G'AˬK'EHˇ 4

1Beˬtuˆluˆ hawˇ-eu Yoˇhaˬ aˬ nya ̭ tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ-ahˇ dawˬ ngehˬ ngehˬ lu ̭ ngeh, piˇ ma deuˬ, Uˬduˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma-ahˇ lo ̭ piˇ-eu deuˬ k'oeˇ taˆ uˆ lahˇ-eu yawˬ huiˬ yaw mahˇ deuˬ hawˇ-eu, Saˬduˬgehˇ deuˬ laˇ keuˆ-euˬ meh. 2Aˬ yaw ̭ nya ̭ Yeˬsuˇ shiˇ-awˇ Miˬyehˇ neh paˇ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ-euˬ gaˇ kawˆ mehˬ-awˇ, shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ paˇ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ nya meh lehˇ ehˇ maw ̭-eu miˇ neh, aˬ yaw ̭ ma ̭ nui ma tiˬ paw ̭-iˬ maˬ tsaˬ-a. 3K'oeˇ miˇ neh, aˬ yaw ̭ nya ̭-ahˇ nyeh ̭-awˇ, k'oeˇ ngeh nah uˬ ci ̭ ci ̭ le shaw-iˬ-eu miˇ neh. yawˬ nah yawˬ-ahˇ keuˆ ni pa ̭ kuˆ-ahˇ dawˆ-euˬ meh. 4Ehˇ k'aw ̭, dawˬ mehˬ mehˬ gaˇ ya gaˬ-euˬ tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni jah laˇ-awˇ, jah-eu tsawˇ haˬ ngaˬ heˇ g'aˬ byah laˇ-euˬ meh. 5Yawˬ nah yawˬ-ahˇ, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ, tsawˇ mawˬ tsawˇ k'aˆ deuˬ hawˇ-eu, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ, Yeˬluˇsaˬlehˬ meu la ̭ k'oeˇ uiˬ laˇ-euˬ meh. 6Piˇ ma Yaw huiˬ g'aˬ pyeu ̭-eu Aˬna hawˇ-eu Gaˬyaˬpaˇ, Yoˇhaˬ, Aˬleˬsaˬduˇ hawˇ-eu, Piˇ ma Yaw huiˬ g'aˬ-euˬ aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ tahˬ dzoeˇ-euˬ meh. 7G'aˬ k'ehˇ k'oeˇ nyiˬ g'aˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ mehˬ shi bi yaw ̭-awˇ, "Aˬ geu jeˬ baoˬ hawˇ-eu aˬ suˇ g'aˬ-euˬ tsawˇ myahˇ-ahˇ g'oe-awˇ naw nya ̭ teu lo ̭-ehˇ mˇ te" lehˇ naˇ haˬ-euˬ meh. 8K'oeˇ ngeh, Beˬtuˆluˆ-aˬ, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ aˬ yaw ̭ la ̭ k'oeˇ tiˬ byah ni ahˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ k'o ̭ nehˬ-euˬ meh. "Miˇ k'ahˬ za-euˬ aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ hawˇ-eu tsawˇ mawˬ tsawˇ k'aˆ deuˬ-oˇ, 9aˬ kuiˇ yaw cawˆ heu g'aˬ-ahˇ mˇ nehˬ-euˬ muiˬ-eu gaˇ hawˇ-eu, aˬ yaw ̭ aˬ joˆ-ehˇ taˬ leˇ-euˬ gaˇ kawˆ nga nya ̭-ahˇ naˇ haˬ te lehˇ ngeuˇ naˇ, 10naw ma ̭ neh la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ seh ̭ nehˬ-awˇ, Miˬyehˇ neh bi g'o ̭ deh ̭ laˇ-euˬ Naˬzaˬlehˇ tsawˇ haˬ Yeˬsuˇ Ka li-euˬ tsawˇ myahˇ baoˬ baˬ da neh, nymˬ-mˇ naw ma ̭ mehˬ shi yaw ̭ lu ̭-eu tsawˇ haˬ heu g'aˬ muiˬ laˇ-euˬ meh lehˇ naw ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭ siˬ duˬ-eu uˬ ta ̭, Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ siˬ duˬ-eu tsaˬ meh. 11Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ, 'Naw ma ̭ nymˇ tsoˆ gaˇ maˬ geu ̭-ehˇ, ba ̭ dzeh taˬ-euˬ k'aˬ lo k'oeˇ siˬ, k'aˬ lo dawˬ tawˆ maˬ tseˇ poeˬ-eu, la ̭ coeˇ lo zi ̭ pyeu ̭ laˇ-euˬ meh.' lehˇ ehˇ taˬ-euˬ k'oeˇ-aˬ, Yeˬsuˇ-ahˇ ehˇ maw ̭-eu meh. 12Aˬ yaw ̭ maˬ ngeuˇ naˇ, aˬ dui-ahˇ ka k'o ̭ nya-eu tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ jawˇ-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, mˬ heu siˬ-euˬ uˬ moˆ aˬ yaw ̭-euˬ tsawˇ myahˇ maˬ ngeuˇ naˇ, aˬ dui-ahˇ ka k'o ̭ nya ni tsawˇ myahˇ yawˬ myahˇ yawˬ bi ̭ taˬ-euˬ maˬ jaˆ-a." 13Beˬtuˆluˆ hawˇ-eu Yoˇhaˬ aˬ nya ̭ zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ maˬ ya dzaw haw-euˬ dahˇ taˆ zaˬ pyeu ̭ k'aw ̭, k'oeˇ lo ̭-ehˇ k'aˬ duˬ ni ngehˬ gaˇ tmˇ gaˇ, Ba ̭ dzah aˇ muˇ la ̭ k'oeˇ uˇ-eu aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ zahˬ leˇ-euˬ meh. K'oeˇ mi neh, aˬ yaw ̭ nya ̭ Yeˬsuˇ nehˬ-ehˇ jawˇ haw-euˬ tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu ngaˇ lehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ siˬ duˬ-euˬ meh. 14Ehˇ k'aw ̭, aˬ kuiˇ muiˬ laˇ-euˬ tsawˇ ha k'oeˇ g'aˬ aˬ yaw ̭ nya ̭-euˬ dawˬ peh yaw ̭ lu ̭-eu miˇ neh, aˬ yaw ̭ ma ̭ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ ehˇ nya-a. 15K'oeˇ ngeh, aˬ yaw ̭ nya ̭-ahˇ Ba ̭ dzah dzah lu ̭-eu nymˇ la ̭ nyiˇ bi doˆ-iˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ teh ̭-ehˇ bawˬ dzaˬ-euˬ meh. 16Aˬ yaw ̭ ma ̭ ehˇ-eu, "Tsawˇ haˬ heu nyiˬ g'aˬ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ jahˇ nehˬ paˬ nga. Tsawˇ haˬ zaˬ maˬ mˇ nya-eu zahˬ leˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu gaˇ heu hmˬ aˬ yaw ̭ nya ̭ neh mˇ-euˬ meh lehˇ Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ meuˬ lah ni siˬ nya-euˬ miˇ neh, aˬ dui tsawˇ pyehˇ maˬ paˇ pyehˇ nya ngaˇ. 17Ehˇ k'aw ̭, nui gaˇ jawˇ-eu miˇ k'ahˬ zaˬ deuˬ jawˇ gaˇ maˬ bi gaˬ keuˆ-iˇ-eu g'aˇ duˬ, Yeˬsuˇ-euˬ tsawˇ myahˇ uˬ moˆ aˬ cawˬ-ahˇ dawˬ tiˬ jawˇ-iˬ taˬ paˇ ngehˬ cawˬ lehˇ, aˬ yaw ̭ nya ̭-ahˇ yaw k'aˆ k'aˆ-ehˇ mehˬ nehˬ kaˇ-euˇ." 18K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ nya ̭-ahˇ la ̭ k'oeˇ paˇ kuˇ ahˇ-awˇ ehˇ nehˬ-eu, "Aˬ kaˇ naˇ, Yeˬsuˇ-euˬ tsawˇ myahˇ uˬ moˆ dawˬ mehˬ mehˬ-eu maˬ ehˇ, mehˬ-eu tsoˆ-eu maˬ ehˇ, naw nya ̭ tiˬ jawˇ-iˬ taˬ paˇ mˇ." 19Ehˇ k'aw ̭, Beˬtuˆluˆ hawˇ-eu Yoˇhaˬ aˬ nya ̭ ehˇ-eu, "Naw ma ̭-euˬ ehˇ dawˬ naˇ haˬ-eu hawˇ-eu Miˬyehˇ-euˬ ehˇ dawˬ naˇ haˬ-eu heu nyiˬ jeˬ, Miˬyehˇ mehˬ shi aˬ geu jeˬ tsaˬ dzehˬ ta lehˇ naw ma ̭ shaˇnoeˬ haw sheˇ. 20Nga nya ̭ law nmˇ-aˬ, nga nya ̭ neh k'aˇ ya gaˬ k'aˇ ya mawˇ-euˬ gaˇ kawˆ heu maˬ ja-ehˇ maˬ jawˇ coeˇ nya." 21K'oeˇ ngeh, Ba ̭ dzah-ahˇ uiˬ laˇ-euˬ aˬ yui ̭ aˬ tsu deuˬ aˬ yaw ̭ nya ̭-ahˇ yaw k'aˆ k'aˆ-ehˇ mehˬ-eu la ̭ k'oeˇ, guˆ tsiˬ nyeh ̭-awˇ pyehˬ nehˬ-euˬ meh. Tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ aˬ kuiˇ yaw cawˆ muiˬ laˇ-euˬ gaˇ tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ Miˬyehˇ-ahˇ ja ceuˬ lu ̭-eu miˇ neh, aˬ yui ̭ aˬ tsu k'oeˇ deuˬ aˬ yaw ̭ nya ̭-ahˇ maˬ k'ehˬ maˬ k'aˆ nehˬ peuˬ-a. 22Zahˬ leˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu jeˬ la ̭ k'oeˇ naˇ gawˇ taˬ leˇ-euˬ tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ-aˬ, aˇ k'o ̭ oeˬ tseˇ dzehˬ-iˇ-euˬ meh. 23Beˬtuˆluˆ hawˇ-eu Yoˇhaˬ-ahˇ pyehˬ k'o ̭ nehˬ ngeh, aˬ yaw ̭ nya ̭-euˬ aˇ muˇ jawˇ gaˇ g'o ̭-iˇ-awˇ, Piˇ ma Yaw huiˬ g'aˬ hawˇ-eu tsawˇ mawˬ tsawˇ k'aˆ deuˬ neh aˬ yaw ̭ nya ̭-ahˇ ehˇ-euˬ dawˬ deuˬ dzawˇ nehˬ-euˬ meh. 24Aˬ yaw ̭ nya ̭ dzawˇ mehˬ gaˇ jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ ya gaˬ ngeh, tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ Miˬyehˇ-ahˇ heu lo ̭-ehˇ guiˬ lahˬ shaˇ-euˬ meh. "Mˬ hawˇ-eu miˇ-ahˇ maˬ ehˇ, iˬ ma laˆ shaˆ hawˇ-eu k'aˇ deh ̭ k'aˇ jawˇ-eu jeˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ maˬ ehˇ, beh-euˬ yaw sahˇ pyeu ̭-eu Dawˬ tawˆ k'oeˇ taˆ uˆ lahˇ-eu SahˬpaˬMiˬyehˇ-oˇ, 25muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ-ahˇ g'oe-eu la ̭ k'oeˇ, nawˬ-euˬ zaˬ k'aˆ pyeu ̭-eu nga ma ̭-euˬ aˬ poeˬ Daˬbiˇ heu lo ̭-ehˇ ngehˬ nya tmˇ nya ni nawˇ jahˇ-euˬ meh. 'Aˬ jeˬ miˇ neh lawˇ ci ̭ zaˬ deuˬ, teu naˆ naˆ-ehˇ nui ma pehˇ ta. Aˬ jeˬ miˇ neh miˇ k'ahˬ zaˬ deuˬ, gaˇ dahˇ maˬ tsoeˬ-eu jeˬ toˆ ta. 26Miˇ k'ahˬ sahˬ paˬ deuˬ lehˬ hmˬ-awˇ, miˇ k'ahˬ sahˬ ma deuˬ ymˬ leˇ-awˇ, Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-ahˇ guiˇ mˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ neh tsiˇ leh ̭-euˬ g'aˬ-ahˇ, guiˇ deuˆ-eu lehˇ laˆ dah lu ̭ meh.' lehˇ, Daˬbiˇ neh ehˇ taˬ-euˬ meh. 27Nawˬ neh Ka li bi geu ̭-euˬ nawˬ-euˬ muiˬ-eu shawˇ-eu Zaˬ k'aˆ pyeu ̭-eu Yeˬsuˇ-ahˇ muiˇ-eu g'aˇ duˬ, Heˬloˆ hawˇ-eu Boˬtiˇ Piˇlaˆ aˬ nya ̭, lawˇ ci ̭ zaˬ deuˬ hawˇ-eu Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ nehˬ-ehˇ meuˬ heu meuˬ la ̭ k'oeˇ aˬ diˇ aˬ maˇ mehˬ bawˬ mˇ-euˬ meh. 28Nawˬ-euˬ baoˬ hawˇ-eu nawˬ-euˬ nui k'ahˇ-ahˇ g'oe-awˇ bi pyeu ̭ laˇ-eu g'aˇ duˬ aˇ hu ba neh nawˬ neh noeˬ tsehˆ taˬ-euˬ yawˬ jeˬ na lu ̭ keuˆ le ni mˇ-eu lehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ uiˬ leˇ-euˬ meh. 29Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-oˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ nga ma ̭-ahˇ laˆ cawˆ-eu lehˇ g'eh lu ̭ gaˇ haw mawˇ-awˇ, nawˬ-euˬ zaˬ k'aˆ pyeu ̭-eu nga ma ̭ nawˬ-euˬ dawˬ k'aˬ duˬ ni mehˬ nehˬ nya ni caw ba nehˬ la ̭. 30Nawˬ-euˬ aˬ la ̭ cawˬ ja-eu la ̭ k'oeˇ, naˇ-eu gawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ bi taˬ leˇ-awˇ, nawˬ-euˬ muiˬ-eu shawˇ-eu Zaˬk'aˆ pyeu ̭-eu Yeˬsuˇ-euˬ tsawˇ myahˇ-ahˇ g'oe-awˇ zahˬ leˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu jeˬ hawˇ-eu k'aˆ jeˬ-ehˇ g'eh-eu jeˬ mˇ mehˬ la ̭." 31Aˬ yaw ̭ ma ̭ guiˬ lahˬ shaˇ g'aˬ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭ uiˬ leˇ-awˇ jawˇ-eu jawˇ duˬ k'oeˇ tsahˇ luˆ laˇ nyeh laˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭ Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ byah laˇ-awˇ, nui ma k'aˬ duˬ ni Miˬyehˇ dawˬ kawˬ mehˬ-euˬ meh. 32Jah-eu tsawˇ haˬ-euˬ aˇ muˇ k'oeˇ muˇ-aˬ, nui ma tiˬ siˬ teh ̭-ehˇ taˬ-awˇ, nui noeˬ tiˬ gaˇ ta ̭-eu meh. Yawˬ ha k'aˇ jaˆ-eu myawˬ gahˬ-aˬ, yawˬ ha-euˬ teh ̭ ma lehˇ tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ ehˇ ni, k'aˇ jaˆ-eu yawˬ jeˬ na lu ̭ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ geu ̭-euˬ meh. 33G'aˬ k'ehˇ deuˬ baoˬ tiˬ byah ni ahˇ-eu la ̭ k'oeˇ, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ g'o ̭ deh ̭ laˇ-euˬ gaˇ kawˆ saˇ kiˇ kamˬ-awˇ, muiˬ dui dui-eu guiˬ lahˬ deuˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭ k'oeˇ taˆ Miˬyehˇ shehˬ nehˬ lawˇ nehˬ-euˬ meh. 34Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˇ muˇ la ̭ k'oeˇ shaˬ-eu zahˬ-eu tsawˇ haˬ maˬ jawˇ-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, deh ma hawˇ-eu nymˇ k'aˇ jaˆ-eu tsawˇ haˬ deuˬ ahˬ-awˇ, za-euˬ pyuˇ hehˇ uiˬ la ̭-euˬ meh. 35Pyuˇ k'oeˇ deuˬ g'aˬ k'ehˇ deuˬ-ahˇ a nehˬ-awˇ, yawˬ g'aˬ na lu ̭-ahˇ k'aˇ loˬ-eu lo ̭-ehˇ biˇ nehˬ-euˬ meh. 36Guˇbaˬluˇ iˇ jaw lahˇ miˇ k'ahˬ-ahˇ deh ̭ le-euˬ Leˬbiˇ tsawˇ jeuˬ Yoˇsehˆ lehˇ myahˇ-euˬ tiˬ g'aˬ jawˇ-eu meh. G'aˬ k'ehˇ deuˬ neh aˬ yaw ̭-ahˇ Baˬnaˬbaˇ lehˇ myahˇ paˇ nehˬ-euˬ meh. Baˬnaˬbaˇ lehˇ ehˇ-eu dawˬ tsui ̭-aˬ, "G'aˬ bi ̭-eu g'aˬ" lehˇ ehˇ maw ̭-eu meh. 37Aˬ yaw ̭ deh ma tiˬ kawˬ ahˬ-awˇ, za-euˬ pyuˇ g'aˬ k'ehˇ deuˬ-ahˇ a nehˬ laˇ-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\