G'AˬK'EHˇ 5

1Aˬnaˬniˇ hawˇ-eu Saˬpiˇla lehˇ myahˇ-euˬ nyiˬ dzeˇ zaˬ k'aw ̭, myawˬ gahˬ ui cuiˆ ahˬ-euˬ meh. 2Ehˇ k'aw ̭, miˬ zaˬ g'aˬ nehˬ-ehˇ bawˬ dzaˬ-awˇ, ahˬ za-euˬ pyuˇ tiˬ paˆ yuˇ taˬ ya ̭-awˇ, tiˬ paˆ teh ̭-ehˇ g'aˬ k'ehˇ deuˬ-ahˇ aˬ nehˬ-iˇ-euˬ meh. 3Beˬtuˆluˆ ehˇ-eu, "Aˬnaˬniˇ-oˇ, aˬ jeˬ miˇ neh Saˬdaˬ nawˬ-ahˇ bi uˆ lahˇ-awˇ, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ-ahˇ jaˬ myaw ̭ myaw ̭-eu la ̭ k'oeˇ, myawˬ gahˬ ahˬ za-euˬ pyuˇ tiˬ paˆ yuˇ doˆ taˬ ya ̭ teˬ. 4Myawˬ gahˬ k'oeˇ maˬ ahˬ mi naˆ-ehˇ, nawˬ-euˬ maˬ ngeuˇ loˇ. Ahˬ g'aˬ-awˇ za-euˬ pyuˇ k'oeˇ k'aw ̭ nawˬ-euˬ maˬ ngeuˇ loˇ. Toˆ-ehˇ ngeuˇ naˇ, teu lo ̭-ehˇ jahˇ-eu g'aˇ duˬ aˬ joˆ-ehˇ noeˬ doˆ k'mˬ-eu nya. Nawˇ tsawˇ haˬ zaˬ-ahˇ jaˬ myaw ̭ myaw ̭-euˬ maˬ ngeuˇ-a. Miˬyehˇ-ahˇ jaˬ myaw ̭ myaw ̭-euˬ meh." 5Dawˬ k'oeˇ dawˬ-ahˇ Aˬnaˬniˇ ya gaˬ-euˬ nehˬ-ehˇ, coˬ dzeh-awˇ shiˇ-euˬ meh. Gaˇ kawˆ k'oeˇ k'aˇ ya gaˬ-euˬ tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ guˆ dui dui-iˇ-euˬ meh. 6Zaˬ guˬ deuˬ uˇ laˇ-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ g'awˇ mawˇ-ahˇ mawˇ tawˆ tawˆ-awˇ ba ̭ pahˬ-iˇ-euˬ meh. 7Naˬ liˬ smˇ la ̭ ehˇ g'aˬ ni kaˇ-iˇ-awˇ, miˬ zaˬ g'aˬ paˇ uˇ laˇ-euˬ meh. Pyeu ̭ dzeuˇ ya ̭-euˬ gaˇ kawˆ k'oeˇ miˬ zaˬ g'aˬ tiˬ paw ̭-iˬ maˬ siˬ nya-a. 8Beˬtuˆluˆ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ-eu, "Naw nya ̭ dzeˇ zaˬ neh myawˬ gahˬ ahˬ za-euˬ pyuˇ dawˬ tawˆ lu ̭ heu myaˆ teh ̭ ma loˇ." Aˬ yaw ̭ ehˇ-eu, "Heu myaˆ teh ̭ ma." 9Ehˇ k'aw ̭, Beˬtuˆluˆ ehˇ-eu, "Aˬ jeˬ miˇ neh naw nya ̭ dzeˇ zaˬ nui ma tiˬ siˬ teh ̭-ehˇ taˬ-awˇ SahˬpaˬMiˬyehˇ-euˬ Yaw sahˇ-ahˇ lawˬ haw te. Nawˬ-euˬ k'aˬ dzeˇ zaˬ-ahˇ ba ̭ pahˬ-iˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ nymˬ-mˇ g'oˆ k'ehˬ-ahˇ g'o ̭ uˇ laˇ lu ̭ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ nawˬ-ahˇ paˇ ya ba ̭ doˆ g'eh teh ̭-a." 10K'oeˇ ngeh, aˬ yaw ̭ ja pyuˬ ni coˬ lah-awˇ shiˇ-euˬ meh. Zaˬ guˬ k'oeˇdeuˬ g'o ̭ uˇ laˇ ngeh, aˬ yaw ̭ shiˇ taˬ-awˇ ga gaˇ ya mawˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ ba ̭ doˆ g'eh-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ k'aˬ dzeˇ zaˬ gaˇ dzeˇ ba ̭ pahˬ nehˬ-euˬ meh. 11Ka li zaˬ aˇ muˇ muˇ lah ni maˬ ehˇ, gaˇ kawˆ k'oeˇ k'aˇ ya gaˬ-euˬ tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ maˬ ehˇ, guˆ dui dui-iˇ-euˬ meh. 12Zahˬ leˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu jeˬ hawˇ-eu k'aˆ jeˬ-ehˇ g'eh-eu g'awˬ mya jeˬ, tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni-ahˇ g'aˬ k'ehˇ deuˬ mˇ mehˬ-euˬ meh. Jah-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭, Sawˇlaˬmoˬ-euˬ Guiˇ ga ceuˬ lehˇ kuˇ-eu jawˇ duˬ-ahˇ uiˬ leˇ-euˬ meh. 13Aˬ cawˬ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ yaw k'aˆ-ehˇ ja ceuˬ-awˇ taˬ huiˬ k'aw ̭, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-iˬ aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ aˇ muˇ-ahˇ maˬ gaw ̭ leˇ peuˬ-a. 14Ehˇ k'aw ̭, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-ahˇ jah-eu k'aˬ jeˇ zaˬ deuˬ hawˇ-eu zaˬ miˬ zaˬ deuˬ, aˇ muˇ la ̭ k'oeˇ ngehˬ jawˇ ngehˬ lahˬ laˇ lu ̭-eu meh. 15G'aˬ k'ehˇ deuˬ-euˬ mˇ myawˬ shaˇ kawˆ-ahˇ aˬ cawˬ ya mawˇ ngeh, naˇ-eu gawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ gaˇ ma-ahˇ ba ̭ doˆ le ̭-awˇ, gawˬ pu hawˇ-eu yu ̭ zaˇ k'oeˇ taˆ bi jawˇ-awˇ, Beˬtuˆluˆ oe tsehˆ ngeh, aˬ yaw ̭-euˬ g'awˇ mawˇ-euˬ naˇ shmˇ bi zaw le-eu g'aˇ duˬ lo ̭ lu ̭-eu meh. 16Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-euˬ tahˬ g'o ̭ tahˬ jawˇ jaˆ-eu meuˬ deuˬ-ahˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ neh naˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ hawˇ-eu neh ̭ yaw jaw ̭ uˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ sheuˬ la ̭-awˇ, baˬ ma ̭ puˇ jeˬ-ehˇ laˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭ naˇ gawˇ taˬ leˇ jiˇ-euˬ meh. 17K'oeˇ ngeh, Piˇ ma Yaw huiˬ g'aˬ hawˇ-eu aˬ yaw ̭-euˬ tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ maˬ ehˇ, Saˬduˬgehˇ aˇ muˇ la ̭ k'oeˇ uˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ maˬ ehˇ, g'aˬ k'ehˇ deuˬ-ahˇ myaˆ naˆ dui dui laˇ-awˇ, yaw doeˇ jahˇ-eu g'aˇ duˬ noeˬ tsehˆ-euˬ meh. 18Aˬ yaw ̭ ma ̭ g'aˬ k'ehˇ deuˬ-ahˇ nyeh ̭-awˇ, miˇ k'ahˬ zaˬ-euˬ tawˬ-ahˇ dawˆ-euˬ meh. 19Ehˇ k'aw ̭, k'oeˇ ngeh miˇ Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ tiˬ g'aˬ pa ̭ kuˆ laˇ g'oˆ pah le-awˇ, g'aˬ k'ehˇ deuˬ-ahˇ sheuˬ doˆ nehˬ-awˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 20"Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ yaw ̭ leˇ-awˇ, yaw shui ̭ deh ̭ paˇ-euˬ gaˇ kawˆ heu tiˬ byah tiˬ lo ̭ ja mehˬ leˇ-awˬ." 21Dawˬ k'oeˇ dawˬ-ahˇ g'aˬ k'ehˇ deuˬ naˇ haˬ-awˇ, uˬ bya bya laˇ ngeh Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ uˇ leˇ-awˇ, gaˇ kawˆ k'oeˇ mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-euˬ meh. Piˇ ma Yaw huiˬ g'aˬ hawˇ-eu aˬ yaw ̭-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ neh, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ tsawˇ mawˬ tsawˇ k'aˆ dawˬ tawˆ lu ̭ kuˇ ymˬ jiˇ-awˇ, Ba ̭ dzah dzah ma dzah-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, g'aˬ k'ehˇ deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ mehˬ shi bi sheuˬ la ̭-eu g'aˇ duˬ dawˬ bi ̭-euˬ meh. 22Ehˇ k'aw ̭, miˇ k'ahˬ gaˇ mˇ-eu yaw huiˬ yaw mahˇ deuˬ oe keuˆ ngeh, g'aˬ k'ehˇ deuˬ tawˬ-ahˇ maˬ paˇ jawˇ-euˬ gaˇ ya mawˇ-awˇ, Ba ̭ dzah-ahˇ paˇ g'o ̭ leˇ-awˇ, heu lo ̭-ehˇ tsa ̭ gaˬ leˇ-euˬ meh. 23"Nga ma ̭ tawˬ-ahˇ iˇ keuˆ ngeh, g'oˆ k'ehˬ zi ̭ dah ni taw ̭ tehˬ taˬ-awˇ, lo ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ k'aw ̭ yaw muiˬ paˬ-ehˇ lo ̭ lu ̭ gaˇ ya mawˇ-euˬ ma. Ehˇ k'aw ̭, nga ma ̭ g'oˆ k'ehˬ k'oeˇ pah haw ngeh, la ̭ k'oeˇ tiˬ g'aˬ-iˬ maˬ jawˇ-a." 24Piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ hawˇ-eu, Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma-ahˇ lo ̭ piˇ-eu deuˬ k'oeˇ taˆ uˆ lahˇ-eu yaw huiˬ yaw mahˇ g'aˬ gaˇ kawˆ k'oeˇ ya gaˬ ngeh, g'aˬ k'ehˇ deuˬ aˬ joˆ-ehˇ jahˇ-euˬ gaˇ kawˆ noeˬ maˬ doˆ-ehˇ pyeu ̭-iˇ-euˬ meh. 25K'oeˇ ngeh, tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ uˇ laˇ-awˇ ehˇ-eu, "Naˇ haˬ sheˇ. Naw ma ̭ neh pa ̭ kuˆ-ahˇ dawˆ-euˬ tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ mehˬ lu ̭ tsoˆ lu ̭ meh." 26Yaw huiˬ yaw mahˇ k'oeˇ g'aˬ aˬ yaw ̭-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ sheuˬ-awˇ, g'aˬ k'ehˇ deuˬ-ahˇ sheuˬ laˬ-iˇ-euˬ meh. Tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ k'oeˇ deuˬ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ k'aˬ lo biˬ laˇ gaˇ guˆ-eu miˇ neh, g'aˬ k'ehˇ deuˬ-ahˇ yehˬ bawˬ sehˇ lu-ehˇ maˬ jahˇ ni sheuˬ la ̭-euˬ meh. 27G'aˬ k'ehˇ deuˬ-ahˇ sheuˬ uˇ la ̭-awˇ, Ba ̭ dzah-euˬ mehˬ shi bi yaw ̭-awˇ, Piˇ ma Yaw huiˬ g'aˬ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ naˇ haˬ-eu la ̭ k'oeˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. 28"Tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ-euˬ tsawˇ myahˇ uˬ moˆ mehˬ-eu tsoˆ-eu jeˬ taˬ mˇ lehˇ, nga ma ̭ neh naw ma ̭-ahˇ yaw k'aˆ k'aˆ-ehˇ ehˇ taˬ-euˬ jaˆ-eu maˬ ngeuˇ-a loˇ. Ehˇ k'aw ̭, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ meuˬ lah-ehˇ gaˬ byah jiˇ ni naw ma ̭ mehˬ-awˇ tsoˆ-awˇ, tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ shiˇ-euˬ gaˇ kawˆ nga ma ̭ k'oeˇ taˆ keuˆ le ni naw ma ̭ jahˇ-euˬ meh." 29K'oeˇ ngeh, Beˬtuˆluˆ hawˇ-eu g'aˬ k'ehˇ deuˬ heu lo ̭-ehˇ ehˇ k'o ̭ nehˬ-euˬ meh. "Tsawˇ haˬ-euˬ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ-eu naˆ maˬ tseˇ, Miˬyehˇ-euˬ dawˬ-ahˇ nga ma ̭ ya naˇ haˬ meh. 30Naw ma ̭ neh la ̭ ya ̭ k'oeˇ taˆ ta ̭ tehˬ-awˇ bi shiˇ-euˬ Yeˬsuˇ-ahˇ, aˬ dui-euˬ aˬ poeˬ aˬ bawˇ deuˬ-euˬ Miˬyehˇ neh paˇ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ-euˬ meh. 31Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ iˬ baˇ noeˬ poˆ-awˇ, iˬ baˇ pyehˬ nehˬ-eu jeˬ-ahˇ za nya ni, Miˬyehˇ-euˬ aˇ maˇ paw aˬ yaw ̭-ahˇ ciˬ huiˬ keuˆ nehˬ-awˇ, Sheuˬ g'eh-eu g'aˬ hawˇ-eu Ka k'o ̭-eu g'aˬ bi pyeu ̭ laˇ-euˬ meh. 32Nga ma ̭-aˬ, gaˇ kawˆ heu-euˬ saˇ kiˇ pyeu ̭-eu ma. K'oeˇ lo ̭-ehˇ duˇ ni, Miˬyehˇ-euˬ ehˇ dawˬ naˇ haˬ geu ̭-eu deuˬ-ahˇ Miˬyehˇ neh bi ̭-euˬ Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ k'aw ̭, gaˇ kawˆ heu-euˬ saˇ kiˇ pyeu ̭-eu meh." 33Ba ̭ dzah-ahˇ uˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ dawˬ k'oeˇ dawˬ-ahˇ ya gaˬ ngeh, nui ma pehˇ dui dui laˇ-awˇ, g'aˬ k'ehˇ deuˬ-ahˇ seh ̭ maw ̭-eu meh. 34Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ la ̭ k'oeˇ aˬ cawˬ yaw zeu baw dui dui-eu Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ pyeu ̭-eu Gaˬmaˬleˬlaˇ lehˇ myahˇ-euˬ Paˬliˬsehˇ tiˬ g'aˬ Ba ̭ dzah la ̭ k'oeˇ tuˇ laˇ-awˇ, g'aˬ k'ehˇ deuˬ-ahˇ la ̭ nyiˇ tiˬ k'ehˬ bi sheuˬ doˆ g'eh-eu g'aˇ duˬ dawˬ bi ̭-euˬ meh. 35K'oeˇ naˇ, Ba ̭ dzah-ahˇ aˬ yaw ̭ heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ-oˇ, tsawˇ haˬ heu deuˬ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ jahˇ nehˬ nmˇ lehˇ ehˇ-eu gaˇ kawˆ heu, yaw k'aˆ k'aˆ-ehˇ shaˇ noeˬ-awˬ. 36Aˇ hu Tuˇdaˆ lehˇ kuˇ-euˬ tiˬ g'aˬ doˆ le-euˬ naw ma ̭ siˬ lu ̭ meh. Aˬ yawˇ yaw ̭ yaw huiˬ tiˬ g'aˬ ma lehˇ ehˇ-awˇ, tsawˇ haˬ oeˬ yaˇ g'aˬ byah ni aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ gm leˇ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭-ahˇ seh ̭ ngeh, aˬ yaw ̭ mehˬ nah caw teh-euˬ deuˬ cehˆ piˬ cehˆ byoˆ jiˇ-awˇ, gaˇ kawˆ k'oeˇ hmˬ co ̭-iˇ-euˬ meh. 37K'oeˇ naˇ, miˇ k'ahˬ zaˬ-euˬ tsawˇ myahˇ yuˇ ngeh, Gaˬliˬlehˇ miˇ k'ahˬ-ahˇ jawˇ-eu Yuˇdaˆ lehˇ kuˇ-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ paˇ doˆ le-euˬ meh. Aˬ yaw ̭-euˬ mehˬ nah caw teh-eu tsawˇ haˬ k'aw ̭ tiˬ ma ̭ jawˇ-eu meh. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ g'eh bi seh ̭-awˇ, aˬ yaw ̭ mehˬ nah caw tehˬ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ cehˆ piˬ cehˆ byoˆ jiˇ-euˬ meh. 38K'oeˇ miˇ neh, gaˇ kawˆ heu hmˬ-ahˇ ta ̭ leˇ-awˇ, naw ma ̭-ahˇ ngaˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ maw ̭ miˇ-a. Tsawˇ haˬ heu deuˬ-ahˇ do maˬ yuˇ ni bi jawˇ-awˬ. Aˬ yaw ̭ ma ̭ neh mˇ-euˬ gaˇ heu, tsawˇ haˬ zaˬ neh noeˬ doˆ-awˇ mˇ-euˬ jeˬ ngeuˇ naˇ, aˬ yawˇ yaw ̭ piˬ-iˇ byoˆ-iˇ teh ̭-a. 39Ehˇ k'aw ̭, Miˬyehˇ neh bi mˇ-euˬ jeˬ ngeuˇ lawˬ naˇ, naw ma ̭ maˬ zuiˆ g'aˬ nya-aˇ. Nymˬ-mˇ Miˬyehˇ-ahˇ guiˇ deuˆ cawˬ shaˇ gaˇ duˇ teh ̭-a." Ba ̭ dzah aˇ muˇ k'oeˇ, Gaˬmaˬleˬlaˇ-euˬ ehˇ dawˬ geu ̭-euˬ meh. 40G'aˬ k'ehˇ deuˬ-ahˇ la ̭ k'oeˇ paˇ kuˇ ahˇ-awˇ, yahˬ caˆ neh jui ̭-awˇ, Yeˬsuˇ-euˬ tsawˇ myahˇ uˬ moˆ maˬ ngehˬ maˬ tmˇ-eu g'aˇ duˬ yaw k'aˆ k'aˆ-ehˇ mehˬ-awˇ pyehˬ nehˬ-euˬ meh. 41G'aˬ k'ehˇ deuˬ Ba ̭ dzah-ahˇ neh g'o ̭ doˆ le ngeh, laˬ k'aˬ cehˇ-eu meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Yeˬsuˇ g'aˇ duˬ sha ̭ dawˇ-eu jeˬ-ahˇ daˬ geuˇ-eu tsawˇ haˬ lehˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ Miˬyehˇ sawˇ nehˬ-euˬ aˬ yaw ̭ ma ̭ siˬ nya-eu meh. 42K'oeˇ naˇ, Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma la ̭ k'oeˇ maˬ ehˇ, nymˇ doe ni maˬ ehˇ, Yeˬsuˇ Ka li gaˇ kawˆ Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ mehˬ-eu hawˇ-eu mehˬ nehˬ tsoˆ nehˬ-eu jeˬ, yawˬ nah na lu ̭ maˬ tsehˆ leˇ ni mˇ daˆ le ̭-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\