G'AˬK'EHˇ 23

1K'oeˇ ngeh, Ba ̭ dzah-ahˇ Pawˇluˆ haw tsoˆ taˬ-awˇ ehˇ-eu, "Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ deuˬ-oˇ, iˬ nah keuˆ ni Miˬyehˇ mehˬ shi ngaˇ aˬ joˆ-ehˇ deh ̭ dzeuˇ jawˇ dzeuˇ la ̭-euˬ gaˇ kawˆ ngaˬ-euˬ nui ma la ̭ k'oeˇ shawˇ jehˆ ni jaˆ lu ̭ ma." 2Pawˇluˆ-euˬ mehˬ boeˬ-ahˇ tehˆ-eu g'aˇ duˬ, Pawˇluˆ-euˬ dawˬ peh yaw ̭ lu ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ Piˇ ma Yaw huiˬ g'aˬ pyeu ̭-eu Aˬnaˬniˇ neh dawˬ bi ̭ nehˬ-euˬ meh. 3Aˬ yaw ̭-ahˇ Pawˇluˆ ehˇ nehˬ-eu, "Lu boeˬ leh ̭ pyuˇ taˬ-euˬ kaˇ pyawˇ-oˇ, nawˇ-aˬ Miˬyehˇ neh bi diˬ-eu yaw duˬ baw meh. Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ-ahˇ g'oe-awˇ ngaˬ-ahˇ yaˇ k'aˬ daˇ-eu lehˇ nawˇ teu gaˇ nuiˇ lu ̭-eu jeˬ maˇ-iˬ, aˬ jeˬ miˇ neh ngaˬ-ahˇ diˬ-awˬ lehˇ k'ehˇ-awˇ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ-ahˇ bahˬ-eu jeˬ mˇ te." 4Pawˇluˆ-euˬ dawˬ peh yaw ̭ lu ̭-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ ehˇ-eu, "Miˬyehˇ-euˬ Piˇ ma Yaw huiˬ g'aˬ-ahˇ coeˬ leˇ ni nawˇ teu naˆ naˆ-ehˇ ehˇ k'mˬ te loˇ." 5Pawˇluˆ ehˇ-eu, "Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ-oˇ, aˬ yaw ̭ Piˇ ma Yaw huiˬ g'aˬ pyeu ̭-eu ngaˇ maˬ siˬ nya-aˬ. 'Nawˬ-euˬ tsawˇ jeuˬ-ahˇ uˆ lahˇ-eu g'aˬ-ahˇ dawˬ yaw doeˇ taˬ ngehˬ' lehˇ, Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ bo ̭ taˬ-euˬ jaˆ-eu meh." 6Uiˬ laˇ taˬ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ la ̭ k'oeˇ, tiˬ paˆ deuˬ Paˬliˬsehˇ deuˬ pyeu ̭-awˇ tiˬ paˆ deuˬ Saˬduˬgehˇ deuˬ pyeu ̭-eu Pawˇluˆ haw siˬ ngeh, Ba ̭ dzah-ahˇ teˇ saˇ yaw k'aˆ k'aˆ-ehˇ guˇ-awˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. "Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ-oˇ, ngaˇ Paˬliˬsehˇ ma. Ngaˬ da k'aw ̭ Paˬliˬsehˇ meh. Shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ g'o ̭ deh ̭ laˇ teh ̭-a lehˇ ngaˇ noeˬ tmˬ-euˬ tiˬ jeˬ baˬ da neh, aˬ cawˬ neh bi nyeh ̭-awˇ heu lo ̭-ehˇ bi naˇ haˬ gaˇ ya daˬ lu ̭-eu ma." 7Aˬ yaw ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ g'aˬ-eu nehˬ-ehˇ, Paˬliˬsehˇ deuˬ hawˇ-eu Saˬduˬgehˇ deuˬ yaw kaˬ ja dzaˬ-awˇ, uiˬ laˇ taˬ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ aˇ muˇ nyiˬ muˇ paˆ-iˇ-euˬ meh. 8(Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Saˬduˬgehˇ deuˬ-aˬ, shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ g'o ̭ deh ̭ laˇ gaˇ maˬ jah-a. Mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ jawˇ meh lehˇ ehˇ gaˇ k'aw ̭ maˬ jah-a. Yaw sahˇ jawˇ meh lehˇ ehˇ-eu jeˬ-ahˇ k'aw ̭ maˬ jah-a. Ehˇ k'aw ̭, Paˬliˬsehˇ deuˬ-aˬ, k'oeˇ smˇ jeˬ lu ̭-ahˇ jah-eu meh.) 9Paˬliˬsehˇ aˇ muˇ-ahˇ ta ̭-eu Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ tiˬ paˆ na deuˬ tsawˬ tuˇ laˇ-awˇ ehˇ-eu, "Tsawˇ haˬ heu g'aˬ-euˬ yaw lehˬ tiˬ jeˬ-iˬ aˬ dui maˬ mawˇ-aˬ. Yaw sahˇ neh maˬ ngeuˇ naˇ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ neh aˬ yaw ̭-ahˇ dawˬ ngehˬ cawˬ-euˬ maˬ siˬ tawˇ." 10Aˬ yaw ̭ ma ̭ yaw kaˬ ja dzaˬ-eu k'oeˇ aˇ dzehˬ dzeuˇ-awˇ, Pawˇluˆ-ahˇ g'eu paˆ g'eu shaˆ paˬ-ehˇ pyeu ̭ laˇ taˬ-euˬ miˇ neh, Loˇmaˆ guiˇ ma ̭-ahˇ uˆ lahˇ-eu yaw huiˬ yaw mahˇ k'oeˇ g'aˬ k'ahˬ lahˇ laˇ-euˬ meh. K'oeˇ miˇ neh, tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ jawˇ gaˇ iˇ ka-awˇ, Pawˇluˆ-ahˇ g'eu doˆ laˬ-iˇ-awˇ taˆ-ahˇ sheuˬ k'o ̭ g'eh-eu g'aˇ duˬ aˬ yaw ̭-euˬ yehˇ deuˬ-ahˇ dawˬ bi ̭-euˬ meh. 11K'oeˇ ngeh miˇ, Sahˬ paˬ Yeˬsuˇ Pawˇluˆ-euˬ dawˬ peh yaw ̭ le-awˇ ehˇ-eu, "Taˬ guˆ. Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ la ̭ k'oeˇ ngaˬ-euˬ g'aˇ duˬ nawˇ saˇ kiˇ kamˬ g'aˬ-euˬ meh. Loˇmaˆ meuˬ la ̭ k'oeˇ k'aw ̭, k'oeˇ lo ̭-ehˇ ya kamˬ meh." 12Uˬ bya bya laˇ ngeh, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ tiˬ deuˬ tahˬ dzoeˇ-awˇ, Pawˇluˆ-ahˇ maˬ ya seh ̭ k'oeˇ keuˆ ni tiˬ jeˬ-iˬ maˬ dzaˬ maˬ dawˇ ni jawˇ ma lehˇ saˇ jaˇ dzaˬ-euˬ meh. 13K'oeˇ lo ̭-ehˇ bawˬ k'oeˬ-euˬ tsawˇ haˬ oeˬ tseˇ g'aˬ dzehˬ-euˬ meh. 14K'oeˇ naˇ, piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ hawˇ-eu aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ jawˇ gaˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ iˇ-awˇ ehˇ-eu, "Pawˇluˆ-ahˇ maˬ ya seh ̭ k'oeˇ keuˆ ni tiˬ jeˬ-iˬ maˬ dzaˬ maˬ dawˇ ni jawˇ ma nga ma ̭ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ saˇ jaˇ dzaˬ g'aˬ taˬ-euˬ ma. 15Nymˬ-mˇ poˆ jawˇ-aˬ, Pawˇluˆ gaˇ kawˆ naw ma ̭ yaw duˬ duˬ-ehˇ pyehˆ tseˇ duˬ maw ̭ nya lehˇ myahˇ-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ naw ma ̭ jawˇ gaˇ bi sheuˬ ha laˇ-eu g'aˇ duˬ Loˇmaˆ guiˇ ma ̭-ahˇ uˆ lahˇ-eu yaw huiˬ yaw mahˇ k'oeˇ g'aˬ jawˇ gaˇ bi shaˇ leˇ-awˬ. Aˬ yaw ̭ heu gaˇ maˬ ya oe keuˆ mi naˆ-ehˇ seh ̭ dzeh-eu g'aˇ duˬ nga ma ̭ lehˬ hmˬ-awˇ lo ̭ ma." 16Aˬ yaw ̭ ma ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ bawˬ k'oeˬ-euˬ gaˇ kawˆ, Pawˇluˆ-euˬ zaˬ oeˇ tiˬ g'aˬ ya gaˬ-awˇ, taˆ-ahˇ le-awˇ Pawˇluˆ-ahˇ ehˇ nehˬ leˇ-euˬ meh. 17K'oeˇ ngeh, Loˇmaˆ yehˇ k'oeˇ taˆ aˬ yui ̭ geu ̭-eu tiˬ g'aˬ-ahˇ Pawˇluˆ kuˇ-awˇ ehˇ nehˬ-eu, "Aˬ li heu g'aˬ-ahˇ guiˇ ma ̭ k'oeˇ taˆ uˆ lahˇ-eu yaw huiˬ yaw mahˇ jawˇ gaˇ tiˬ poˆ sheuˬ ha nehˬ leˇ sheˇ. Aˬ yaw ̭ dzawˇ nehˬ leˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu gaˇ kawˆ jaˆ te jeˇ." 18Yehˇ k'oeˇ taˆ aˬ yui ̭ geu ̭-eu k'oeˇ g'aˬ, aˬ li k'oeˇ li-ahˇ yaw huiˬ yaw mahˇ k'oeˇ g'aˬ jawˇ gaˇ sheuˬ g'eh-awˇ ehˇ nehˬ-eu, "Aˬ li heu g'aˬ nawˬ-ahˇ dzawˇ nehˬ paˬ-ehˇ g'eh-eu gaˇ kawˆ jaˆ-eu miˇ neh, nawˇ jawˇ gaˇ tiˬ poˆ sheuˬ ha leˇ nehˬ la ̭ lehˇ tawˬ-ahˇ uˇ-eu Pawˇluˆ k'oeˇ g'aˬ ngaˬ-ahˇ kuˇ-awˇ ehˇ nehˬ la ̭-euˬ meh." 19Yaw huiˬ yaw mahˇ k'oeˇ g'aˬ aˬ li k'oeˇ li-euˬ aˬ la ̭-ahˇ tsahˇ-awˇ, baˇ za ̭-ahˇ iˇ-awˇ ehˇ-eu, "Nawˇ ngaˬ-ahˇ aˬ jeˬ dzawˇ nehˬ maw ̭-eu jaˆ te." 20Aˬ li k'oeˇ li ehˇ-eu, "Pawˇluˆ-euˬ gaˇ kawˆ yaw muiˬ paˬ-ehˇ ya siˬ duˬ ni Ba ̭ dzah mehˬ shi pyehˆ tseˇ haw maw ̭ nya lehˇ myahˇ-awˇ, Pawˇluˆ-ahˇ Ba ̭ dzah-ahˇ bi sheuˬ ha le-eu g'aˇ duˬ ni shawˬ nah nawˬ-ahˇ bi shaˇ laˇ-eu lehˇ Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ bawˬ dzaˬ tsaˬ taˬ-euˬ meh. 21Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ gaˇ taˬ naˇ haˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, tsawˇ haˬ oeˬ tseˇ g'aˬ dzehˬ ni dzuˇ za ̭-awˇ lo ̭ lu ̭-eu meh. Pawˇluˆ-ahˇ maˬ ya seh ̭ k'oeˇ keuˆ ni tiˬ jeˬ-iˬ maˬ dzaˬ maˬ dawˇ ni jawˇ ma lehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ saˇ jaˇ dzaˬ tsehˆ taˬ-euˬ meh. Nymˬ-mˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ lehˬ hmˬ dah jiˇ taˬ-awˇ nawˬ neh ngehˬ tsehˆ ehˇ tsehˆ-euˬ dawˬ-ahˇ lo ̭ lu ̭-eu teh ̭ meh." 22K'oeˇ ngeh, yaw huiˬ yaw mahˇ k'oeˇ g'aˬ ehˇ-eu, "Nawˇ ngaˬ-ahˇ heu lo ̭-ehˇ dzawˇ nehˬ laˇ-euˬ gaˇ kawˆ aˬ cawˬ tiˬ g'aˬ-iˬ taˬ bi siˬ de." K'oeˇ naˇ, aˬ li k'oeˇ li-ahˇ bi g'o ̭-iˇ-euˬ meh. 23K'oeˇ ngeh, Loˇmaˆ guiˇ ma ̭ k'oeˇ taˆ uˆ lahˇ-eu yaw huiˬ yaw mahˇ k'oeˇ g'aˬ, aˬ yaw ̭-euˬ yehˇ deuˬ k'oeˇ taˆ aˬ yui ̭ bi geu ̭-eu nyiˬ g'aˬ-ahˇ kuˇ-awˇ ehˇ nehˬ-eu, "Yehˇ nyiˬ yaˇ g'aˬ, mahˬ dziˬ-eu yehˇ shi ̭ tseˇ g'aˬ hawˇ-eu, gahˬ ba ̭-eu yehˇ nyiˬ yaˇ g'aˬ lehˬ hmˬ-awˇ, nymˇ ci ̭ naˬ liˬ g'oeˬ la ̭-ahˇ Gehˇsaˬliˇ meuˬ-ahˇ iˇ-eu g'aˇ duˬ lehˬ hmˬ dah taˬ-awˬ. 24Pawˇluˆ bi dziˬ-eu mahˬ k'aw ̭ lehˬ hmˬ nehˬ-awˇ, sahˬ paˬ Peˬliˇ jawˇ gaˇ yaw muiˬ paˬ-ehˇ sheuˬ keuˆ na nehˬ-iˇ-awˬ." 25Yaw huiˬ yaw mahˇ k'oeˇ g'aˬ sahˬ paˬ Peˬliˇ-ahˇ heu lo ̭-ehˇ sahˬ bo ̭ bo ̭ ahˇ g'eh-euˬ meh. 26"Huiˬ-eu mahˇ-eu sahˬ paˬ Peˬliˇ jawˇ gaˇ, ngaˇ Gaˬlawˇdiˇ Luˇsiˆ sahˬ bo ̭ bo ̭-awˇ dawˬ cawˬ puˬ ahˇ le ̭-eu ma. 27Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ tsawˇ haˬ heu g'aˬ-ahˇ nyeh ̭-awˇ seh ̭-eu lehˇ g'eh-eu meh. Aˬ yaw ̭ Loˇmaˆ miˇ k'ahˬ zaˬ pyeu ̭-eu gaˇ kawˆ ngaˇ ya siˬ-euˬ miˇ neh, ngaˬ-euˬ yehˇ deuˬ nehˬ-ehˇ iˇ-awˇ ka k'o ̭ laˬ-iˇ-euˬ ma. 28Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ aˬ jeˬ iˬ baˇ taˬ k'aˇ za-eu nga lehˇ ngaˇ siˬ duˬ maw ̭-eu miˇ neh, aˬ yaw ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ Ba ̭ dzah-ahˇ sheuˬ g'eh-euˬ ma. 29Aˬ yaw ̭-ahˇ seh ̭ paˬ-ehˇ maˬ ehˇ, tawˬ-ahˇ dawˆ paˬ-ehˇ maˬ ehˇ, aˬ yaw ̭ neh mˇ-euˬ yaw lehˬ tiˬ jeˬ-iˬ ngaˇ maˬ mawˇ-aˬ. Aˬ yaw ̭-ahˇ iˬ baˇ taˬ-eu gaˇ kawˆ-aˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ-ahˇ ta ̭ leˇ-eu gaˇ kawˆ teh ̭ meh. 30Aˬ yaw ̭-ahˇ aˬ cawˬ seh ̭ k'oeˬ-eu lehˇ g'eh-eu ngaˇ ya siˬ ngeh, tiˬ poˆ teh ̭-ehˇ nawˇ jawˇ gaˇ bi sheuˬ ha le-eu g'aˇ duˬ noeˬ tsehˆ-euˬ ma. Aˬ yaw ̭-ahˇ yaˇ k'aˬ ja maw ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ nawˬ-euˬ mehˬ shi ja-iˇ-awˬ lehˇ ngaˇ ehˇ nehˬ-euˬ ma." 31Yehˇ k'oeˇ deuˬ-aˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ dawˬ bi ̭ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ mˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ Pawˇluˆ-ahˇ sheuˬ-awˇ, uˬ ci ̭ k'oeˇ miˇ la ̭ k'oeˇ Aˬdiˇbaˬliˇ meuˬ-ahˇ keuˆ ni sheuˬ keuˆ g'eh-euˬ meh. 32Yawˬ nah yawˬ, kuiˇ zoˬ cah-eu yehˇ deuˬ taˆ-ahˇ g'o ̭-iˇ-awˇ, mahˬ dziˬ-eu yehˇ deuˬ teh ̭-ehˇ aˬ yaw ̭-ahˇ sheuˬ ha-iˇ-euˬ meh. 33Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ Gehˇsaˬliˇ meuˬ-ahˇ sheuˬ keuˆ g'eh-awˇ, sahˬ bo ̭ k'oeˇ ta ̭ sahˬ paˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ bi ̭-awˇ, Pawˇluˆ-ahˇ k'aw ̭ aˬ yaw ̭-euˬ aˬ la ̭ la ̭ k'oeˇ a nehˬ-euˬ meh. 34Sahˬ paˬ k'oeˇ g'aˬ sahˬ bo ̭ k'oeˇ ta ̭ gui haw-awˇ, Pawˇluˆ-ahˇ miˇ k'ahˬ aˬ geu k'ahˬ-ahˇ jawˇ-eu gaˇ kawˆ naˇ haˬ ngeh, Giˇliˇciˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ jawˇ-eu gaˇ kawˆ ya siˬ-euˬ meh. 35Aˬ yaw ̭ ehˇ-eu, "Nawˬ-ahˇ yaˇ k'aˬ ja maw ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ oe keuˆ ngeh hawˇ-eu nawˬ-ahˇ k'aˇ naˇ haˬ paˬ-ehˇ g'eh-eu jeˬ naˇ haˬ ma." K'oeˇ naˇ, Pawˇluˆ-ahˇ yaw muiˬ paˬ-ehˇ lo ̭-awˇ Heˬloˆ neh gawˬ taˬ ya ̭-euˬ sahˬ paˬ-euˬ hawˇ nymˇ lahˇ la ̭ k'oeˇ bi jawˇ-eu g'aˇ duˬ dawˬ bi ̭-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\