ, ngaˬ-euˬ nymˇ la ̭ k'oeˇ ngaˇ guiˬ lahˬ shaˇ lu ̭-eu ma. Ja pyuˬ ni, yaw sheh ̭ bya-eu mehˬ tsoeˬ dm lu ̭-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ ngaˬ-euˬ mehˬ shi yaw ̭ le-euˬ meh. 31Aˬ yaw ̭ ehˇ-eu, 'Gawˬneˬliˇ-oˇ, nawˬ-euˬ shaˇ dawˬ-ahˇ Miˬyehˇ gaˬ-awˇ, nawˬ neh shaˬ zaˬ zahˬ zaˬ-ahˇ caw ba-euˬ aˬ yaw ̭ siˬ lu ̭ mawˇ lu ̭ meh. 32Yuˇbeˬ meuˬ-ahˇ tsawˇ haˬ k'ehˇ g'eh-awˇ, Beˬtuˆluˆ lehˇ kuˇ-eu Siˇmoˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ bi kuˇ laˬ-iˇ-awˬ. Iˬ ma laˆ shaˆ lawˇ dzeˇ jawˇ-eu, shaˬ k'oˆ jahˇ-eu Siˇmoˬ lehˇ myahˇ-euˬ g'aˬ-euˬ nymˇ-ahˇ aˬ yaw ̭ ya ̭ lu ̭ meh' lehˇ ehˇ-eu meh. 33K'oeˇ miˇ neh, tiˬ poˆ teh ̭-ehˇ nawˬ-ahˇ bi kuˇ laˬ le-euˬ ma. Nawˇ nui ma keuˆ-awˇ laˇ nehˬ la ̭-euˬ guiˬ lahˬ huiˬ miˇ-a. Nymˬ-mˇ nga ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭, heu gaˇ Miˬyehˇ mehˬ shi uiˬ laˇ taˬ-awˇ, Sahˬpaˬ Miˬyehˇ neh nawˬ-ahˇ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-awˇ bi ngehˬ-euˬ dawˬ deuˬ-ahˇ naˇ haˬ-eu lehˇ dawˬ lu ̭-eu ma." 34K'oeˇ ngeh, Beˬtuˆluˆ dawˬ ngehˬ-eu aˇ dahˬ beh-awˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. "Miˬyehˇ myaˆ pyawˬ huiˬ nyiˇ maˬ tseˇ-eu gaˇ kawˆ nymˬ-mˇ ngaˇ siˬ duˬ-eu ma. 35Aˬ geu jeˬ tsawˇ jeuˬ pyeu ̭-eu maˬ kaˬ, aˬ yaw ̭-ahˇ guˆ-awˇ yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ mˇ-eu tsawˇ haˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ nui ma tsaˬ-eu meh. 36Dawˬ tawˆ k'oeˇ taˆ sahˬ paˬ pyeu ̭-eu Yeˬsuˇ Ka li baˬ da neh nui saˇ o ̭-eu jeˬ za-eu gaˇ kawˆ Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ heu-ahˇ, Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ jawˇ gaˇ bi mehˬ-iˇ-euˬ naw ma ̭ siˬ nya meh. 37Yoˇhaˬ iˇ cu ̭ shawˇ-eu gaˇ kawˆ dawˬ mehˬ mehˬ-euˬ k'oeˇ dzeuˇ naˇ, Gaˬliˬlehˇ miˇ k'ahˬ-ahˇ neh dahˬ beh-awˇ, Iˇsaˬleˬlaˆ miˇ k'ahˬ doe ni Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ gaˬ byah-iˇ-euˬ naw ma ̭ siˬ lu ̭ meh. 38Naˬzaˬlehˇ tsawˇ haˬ Yeˬsuˇ gaˇ kawˆ maˬ ehˇ, aˬ yaw ̭-euˬ k'oeˇ taˆ Miˬyehˇ neh Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ hawˇ-eu baoˬ aˬ joˆ-ehˇ shehˆ daˆ nehˬ-euˬ gaˇ kawˆ maˬ ehˇ, naw ma ̭ siˬ lu ̭ meh. Miˬyehˇ aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ jawˇ-eu miˇ neh, aˬ yaw ̭ yawˬ gaˇ na lu ̭ iˇ doe-awˇ, yaw muiˬ jeˬ mˇ mˇ-ehˇ, Neh ̭-euˬ baoˬ uˬ moˆ shaˬ lu ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ naˇ gawˇ laˆ taˬ nehˬ-euˬ meh. 39Iˇsaˬleˬlaˆ miˇ k'ahˬ hawˇ-eu Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ la ̭ k'oeˇ, aˬ yaw ̭ neh k'aˇ mˇ-euˬ yawˬ jeˬ na lu ̭-ahˇ mawˇ duˬ-euˬ tsawˇ kaˬ-aˬ, nga ma ̭ ma. K'oeˇ naˇ, aˬ cawˬ neh aˬ yaw ̭-ahˇ zeuˇ liˬ la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ seh ̭-euˬ meh. 40Ehˇ k'aw ̭, smˬ nah byah laˇ ngeh, Miˬyehˇ neh paˇ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ g'awˇ mawˇ bi mawˇ le-euˬ meh. 41Ehˇ k'aw ̭, tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ bi mawˇ le-euˬ maˬ ngeuˇ-a. Gaˇ kawˆ heu saˇ kiˇ bi kamˬ-eu g'aˇ duˬ yaw duˬ duˬ-ehˇ bi mawˇ duˬ-eu lehˇ, yaw beh neh Miˬyehˇ neh tseˇ doˆ taˬ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ pyeu ̭-eu nga ma ̭ heu myaˆ g'aˬ-ahˇ bi mawˇ la ̭-euˬ teh ̭ meh. Aˬ yaw ̭ g'o ̭ deh ̭ laˇ g'aˬ miˇ tsa, nga ma ̭ aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ dzaˬ ta ̭ dawˇ ta ̭-euˬ ma. 42Miˇ k'ahˬ zaˬ deuˬ-ahˇ dawˬ mehˬ mehˬ-awˇ, deh ̭ lu ̭-eu deuˬ-ahˇ maˬ ehˇ, shiˇ-euˬ deuˬ-ahˇ maˬ ehˇ, yaˇ k'aˬ bi daˇ-eu g'aˇ duˬ Miˬyehˇ neh tseˇ doˆ-euˬ g'aˬ-aˬ, aˬ yaw ̭ meh lehˇ saˇ kiˇ kamˬ-eu g'aˇ duˬ, nga ma ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ dawˬ bi ̭ la ̭-euˬ meh. 43Aˬ yaw ̭-ahˇ k'aˇ jah-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭, aˬ yaw ̭ tsawˇ myahˇ-euˬ baoˬ baˬ da neh iˬ baˇ pyehˬ-eu jeˬ-ahˇ za-eu gaˇ kawˆ, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ saˇ kiˇ kamˬ taˬ-euˬ jaˆ-eu meh." 44Beˬtuˆluˆ dawˬ ngehˬ lu ̭ ngeh, aˬ yaw ̭-euˬ dawˬ-ahˇ k'aˇ naˇ haˬ lu ̭-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ k'oeˇ taˆ, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ za ̭ le-euˬ meh. 45Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-eu deuˬ-ahˇ k'aw ̭, Miˬyehˇ neh Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ shehˆ daˆ nehˬ-euˬ gaˇ, Beˬtuˆluˆ nehˬ-ehˇ Yuˇbeˬ meuˬ-ahˇ neh laˇ-euˬ jah-eu Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ zahˬ leˇ-euˬ meh. 46Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ dawˬ g'awˬ mya jeˬ ngehˬ-awˇ, Miˬyehˇ-ahˇ ciˬ huiˬ ciˬ mahˇ gaˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ ya gaˬ-euˬ meh. Beˬtuˆluˆ ehˇ-eu, 47"Tsawˇ haˬ heu deuˬ k'aw ̭,aˬ dui ma ̭ lo ̭-ehˇ Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ za-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ iˇ cu ̭ la ̭ k'oeˇ iˇ cu ̭ shawˇ gaˇ aˬ suˇ g'aˬ paˇ laˆ tsoeˬ nya ta." 48K'oeˇ miˇ neh, Yeˬsuˇ Ka li-euˬ tsawˇ myahˇ uˬ moˆ iˇ cu ̭ shawˇ-eu g'aˇ duˬ, tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ dawˬ bi ̭-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ tiˬ k'ehˬ jawˇ nehˬ la ̭-eu g'aˇ duˬ, Beˬtuˆluˆ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ shaˇ-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\