G'AˬK'EHˇ 11

1Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-eu deuˬ k'aw ̭, Miˬyehˇ-euˬ dawˬ kawˬ-ahˇ ha geu ̭-euˬ gaˇ kawˆ, g'aˬ k'ehˇ deuˬ hawˇ-eu Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ jawˇ-eu jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ ya gaˬ-euˬ meh. 2Beˬtuˆluˆ Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ le ngeh, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-eu deuˬ-ahˇ k'aw ̭ baˆ k'oˆ mehˬ dzaˬ bi yehˬ maw ̭-eu nui ma ahˇ-eu deuˬ aˬ yaw ̭-ahˇ heu lo ̭-ehˇ iˬ baˇ taˬ-eu meh. 3"Aˬ jeˬ miˇ neh nawˇ baˆ k'oˆ mehˬ dzaˬ maˬ yehˬ-euˬ aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ-euˬ nymˇ-ahˇ daˆ leˇ-eu uˬ ta ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ dzaˬ ta ̭ dawˇ ta ̭ te." 4K'oeˇ miˇ neh, Beˬtuˆluˆ neh aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ k'aˇ pyeu ̭ laˇ-euˬ jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭, aˇ dahˬ beh gaˇ neh heu lo ̭-ehˇ dzawˇ mehˬ nehˬ-euˬ meh. 5"Yuˇbeˬ meuˬ-ahˇ ngaˇ guiˬ lahˬ shaˇ lu ̭ ngeh, yaw sahˇ la ̭ k'oeˇ heu lo ̭-ehˇ ya mawˇ-euˬ ma. Aˇ bui bui ma lo ̭-ehˇ g'eh-eu tiˬ hmˬ la ̭ coeˇ oeˬ coeˇ-ahˇ aˇ caˆ pa ̭-awˇ, mˬ-ahˇ neh aˬ za za-ehˇ pyehˬ ka le ̭-awˇ, ngaˬ-euˬ dawˬ peh naˬ le-euˬ meh. 6La ̭ k'oeˇ paw yaw muiˬ paˬ-ehˇ haw duˬ ngeh, cu-eu jeˬ zaˬ maˬ ehˇ, bawˇ tsahˬ jeˬ zaˬ maˬ ehˇ, joe joe-ehˇ cah-eu jeˬ zaˬ maˬ ehˇ, aˇ jiˇ deuˬ maˬ ehˇ, ya mawˇ-euˬ ma. 7K'oeˇ ngeh, 'Beˬtuˆluˆ-oˇ, tuˇ-awˇ seh ̭ dzaˬ-awˬ' lehˇ, teˇ saˇ tiˬ saˇ ngaˬ-ahˇ ehˇ-eu meh. 8Ehˇ k'aw ̭, 'Sahˬpaˬ-oˇ, aˬ jeˬ keuˆ le k'aw ̭ ngaˇ maˬ dzaˬ. Zahˇ sahˇ k'o ̭-ahˇ ta ̭ leˇ-awˇ maˬ muiˬ maˬ shawˇ-eu jeˬ lehˇ k'aˇ ehˇ taˬ-euˬ dzaˇ yaw jaw ̭ jeˬ, ngaˬ-euˬ k'aˬ meh la ̭ k'oeˇ tiˬ jawˇ-iˬ maˬ dawˆ ahˇ haw-aˬ' lehˇ, ngaˇ ehˇ k'o ̭ nehˬ-euˬ ma. 9'Miˬyehˇ neh yaw shawˇ meh lehˇ ehˇ taˬ-euˬ jeˬ-ahˇ, maˬ shawˇ-a lehˇ maˬ noeˬ k'mˬ-a' lehˇ, teˇ saˇ k'oeˇ saˇ mˬ k'oeˇ taˆ neh paˇ ehˇ-eu meh. 10K'oeˇ lo ̭-ehˇ smˬ poˆ keuˆ ni pyeu ̭ laˇ g'aˬ-awˇ, aˇ saˬ saˬ laˇ ngeh, dawˬ tawˆ lu ̭ mˬ k'oeˇ taˆ g'eu daˆ k'o ̭ le ̭-euˬ meh. 11K'oeˇ ngeh k'a tseuˆ ni, Gehˇsaˬliˇ meuˬ-ahˇ neh ngaˇ jawˇ gaˇ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ tsawˇ haˬ smˇ g'aˬ, ngaˇ ya ̭ lu ̭-eu nymˇ-ahˇ oe keuˆ-euˬ meh. 12Maˬ nyi naˬ ni aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ le-awˬ lehˇ, Yaw sahˇ Miˬyehˇ ngaˬ-ahˇ ehˇ-eu meh. Yuˇbeˬ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu jah-eu tsawˇ haˬ aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ heu ko ̭ g'aˬ k'aw ̭, ngaˬ-euˬ mehˬ nah caw teh laˇ-awˇ, nga ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭ Gawˬneˬliˇ-euˬ nymˇ-ahˇ uˇ leˇ-euˬ ma. 13Aˬ yaw ̭-euˬ nymˇ la ̭ k'oeˇ yaw ̭ le-euˬ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ-ahˇ aˬ yaw ̭ aˬ joˆ-ehˇ mawˇ-euˬ gaˇ kawˆ hawˇ-eu, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ g'aˬ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu gaˇ kawˆ, aˬ yaw ̭ nga ma ̭-ahˇ dzawˇ nehˬ la ̭-euˬ meh. 'Yuˇbeˬ meuˬ-ahˇ tsawˇ haˬ pyehˬ g'eh-awˇ, Beˬtuˆluˆ lehˇ kuˇ-eu Siˇmoˬ-ahˇ biˬ kuˇ laˬ-iˇ-awˬ. 14Nawˇ hawˇ-eu nawˬ-euˬ miˬ sawˇ zaˬ dawˬ tawˆ lu ̭ ka k'o ̭-eu jeˬ za nya ni, aˬ yaw ̭ dawˬ mehˬ mehˬ nehˬ la ̭ teh ̭-a' lehˇ ehˇ-eu meh lehˇ, ngaˬ-ahˇ dzawˇ nehˬ la ̭-euˬ meh. 15K'oeˇ naˇ, ngaˇ dawˬ ngehˬ dahˬ beh-eu nehˬ-ehˇ, yaw beh aˬ dui ma ̭ k'oeˇ taˆ pyeu ̭ beh beh laˇ ngeh poˆ lo ̭-ehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ k'oeˇ taˆ Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ za ̭ le-euˬ meh. 16K'oeˇ ngeh, 'Yoˇhaˬ-aˬ, iˇ cu ̭ la ̭ k'oeˇ iˇ cu ̭ shawˇ nehˬ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭-aˬ, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ la ̭ k'oeˇ iˇ cu ̭ ya shawˇ teh ̭-a' lehˇ, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ neh ehˇ-euˬ dawˬ k'oeˇ dawˬ ngaˬ-ahˇ noeˬ doˆ laˇ-euˬ miˇ-a. 17Aˬ dui ma ̭ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ Ka li-ahˇ jah ngeh, Miˬyehˇ neh aˬ dui-ahˇ bi ̭ la ̭-euˬ la ̭ sawˬ k'oeˇ, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-eu k'oeˇ deuˬ-ahˇ k'aw ̭ Miˬyehˇ bi ̭-euˬ ngaˇ lehˇ, bya cehˆ ni siˬ duˬ laˇ-euˬ meh. Miˬyehˇ-ahˇ ngaˇ aˬ joˆ-ehˇ paˇ laˆ tsoeˬ nya nmˇ tawˇ." 18K'oeˇ lo ̭-ehˇ dzawˇ mehˬ nehˬ gaˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ ya gaˬ ngeh, Beˬtuˆluˆ-ahˇ iˬ baˇ maˬ taˬ ni byehˇ-awˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. "Miˬyehˇ-aˬ, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-eu aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ deuˬ-ahˇ k'aw ̭, iˬ baˇ noeˬ poˆ-awˇ deh ̭ nya ni aˬ kawˬ-aˬ bi ̭-euˬ nga." 19Saˬteˬpaˬ-ahˇ seh ̭ ngeh poˆ k'ehˬ-eu k'aˆ-eu jeˬ-ahˇ ya daˬ-awˇ cehˆ byaˆ-euˬ jah-eu tsawˇ haˬ tiˬ paˆ na deuˬ-aˬ, Piˇniˇshaˆ miˇ k'ahˬ, Guˇbaˬluˇ iˇ jaw lahˇ hawˇ-eu, Aˬdiˇawˬ meuˬ-ahˇ keuˆ ni cehˆ keuˆ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭-aˬ, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ teh ̭-ehˇ guiˬ lahˬ dawˬ mehˬ-euˬ meh. 20Ehˇ k'aw ̭, Guˇbaˬluˇ iˇ jaw lahˇ hawˇ-eu Kuˇleˬniˬ miˇ k'ahˬ-ahˇ jawˇ-eu jah-eu tsawˇ haˬ tiˬ deuˬ-aˬ, Aˬdiˇawˬ meuˬ-ahˇ le-awˇ, Yuˇdaˆ tawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-eu deuˬ-ahˇ k'aw ̭ guiˬ lahˬ dawˬ mehˬ-awˇ, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ Ka li gaˇ kawˆ Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ ja mehˬ-euˬ meh. 21Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ baoˬ aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ jawˇ-eu miˇ neh, tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni jah laˇ-awˇ, Sahˬpaˬ Miˬyehˇ jawˇ paw pyawˇ laˇ-euˬ meh. 22Gaˇ kawˆ k'oeˇ Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu Ka li zaˬ aˇ muˇ-ahˇ gaˬ keuˆ-iˇ-euˬ miˇ neh, Baˬnaˬbaˇ-ahˇ Aˬdiˇawˬ meuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ pyehˬ g'eh-euˬ meh. 23Aˬ yaw ̭ k'oeˇ gaˇ le keuˆ-awˇ, Miˬyehˇ neh tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ-ahˇ guiˬ lahˬ bi ̭-euˬ gaˇ ya mawˇ ngeh, laˬ k'aˬ cehˇ dui dui-eu la ̭ k'oeˇ, Sahˬ paˬ Yeˬsuˇ-ahˇ nui ma la ̭ k'oeˇ keuˆ ni saˇ jaˇ zi ̭-eu g'aˇ duˬ aˬ yaw ̭ ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ g'aˬ bi ̭ nehˬ-euˬ meh. 24Baˬnaˬbaˇ-aˬ, muiˬ-eu jaˬ-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ pyeu ̭-awˇ, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ tiˬ byah ni ahˇ-awˇ, jah-eu jeˬ k'aw ̭ tiˬ byah ni ahˇ-eu miˇ neh, tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ jawˇ paw ahˇ laˇ-euˬ meh. 25K'oeˇ naˇ, Daˬsuˇ meuˬ-ahˇ Baˬnaˬbaˇ iˇ-awˇ, Pawˇluˆ-ahˇ poˆ-iˇ-euˬ meh. 26Aˬ yaw ̭-ahˇ poˆ mawˇ ngeh, Aˬdiˇawˬ meuˬ-ahˇ sheuˬ g'eh-awˇ, Ka li zaˬ aˇ muˇ la ̭ k'oeˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ nya ̭ k'o ̭ k'o ̭ lah ni tahˬ dzoeˇ-awˇ, tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni-ahˇ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-euˬ meh. Jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ Ka li zaˬ lehˇ kuˇ beh beh-euˬ k'oeˇ-aˬ, Aˬdiˇawˬ meuˬ-ahˇ meh. 27Aˇ yamˬ k'oeˇ yamˬ la ̭ k'oeˇ, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu tiˬ paˆ na deuˬ, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ neh Aˬdiˇawˬ meuˬ-ahˇ le-euˬ meh. 28Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu k'oeˇ deuˬ la ̭ k'oeˇ, Aˬgaˬbuˇ lehˇ myahˇ-euˬ g'aˬ tuˇ laˇ-awˇ, "Miˇ tsaˬ heu dawˬ tawˆ lu ̭ k'oeˇ taˆ, meh ̭ dui shu ̭ dui dui-eu jeˬ keuˆ le teh ̭-a" lehˇ, Yaw sahˇ Miˬyehˇ-euˬ baoˬ-ahˇ g'oe-awˇ ehˇ-eu meh. (Meh ̭-eu shu ̭-eu k'oeˇ poˆ-aˬ, Loˇmaˆ sahˬ paˬ Gaˬlawˇdiˇ dzoeˬ dzaˬ ngeh keuˆ le-euˬ meh.) 29Zaˬ lahˇ deuˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭, yawˬ ha k'aˇ g'eh nya-eu lo ̭-ehˇ, Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ jawˇ-eu jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ caw ba-eu g'aˇ duˬ noeˬ tsehˆ-euˬ meh. 30Aˬ yaw ̭ ma ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ jahˇ-awˇ, Baˬnaˬbaˇ hawˇ-eu Sawˇluˆ aˬ nya ̭-ahˇ neh tiˬ tiˆ, Ka li zaˬ aˇ muˇ-euˬ aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ jawˇ gaˇ pyuˇ dawˆ ahˇ g'eh-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\