G'AˬK'EHˇ 15

1Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ tiˬ paˆ na deuˬ Aˬdiˇawˬ meuˬ-ahˇ laˇ-awˇ, "Moˇseˬ-euˬ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ baˆ k'oˆ mehˬ dzaˬ maˬ yehˬ naˇ, naw ma ̭ ka k'o ̭-eu jeˬ-ahˇ maˬ za nya-aˇ" lehˇ, jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ mehˬ laˇ-euˬ meh. 2Gaˇ kawˆ k'oeˇ-ahˇ ta ̭ leˇ-awˇ, Pawˇluˆ hawˇ-eu Baˬnaˬbaˇ aˬ nya ̭ tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ nehˬ-ehˇ pyehˇ dui dui-euˬ meh. K'oeˇ miˇ neh, gaˇ kawˆ k'oeˇ hmˬ-ahˇ ta ̭ leˇ-awˇ, Pawˇluˆ hawˇ-eu Baˬnaˬbaˇ aˬ nya ̭-ahˇ, Aˬdiˇawˬ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ tiˬ paˆ na deuˬ nehˬ-ehˇ Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ bi iˇ-awˇ, g'aˬ k'ehˇ deuˬ hawˇ-eu aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ nehˬ-ehˇ bi ja cawˬ-iˇ-eu g'aˇ duˬ ja tsehˆ-euˬ meh. 3Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Ka li zaˬ aˇ muˇ neh k'ehˇ-awˇ bi iˇ-euˬ meh. Piˇniˇshaˆ miˇ k'ahˬ hawˇ-eu Saˬmaˬliˆ miˇ k'ahˬ k'oeˇ deuˬ-ahˇ iˇ lu ̭ ngeh, aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ deuˬ Miˬyehˇ jawˇ paw g'o ̭ pyawˇ laˇ-euˬ gaˇ kawˆ ja mehˬ-euˬ meh. Gaˇ kawˆ k'oeˇ k'aˇ ya gaˬ-euˬ jah-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭, laˬ k'aˬ cehˇ dui dui-euˬ meh. 4Aˬ yaw ̭ ma ̭ Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ iˇ keuˆ ngeh, Ka li zaˬ aˇ muˇ maˬ ehˇ, g'aˬ k'ehˇ deuˬ maˬ ehˇ, aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ maˬ ehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ laˬ k'aˬ tiˬ cehˇ ha-euˬ meh. K'oeˇ ngeh, aˬ yaw ̭ nya ̭-ahˇ g'oe-awˇ Miˬyehˇ neh k'aˇ mˇ k'aˇ shaˇ-euˬ jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ dzawˇ mehˬ nehˬ-euˬ meh. 5Ehˇ k'aw ̭, Paˬliˬsehˇ aˇ muˇ-ahˇ uˇ-eu jah-eu tsawˇ haˬ tiˬ paˆ na deuˬ tuˇ laˇ-awˇ, "Aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ g'eh baˆ k'oˆ mehˬ dzaˬ ya bi yehˬ-awˇ, Moˇseˬ-euˬ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ-ahˇ ya bi caw teh teh ̭-a" lehˇ ehˇ-eu meh. 6K'oeˇ ngeh, g'aˬ k'ehˇ deuˬ hawˇ-eu aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ uiˬ leˇ-awˇ, gaˇ kawˆ k'oeˇ bawˬ dzaˬ-euˬ meh. 7Gaˇ kawˆ k'oeˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ ja dui dui-euˬ meh. G'awˬ myahˇ ni ja keuˆ la ̭ ngeh Beˬtuˆluˆ tuˇ laˇ-awˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. "Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ deuˬ-oˇ, aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ g'eh Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ heu-ahˇ ya gaˬ-awˇ jah laˇ nya ni dawˬ mehˬ mehˬ-iˇ-eu g'aˇ duˬ, aˬ dui ma ̭ la ̭ k'oeˇ yaw beh ngeh neh Miˬyehˇ ngaˬ-ahˇ tseˇ doˆ-euˬ naw ma ̭ siˬ nya lu ̭ meh. 8Tsawˇ haˬ zaˬ-euˬ nui ma-ahˇ siˬ jiˇ mawˇ jiˇ lu ̭-eu Miˬyehˇ-aˬ, aˬ dui-ahˇ Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ bi ̭ la ̭-euˬ lo ̭-ehˇ, aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ-ahˇ k'aw ̭ bi ̭ nehˬ-eu la ̭ k'oeˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ k'aw ̭ aˬ yaw ̭ ha geu ̭-eu gaˇ kawˆ aˬ dui-ahˇ bya cehˆ ni bi mawˇ la ̭-euˬ meh. 9Aˬ dui hawˇ-eu aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ sawˇ beu-a. Aˬ yaw ̭ ma ̭ jah-eu miˇ neh, aˬ yaw ̭ iˬ baˇ pyehˬ nehˬ-euˬ meh. 10Toˆ-ehˇ ngeuˇ naˇ, aˬ dui-euˬ aˬ poeˬ aˬ bawˇ deuˬ maˬ ehˇ, aˬ dui maˬ ehˇ, maˬ daˬ coeˇ-eu k'aˆ behˆ k'oeˇ-ahˇ jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ-euˬ naˇ k'ah ciˬ pi nehˬ-eu la ̭ k'oeˇ, aˬ jeˬ miˇ neh naw ma ̭ Miˬyehˇ-ahˇ lawˬ haw-eu g'eh te. 11Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-euˬ guiˬ lahˬ yaw dzahˇ baˬ da neh aˬ dui ka k'o ̭-eu jeˬ za-euˬ ma lehˇ jah-eu ma. K'oeˇ lo ̭-ehˇ duˇ ni, aˬ yaw ̭ ma ̭ k'aw ̭ ka k'o ̭-eu jeˬ k'oeˇ lo ̭-ehˇ za teh ̭-a." 12Baˬnaˬbaˇ hawˇ-eu Pawˇluˆ aˬ nya ̭, Miˬyehˇ neh aˬ yaw ̭ nya ̭-ahˇ g'oe-awˇ aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ-euˬ mehˬ shi mˇ mehˬ-euˬ zahˬ leˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu jeˬ hawˇ-eu k'aˆ jeˬ-ehˇ g'eh-eu jeˬ gaˇ kawˆ dzawˇ mehˬ ngeh, uiˬ laˇ taˬ-euˬ tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ ciˬ cuˇ ni jawˇ-awˇ naˇ haˬ-euˬ meh. 13Aˬ yaw ̭ nya ̭ dzawˇ mehˬ g'aˬ ngeh, Yaˬkoˆ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. "Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ deuˬ-oˇ, ngaˇ ehˇ gaˇ tiˬ poˆ naˇ haˬ sheˇ. 14Aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ la ̭ k'oeˇ Miˬyehˇ-ahˇ ta ̭-eu aˇ muˇ tiˬ muˇ bi baw laˇ-euˬ la ̭ k'oeˇ, aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ-ahˇ g'eh Miˬyehˇ ha geu ̭ dahˬ beh-euˬ gaˇ kawˆ bya cehˆ ni bi siˬ bi mawˇ la ̭-euˬ k'oeˇ hmˬ, Siˇmoˬ neh naw ma ̭-ahˇ ja mehˬ g'aˬ-euˬ meh. 15Gaˇ kawˆ heu Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu deuˬ neh ehˇ taˬ ya ̭-euˬ dawˬ-ahˇ tsaˬ dui dui leˇ-eu meh. Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ ehˇ taˬ-euˬ-aˬ, 16'Gaˇ kawˆ heu deuˬ pyeu ̭ laˇ g'aˬ ngeh, ngaˬ-euˬ g'awˇ mawˇ paˇ g'o ̭ le-awˇ, Daˬbiˇ-euˬ miˇ k'ahˬ laˆ zi ̭ ma. Yaw cawˆ deuˬ-ahˇ paˇ gawˬ muiˬ-awˇ, zi ̭ dah ni paˇ bi pyeu ̭ laˇ ma. 17Dzeˇ-eu miˇ tsaˬ tsawˇ jeuˬ dawˬ tawˆ, ngaˇ jawˇ gaˇ g'o ̭ laˇ jiˇ teh ̭-a. Ngaˬ-euˬ tsawˇ haˬ bi pyeu ̭-eu lehˇ, ngaˬ neh kuˇ-euˬ aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ, dawˬ tawˆ g'o ̭ laˇ jiˇ teh ̭-a lehˇ, 18gaˇ kawˆ heu deuˬ aˇ hu ba neh, bi siˬ la ̭-euˬ yaw sahˇ pyeu ̭-eu, SahˬpaˬMiˬyehˇ ehˇ taˬ-euˬ meh.' 19"K'oeˇ miˇ neh, Miˬyehˇ jawˇ paw g'o ̭ pyawˇ laˇ lu ̭-eu aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ deuˬ-ahˇ laˆ bahˬ-eu maˬ tsaˬ-a lehˇ ngaˇ ehˇ tsehˆ-eu ma. 20Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ sahˬ bo ̭ bo ̭ nehˬ-awˇ, tahˬ pahˬ aˬ ma mawˇ kawˇ-ahˇ lawˇ nehˬ-euˬ maˬ shawˇ-eu dzaˇ deuˬ-ahˇ dzaˬ-eu, maˬ tsaˬ maˬ dawˇ-eu la ̭ k'oeˇ k'aˬ miˬ sheu ta ̭-eu, shiˬ maˬ seh ̭ dzeˇ ni pa ̭ seh ̭-euˬ shaˬ jiˇ hawˇ-eu shiˬ dzaˬ-eu, heu deuˬ-ahˇ maˬ mˇ ni ya yahˇ meh lehˇ ehˇ nehˬ-eu tsaˬ teh ̭-a. 21Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Jawˇ nah aˬ yaw ̭ nah yaw ̭ uˬ duˬ tahˬ nymˇ la ̭ k'oeˇ aˇ hu ba neh Moˇseˬ-euˬ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ gui mehˬ ka le ̭-awˇ, meuˬ yawˬ meuˬ na lu ̭ la ̭ k'oeˇ dawˬ k'oeˇ deuˬ mehˬ nehˬ-euˬ meh." 22K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ la ̭ k'oeˇ tsawˇ haˬ tseˇ doˆ-awˇ, Pawˇluˆ hawˇ-eu Baˬnaˬbaˇ nehˬ-ehˇ Aˬdiˇawˬ meuˬ-ahˇ bi le-eu g'aˇ duˬ, g'aˬ k'ehˇ deuˬ hawˇ-eu aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ Ka li zaˬ aˇ muˇ nehˬ-ehˇ bawˬ dzaˬ tsehˆ-euˬ meh. Jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ yaw zeu baw dui dui-eu Baˬsaˬbaˆ lehˇ kuˇ-eu Yuˇdaˆ hawˇ-eu Siˬlaˆ aˬ nya ̭-ahˇ tseˇ doˆ-awˇ, 23sahˬ bo ̭ heu ta ̭ aˬ yaw ̭ nya ̭ nehˬ-ehˇ dawˆ caw g'eh-euˬ meh. "Aˬdiˇawˬ meuˬ, Suˇliˆ miˇ k'ahˬ hawˇ-eu, Giˇliˇciˆ miˇ k'ahˬ heu deuˬ-ahˇ jawˇ-eu Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-eu aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ deuˬ jawˇ gaˇ, naw ma ̭-euˬ aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ pyeu ̭-eu nga ma ̭ g'aˬ k'ehˇ deuˬ hawˇ-eu aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ, sahˬ bo ̭ bo ̭-awˇ dawˬ cawˬ puˬ ahˇ le ̭-eu ma. 24Nga ma ̭-euˬ tsawˇ haˬ tiˬ paˆ na deuˬ naw ma ̭ jawˇ gaˇ laˇ-awˇ, naw ma ̭-euˬ nui ma suˬ saˬ-awˇ poˆ poˆ laˆ laˆ-ehˇ noeˬ ni mehˬ laˇ-euˬ gaˇ kawˆ ya gaˬ g'aˬ-euˬ ma. Tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ-ahˇ nga ma ̭ neh mehˬ-awˇ bi laˇ-euˬ maˬ ngeuˇ. 25K'oeˇ miˇ neh, nga ma ̭ bawˬ dzaˬ-awˇ dawˬ tawˆ lu ̭ nui ma tsaˬ-eu la ̭ k'oeˇ, naw ma ̭ jawˇ gaˇ bi laˇ-eu tsawˇ haˬ tseˇ doˆ-euˬ ma. Aˬ dui-euˬ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ Ka li g'aˇ duˬ yawˬ ha-euˬ g'awˇ mawˇ shiˇ gaˇ maˬ guˆ ni gaˇ mˇ-eu nga ma ̭ zawˇ gaˬ-eu Baˬnaˬbaˇ hawˇ-eu Pawˇluˆ aˬ nya ̭ nehˬ-ehˇ, nga ma ̭ neh tseˇ doˆ-euˬ tsawˇ haˬ bi laˇ caw ma. 27Yuˇdaˆ hawˇ-eu Siˬlaˆ aˬ nya ̭-ahˇ bi laˇ ma. Nga ma ̭ neh k'aˇ bo ̭ taˬ-euˬ gaˇ kawˆ heu, aˬ yaw ̭ nya ̭ dzawˇ nehˬ la ̭ teh ̭-a. 28Maˬ caw teh-ehˇ maˬ g'eh nya-eu zahˇ sahˇ k'o ̭ heu deuˬ maˬ ngeuˇ naˇ, naw ma ̭-ahˇ k'aˆ behˆ aˇ dzehˬ maˬ ciˬ pi nehˬ-eu g'aˇ duˬ, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ hawˇ-eu nga ma ̭ nui ma tsaˬ-eu ma. 29Tahˬ pahˬ aˬ ma mawˇ kawˇ-ahˇ lawˇ nehˬ g'aˬ-euˬ jeˬ taˬ dzaˬ. Shiˬ taˬ dzaˬ. Shiˬ maˬ seh ̭ dzeˇ ni pa ̭ seh ̭-euˬ shaˬ jiˇ taˬ dzaˬ. Maˬ tsaˬ maˬ dawˇ-eu la ̭ k'oeˇ k'aˬ miˬ taˬ sheu. Heu deuˬ-ahˇ maˬ mˇ ni g'eh nya naˇ, muiˬ dui dui teh ̭-a. Guiˬ lahˬ huiˬ lu ̭-uˇ." 30K'ehˇ g'eh-euˬ tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ Aˬdiˇawˬ meuˬ-ahˇ iˇ keuˆ ngeh, jah-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ kuˇ uiˬ-awˇ, sahˬ bo ̭ k'oeˇ ta ̭ bi ̭ nehˬ-euˬ meh. 31Aˬ yaw ̭ ma ̭ sahˬ bo ̭ k'oeˇ ta ̭-ahˇ gui haw ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ g'aˬ bi ̭ nehˬ-eu gaˇ kawˆ bo ̭ taˬ-euˬ miˇ neh laˬ k'aˬ cehˇ dui dui-eu meh. 32Yuˇdaˆ hawˇ-eu Siˬlaˆ aˬ nya ̭ k'aw ̭, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu lo ̭-ehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ dawˬ g'awˬ myahˇ ni ngehˬ-awˇ g'aˬ bi ̭ lahˬ nehˬ-euˬ meh. 33Aˬ yaw ̭ nya ̭ k'oeˇ gaˇ tiˬ k'ehˬ jawˇ g'aˬ ngeh, aˬ yaw ̭ nya ̭-ahˇ k'ehˇ g'eh la ̭-euˬ deuˬ jawˇ gaˇ bi g'o ̭-iˇ-eu g'aˇ duˬ, jah-eu tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ aˬ yaw ̭ nya ̭-ahˇ laˬ k'aˬ cehˇ taˆ ni pyehˬ nehˬ-euˬ meh. 35Pawˇluˆ hawˇ-eu Baˬnaˬbaˇ aˬ nya ̭-aˬ, Aˬdiˇawˬ meuˬ la ̭ k'oeˇ tiˬ k'ehˬ tiˬ yamˬ jawˇ-awˇ, aˬ cawˬ g'awˬ mya g'aˬ nehˬ-ehˇ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ dawˬ kawˬ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-euˬ meh. 36Aˇ nah aˇ yamˬ ui cuiˆ myahˇ laˇ ngeh, Baˬnaˬbaˇ-ahˇ Pawˇluˆ ehˇ nehˬ-eu, "Aˇ nya ̭ neh Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ dawˬ kawˬ k'aˇ mehˬ ya ̭-euˬ meuˬ yawˬ meuˬ na lu ̭-ahˇ dawˬ deh g'o ̭ g'a-iˇ-awˇ, jah-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ k'oeˇ deuˬ aˬ joˆ-ehˇ jawˇ lu ̭ nga lehˇ haw-iˇ kaˇ-euˇ." 37Baˬnaˬbaˇ-aˬ, Maˬkuˆ lehˇ kuˇ-eu Yoˇhaˬ-ahˇ k'aw ̭ sheuˬ g'eh maw ̭-eu meh. 38Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭-ahˇ sheuˬ g'eh-eu maˬ tsaˬ-a lehˇ Pawˇluˆ noeˬ-eu meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, yaw beh Miˬyehˇ dawˬ kawˬ mehˬ-eu cah ngeh jawˇ, aˇ saˬ saˬ ngeh keuˆ ni maˬ cah-ehˇ, Paˬbuˇliˇ miˇ k'ahˬ-ahˇ iˇ keuˆ ngeh aˬ yaw ̭ nya ̭-ahˇ byehˇ dzeh-awˇ aˬ yaw ̭ tiˬ g'aˬ teh ̭-ehˇ g'o ̭ le-euˬ meh. 39Aˬ yaw ̭ nya ̭ yaw kaˬ gaˇ kawˆ k'oeˇ yaw k'aˆ-ehˇ ja dzaˬ-awˇ g'awˬ-iˇ-euˬ meh. Baˬnaˬbaˇ g'aˬ Maˬkuˆ-ahˇ sheuˬ-awˇ, Guˇbaˬluˇ iˇ jaw lahˇ-ahˇ lawˬ dziˬ-awˇ iˇ-euˬ meh. 40Pawˇluˆ g'aˬ-aˬ, jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ neh aˬ yaw ̭-ahˇ Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ yaw dzahˇ la ̭ k'oeˇ bi a nehˬ g'aˬ miˇ tsa, Siˬlaˆ-ahˇ tseˇ doˆ-awˇ sheuˬ g'eh-euˬ meh. 41Suˇliˆ miˇ k'ahˬ hawˇ-eu Giˇliˇciˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ cah-iˇ-awˇ, Ka li zaˬ aˇ muˇ deuˬ zi ̭ laˇ ni g'aˬ bi ̭ nehˬ-iˇ-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\