G'AˬK'EHˇ 20

1K'oeˇ ngeh poˆ uiˬ laˇ-euˬ k'oeˇ co ̭-iˇ ngeh, jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ Pawˇluˆ kuˇ uiˬ-awˇ, g'aˬ bi ̭-eu la ̭ k'oeˇ g'o ̭ dawˬ tsa ̭ ya ̭-awˇ, Maˬgeˬdawˇniˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ iˇ-euˬ meh. 2Miˇ k'ahˬ k'oeˇ k'ahˬ doe ni aˬ yaw ̭ iˇ g'eh ngeh, dawˬ mehˬ mehˬ mehˬ-ehˇ g'aˬ bi ̭ ya ̭-awˇ, Aˬgaˬyaˇ miˇ k'ahˬ-ahˇ iˇ keuˆ-euˬ meh. 3K'oeˇ gaˇ ba la smˇ siˬ byah ni aˬ yaw ̭ jawˇ-euˬ meh. Suˇliˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ g'o ̭ leˇ-eu lehˇ lehˬ hmˬ lu ̭ ngeh, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ aˬ yaw ̭-ahˇ seh ̭-eu lehˇ nawˬ jawˬ lu ̭-eu gaˇ kawˆ siˬ leˇ-awˇ, Maˬgeˬdawˇniˆ miˇ k'ahˬ paw neh g'o ̭ leˇ-eu g'aˇ duˬ noeˬ tsehˆ-euˬ meh. 4Beˬliˇ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu Buˇluˆ-euˬ aˬ li Soˇbaˬdaˬluˇ, Teˇsaˬloˇni meuˬ-ahˇ jawˇ-eu Aˬliˬdaˬguˇ hawˇ-eu Seˬguˬduˇ, Deˬbeˬ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu Gaˬyuˇ, Aˬshaˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ jawˇ-eu Duˇjiˇ hawˇ-eu Daˬloˇbeˬ aˬ ha ma ̭ hawˇ-eu Tiˆmoˇseˬ k'aw ̭, Pawˇluˆ nehˬ-ehˇ iˇ-euˬ meh. 5Tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ jeˬ hu doˆ-iˇ-awˇ, nga ma ̭-ahˇ Daˬloˇ meuˬ-ahˇ dawˬ-euˬ meh. 6Dehˬ tseˬ maˬ ahˇ-eu Kaˬ muˇ dzaˬ-eu Bawˬ-iˬ jahˇ g'aˬ miˇ tsa, Piˇliˇpiˆ meuˬ-ahˇ neh nga ma ̭ saˇ baoˬ dziˬ-awˇ doˆ-iˇ-euˬ ma. Ngaˬ nah byah laˇ ngeh Daˬloˇ meuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ jawˇ gaˇ iˇ keuˆ-awˇ, k'oeˇ gaˇ ngaˬ nah paˇ jawˇ-euˬ ma. 7Tiˬ jaw la ̭ k'oeˇ aˇ dahˬ beh-eu nah uˬ ci ̭ paw, dzaˬ ta ̭ dawˇ ta ̭-eu g'aˇ duˬ nga ma ̭ uiˬ leˇ-euˬ ma. Pawˇluˆ-aˬ, yawˬ nah yawˬ doˆ-iˇ-eu lehˇ g'eh-eu miˇ neh, k'oeˇ ngeh miˇ uˬ ci ̭ sehˇ g'ahˇ keuˆ ni dawˬ mehˬ mehˬ-euˬ meh. 8Nga ma ̭ uiˬ leˇ taˬ-euˬ k'oeˇ taˆ tiˆ aˇ lawˆ k'oeˇ lawˆ-ahˇ, tsiˇ k'mˬ g'awˬ mya ni do ̭ bya taˬ-euˬ meh. 9Uˇduˇkuˇ lehˇ myahˇ-euˬ zaˬ guˬ tiˬ g'aˬ laˇ g'oˆ zaˬ-ahˇ nuiˇ lu ̭-eu meh. Pawˇluˆ dawˬ mehˬ g'awˬ myahˇ ni mehˬ-euˬ miˇ neh aˬ yaw ̭ yu ̭ yoeˇ ngeuˇ laˇ-awˇ, nymˇ k'oeˇ nymˇ-euˬ smˬ tiˆ tiˬ tiˆ-ahˇ neh ga ka-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ ciˬ-iˇ ngeh, shiˇ tsehˆ taˬ-euˬ meh. 10Ehˇ k'aw ̭, Pawˇluˆ za ̭ ka-iˇ-awˇ, zaˬ guˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ awˆ k'o ̭-awˇ ciˬ-awˇ, "Taˬ noeˬ shaˬ. Aˬ yaw ̭ deh ̭ lu ̭ meh" lehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 11K'oeˇ naˇ, k'oeˇ taˆ tiˆ-ahˇ aˬ yaw ̭ paˇ g'o ̭ daˆ leˇ-awˇ, kaˬ muˇ ngawˬ pyehˬ-awˇ jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ nehˬ-ehˇ dzaˬ-euˬ meh. Uˬ shawˬ paw nahˇ ma doˆ laˇ ngeh keuˆ ni, uˬ ci ̭ miˇ lah-ehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ aˬ yaw ̭ dawˬ ja ja-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, meuˬ k'oeˇ meuˬ-ahˇ neh aˬ yaw ̭ doˆ-iˇ-euˬ meh. 12Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ li k'oeˇ li-ahˇ yaw deh ̭-ehˇ iˇ kahˇ-ahˇ sheuˬ k'o ̭ ha-iˇ-awˇ, ui cuiˆ teh ̭-ehˇ laˬ k'aˬ cehˇ-eu maˬ ngeuˇ-a. 13Pawˇluˆ neh nga ma ̭-ahˇ ehˇ nehˬ la ̭-euˬ lo ̭-ehˇ, nga ma ̭ saˇ baoˬ dziˬ-awˇ Aˬtsoˆ meuˬ-ahˇ iˇ tawˬ-euˬ ma. Aˬ yaw ̭ g'aˬ-aˬ, k'oeˇ gaˇ keuˆ ni kuiˇ zoˬ cah-eu lehˇ lehˬ hmˬ taˬ-euˬ meh. 14Aˬtsoˆ meuˬ-ahˇ paˇ tahˬ dzoeˇ ngeh, tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ saˇ baoˬ dziˬ-awˇ Meˬduˇleˬ meuˬ-ahˇ iˇ-euˬ ma. 15K'oeˇ gaˇ neh saˇ baoˬ paˇ dziˬ g'eh-awˇ, yawˬ nah yawˬ Ciˇoˬ iˇ jaw lahˇ dawˬ peh iˇ keuˆ-euˬ ma. Yawˬ nah yawˬ-ahˇ Saˬmoˇ iˇ jaw lahˇ-ahˇ iˇ keuˆ-awˇ, dzaiˇ yawˬ nah yawˬ-ahˇ Meˬleˬduˇ meuˬ-ahˇ iˇ keuˆ-euˬ ma. 16Aˬshaˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ aˇ yamˬ maˬ bi jiˇ-eu g'aˇ duˬ, nyi naˬ nyi naˬ-ehˇ maˬ jawˇ ni Eˇpeˇsu meuˬ-ahˇ saˇ baoˬ dziˬ-awˇ iˇ-eu lehˇ Pawˇluˆ noeˬ tsehˆ-euˬ meh. G'eh nya naˇ, Beˬdeˬgoˇdeˬ bawˬ-iˬ g'eh ngeh nah Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ ya jawˇ ni, aˬ yaw ̭ yaw kawˇ-ehˇ iˇ maw ̭-eu meh. 17Pawˇluˆ Meˬleˬduˇ meuˬ-ahˇ jawˇ lu ̭ ngeh, Eˇpeˇsu Ka li zaˬ aˇ muˇ-euˬ aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ aˬ yaw ̭-ahˇ tahˬ puˬ le-eu g'aˇ duˬ bi kuˇ leˇ-euˬ meh. 18Aˬ yaw ̭ ma ̭ oe keuˆ ngeh, heu lo-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Aˬshaˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ laˇ keuˆ ngeh tiˬ nah neh, naw ma ̭ nehˬ-ehˇ ngaˇ aˬ joˆ-ehˇ deh ̭ ya ̭ jawˇ ya ̭-euˬ naw ma ̭ siˬ nya meh. 19Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ ngaˬ-ahˇ seh ̭-eu lehˇ nawˬ jawˬ-eu miˇ neh shaˬ dui dui-euˬ aˇ yamˬ k'oeˇ yamˬ-ahˇ, nui nahˬ nui yu ahˇ-awˇ myaˆ biˇ doˆ-eu la ̭ k'oeˇ Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ zaˬ k'aˆ geu ̭-awˇ gaˇ mˇ ya ̭-euˬ ma. 20Miˇ k'ahˬ zaˬ mehˬ shi maˬ ehˇ, nymˇ jiˇ la ̭ k'oeˇ maˬ ehˇ, naw ma ̭-ahˇ ngaˇ dawˬ mehˬ mehˬ ngeh, naw ma ̭ g'aˇ duˬ gaˇ dahˇ tsoeˬ-eu jeˬ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ za ̭ taˬ ni mehˬ nehˬ-euˬ naw ma ̭ siˬ nya meh. 21Yawˬ ha-euˬ iˬ baˇ noeˬ poˆ-awˇ Miˬyehˇ jawˇ paw g'o ̭ laˇ-eu la ̭ k'oeˇ aˬ dui-euˬ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-ahˇ ya jah meh lehˇ, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ-ahˇ maˬ ehˇ, aˬ cawˬ tsawˇ jeuˬ-ahˇ maˬ ehˇ, tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ ngaˇ mehˬ-euˬ ma. 22Nymˬ-mˇ, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ-euˬ ehˇ dawˬ naˇ haˬ-eu la ̭ k'oeˇ Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ iˇ lu ̭-eu ma. K'oeˇ gaˇ, ngaˬ-euˬ k'oeˇ taˆ aˬ joˆ-ehˇ g'eh-eu jeˬ keuˆ le-eu lehˇ g'eh-eu maˬ siˬ. 23Meuˬ yawˬ meuˬ na lu ̭ la ̭ k'oeˇ, tawˬ-ahˇ bi nyeh ̭ uˇ-eu jeˬ hawˇ-eu, ya shaˬ ya zahˬ dui dui-eu jeˬ ngaˬ-ahˇ lo ̭ lu ̭ meh lehˇ, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ ngaˬ-ahˇ ehˇ nehˬ la ̭-euˬ k'oeˇ maˬ ngeuˇ naˇ, nui jeˬ ngaˇ maˬ siˬ nya nya. 24Ehˇ k'aw ̭, ngaˬ-euˬ g'awˇ mawˇ heu-aˬ, tiˬ jeˬ-iˬ maˬ poeˬ maˬ lawˬ-a lehˇ ngaˇ noeˬ jiˇ taˬ-euˬ ma. Ngaˇ ya mˇ-eu saˬ saˬ naˬ gaˇ heu mˇ jiˇ-awˇ, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ neh ngaˬ-ahˇ bi ̭ taˬ-euˬ Miˬyehˇ g'awˬ shaˬ gaˬ-eu jeˬ gaˇ kawˆ Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ mehˬ-eu gaˇ heu mˇ luiˆ ya ̭ nya ni noeˬ tsoˆ taˬ-euˬ ma. 25"Naw ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭ jawˇ gaˇ ngaˇ cah doe-awˇ, Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ gaˇ kawˆ mehˬ ya ̭-euˬ ma. Aˬ kaˇ naˇ, naw ma ̭ ngaˬ-ahˇ tiˬ jawˇ-iˬ maˬ paˇ ya mawˇ-aˇ lehˇ ngaˇ siˬ duˬ-eu ma. 26K'oeˇ miˇ neh, naw ma ̭ tiˬ g'aˬ na deh ̭-eu sa ̭ laˇ smˬ-iˇ naˇ ngaˬ-euˬ baˬ da neh maˬ ngeuˇ lehˇ, na ̭ suiˇ ni g'eh-eu dawˬ iˬ nah ngaˇ ngehˬ-eu ma. 27Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Miˬyehˇ-euˬ nui noeˬ dawˬ tawˆ lu ̭, naw ma ̭-ahˇ ngaˇ maˬ za ̭ taˬ ni ja mehˬ jiˇ g'aˬ-euˬ ma. 28K'oeˇ miˇ neh, naw ma ̭-euˬ g'awˇ mawˇ yaw muiˬ paˬ-ehˇ yahˇ-awˇ deh ̭-eu uˬ ta ̭, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ neh naw ma ̭-ahˇ a nehˬ-awˇ bi haw bi pyaˆ-euˬ yawˇ yawˇ ma ̭-ahˇ yaw muiˬ paˬ-ehˇ bo saˆ haw piˇ-awˬ. Miˬyehˇ neh aˬ yaw ̭-euˬ Zaˬmaˇ bi shiˇ dah-awˇ zeuˇ tsehˆ taˬ-euˬ aˬ yaw ̭-euˬ Ka li zaˬ aˇ muˇ-ahˇ yawˇ bo-eu lo ̭-ehˇ bo-awˬ. 29Ngaˇ doˆ-iˇ dzeuˇ naˇ guˆ laˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu k'aˬ yehˇ deuˬ oe-awˇ, yawˇ yawˇ ma ̭-ahˇ g'awˬ shaˬ maˬ gaˬ ni laˆ cawˆ le teh ̭-a lehˇ ngaˇ siˬ nya ma. 30Naw ma ̭-euˬ la ̭ k'oeˇ tsawˇ haˬ tiˬ paˆ na deuˬ doˆ laˇ-awˇ, jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ mehˇ shuiˇ shuiˇ-eu la ̭ k'oeˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ jawˇ paw sheuˬ pyawˇ g'eh teh ̭-a. 31K'oeˇ miˇ neh, smˇ k'o ̭ byah ni naw ma ̭ yawˬ g'aˬ na lu ̭-ahˇ ngaˇ myaˆ biˇ doˆ-eu la ̭ k'oeˇ mehˬ nehˬ-euˬ gaˇ maˬ ngehˇ ni, yahˇ yahˇ-ehˇ deh ̭-awˬ. 32"Nymˬ-mˇ, Miˬyehˇ-euˬ aˬ la ̭ la ̭ k'oeˇ hawˇ-eu aˬ yaw ̭-euˬ g'awˬ shaˬ gaˬ-eu jeˬ la ̭ k'oeˇ naw ma ̭-ahˇ ngaˇ a nehˬ ya ̭-eu ma. Guiˬ lahˬ yaw dzahˇ bi ̭-eu dawˬ k'oeˇ-aˬ, naw ma ̭-ahˇ bi huiˬ bi mahˇ laˇ nya-awˇ, Miˬyehˇ neh aˬ yaw ̭-euˬ tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ g'aˇ duˬ lehˬ hmˬ taˬ-euˬ guiˬ lahˬ bi ̭ nya-eu meh. 33Aˬ cawˬ-euˬ pyuˇ-ahˇ maˬ ehˇ, shuiˇ-ahˇ maˬ ehˇ, dm g'aˬ dm lmˇ-ahˇ maˬ ehˇ, mehˇ juiˇ juiˇ-eu nui ma ngaˇ maˬ ahˇ. 34Ngaˇ hawˇ-eu ngaˬ-euˬ cawˬ deuˬ k'aˇ loˬ-eu jeˬ za nya ni, ngaˬ-euˬ aˬ la ̭ heu neh gaˇ mˇ-awˇ pyuˇ poˆ-euˬ naw ma ̭ siˬ nya meh. 35'Za-eu naˆ maˬ tseˇ bi ̭-eu guiˬ lahˬ huiˬ dzehˬ meh' lehˇ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ neh ehˇ-euˬ dawˬ k'oeˇ dawˬ-ahˇ noeˬ keuˆ-eu la ̭ k'oeˇ, k'oeˇ lo ̭-ehˇ gaˇ yaw k'aˆ-ehˇ mˇ-awˇ g'aˬ baˬ-eu deuˬ-ahˇ ya caw ba meh lehˇ, yawˬ jeˬ na lu ̭ la ̭ k'oeˇ naw ma ̭-ahˇ ngaˇ mˇ mehˬ shaˇ mehˬ mehˬ-euˬ ma." 36Pawˇluˆ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ngehˬ g'aˬ tmˇ g'aˬ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ pawˬ tsui ̭ pawˬ dmˬ dmˬ-awˇ guiˬ lahˬ shaˇ-euˬ meh. 37Aˬ yaw ̭ ma ̭ ngoeˇ ngoeˇ-ehˇ, Pawˇluˆ-ahˇ byaˇ tehˬ-awˇ mehˬ cuˇ cuˇ nehˬ-euˬ meh. 38Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ maˬ paˇ ya mawˇ-aˇ lehˇ Pawˇluˆ neh ehˇ-euˬ dawˬ k'oeˇ dawˬ baˬ da neh aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ nui ma-ahˇ yaw k'aˆ-ehˇ zaw leˇ-awˇ, noeˬ shaˬ dui dui-eu meh. K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ Pawˇluˆ-ahˇ saˇ baoˬ naˬ duˬ-ahˇ keuˆ ni sheuˬ ha keuˆ-iˇ-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\