G'AˬK'EHˇ 6

1Zaˬ lahˇ deuˬ myaˬ laˇ lu ̭-eu aˇ nah aˇ yamˬ k'oeˇ la ̭ k'oeˇ, Heˬlaˬsaˇ dawˬ ngehˬ-eu Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ hawˇ-eu, Yuˇdaˆ dawˬ ngehˬ-eu Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ yaw kaˬ dawˬ ja doˆ-euˬ meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭ nah yaw ̭ loˬ-eu jeˬ biˇ nehˬ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭-euˬ miˬ coeˬ miˬ ma deuˬ-ahˇ yaw muiˬ paˬ-ehˇ maˬ biˇ o ̭ doe nehˬ nga lehˇ, Heˬlaˬsaˇ dawˬ ngehˬ-eu Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ ehˇ-eu meh. 2K'oeˇ miˇ neh, jah-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ g'aˬ k'ehˇ tseˇ nyi ̭ g'aˬ neh kuˇ uiˬ-awˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Nga ma ̭ pyuˇ shuiˇ-ahˇ ta ̭ leˇ-eu gaˇ heu deuˬ mˇ-eu baˬ da neh Miˬyehˇ dawˬ kawˬ mehˬ-eu paw teˬ-iˇ naˇ, maˬ muiˬ-a. 3K'oeˇ miˇ neh aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ deuˬ-oˇ, naw ma ̭ la ̭ k'oeˇ Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ tiˬ byah ni ahˇ-awˇ, tsawˇ gahˇ byah-eu tsawˇ haˬ shi ̭ g'aˬ tseˇ doˆ-awˬ. Aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ gaˇ heu hmˬ bi mˇ ma. 4Nga ma ̭-aˬ, guiˬ lahˬ shaˇ-eu hawˇ-eu dawˬ mehˬ mehˬ-eu jeˬ teh ̭-ehˇ aˇ yamˬ tiˬ byah ni mˇ ma." 5G'aˬ k'ehˇ deuˬ k'oeˇ lo ̭-ehˇ ehˇ gaˇ, aˇ muˇ muˇ lah-ehˇ nui ma tsaˬ-awˇ, tsawˇ haˬ heu deuˬ-ahˇ tseˇ doˆ-euˬ meh. Jah-eu nui ma tiˬ byah ni ahˇ-awˇ, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ tiˬ byah ni ahˇ-eu Saˬteˬpaˬ, Piˇliˇpuˆ, Bawˇkawˬ, Niˇgaˬnawˬ, Tiˇmoˬ, Baˬmeˬnaˇ, Niˇgawˇla heu deuˬ meh. Niˇgawˇla-aˬ, yaw beh Aˬdiˇawˬ meuˬ-ahˇ jawˇ-euˬ lawˇ ci ̭ zaˬ pyeu ̭-awˇ, dzeuˇ laˇ ngeh Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ-euˬ zahˇ tiˬ poˆ tawˬ haw-euˬ meh. 6Aˇ muˇ neh aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ g'aˬ k'ehˇ deuˬ jawˇ gaˇ sheuˬ g'eh-awˇ, g'aˬ k'ehˇ deuˬ guiˬ lahˬ shaˇ-awˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ k'oeˇ taˆ aˬ la ̭ ba ̭ daˆ nehˬ-euˬ meh. 7K'oeˇ lo ̭-ehˇ jahˇ-eu la ̭ k'oeˇ, Miˬyehˇ-euˬ dawˬ kawˬ mehˬ hu paw maˬ naˬ leˇ ni gaˬ doe-iˇ lu ̭-eu meh. Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ la ̭ k'oeˇ zaˬ lahˇ deuˬ tiˬ jawˇ saˇ-iˬ tiˬ jawˇ myaˬ laˇ lu ̭-awˇ, piˇ ma g'awˬ mya g'aˬ jah-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭ laˇ-euˬ meh. 8Miˬyehˇ neh guiˬ lahˬ tiˬ byah ni bi ̭ taˬ-awˇ, baoˬ tiˬ byah ni ahˇ-eu Saˬteˬpaˬ-aˬ, aˬ cawˬ-euˬ mehˬ shi zahˬ dui dui leˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu jeˬ hawˇ-eu k'aˆ jeˬ-ehˇ g'eh-eu jeˬ mˇ mehˬ-euˬ meh. 9Kuˇleˬniˬ meuˬ hawˇ-eu Aˬleˬsaˬduˇ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ ahˇ leˇ taˬ-euˬ, Buˬ-iˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ -euˬ uˬ duˬ tahˬ nymˇ lehˇ ehˇ-eu aˇ muˇ k'oeˇ muˇ-ahˇ ta ̭-eu tsawˇ haˬ deuˬ hawˇ-eu, Giˇliˇciˆ miˇ k'ahˬ hawˇ-eu Aˬshaˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ jawˇ-eu Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ tiˬ paˆ na deuˬ tuˇ laˇ-awˇ, Saˬteˬpaˬ-ahˇ tsawˇ pyehˇ pyehˇ-euˬ meh. 10Ehˇ k'aw ̭, Yaw sahˇ Miˬyehˇ neh Saˬteˬpaˬ-ahˇ tsawˇ gahˇ bi ̭ taˬ-euˬ miˇ neh, aˬ yaw ̭ ma ̭ maˬ pyehˇ g'aˬ nya-a. 11K'oeˇ miˇ neh, tsawˇ haˬ tiˬ paˆ na deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ la ̭ nm ̭ nm ̭-awˇ, "Tsawˇ haˬ heu g'aˬ Moˇseˬ hawˇ-eu Miˬyehˇ-ahˇ bahˬ leˇ-eu dawˬ ngehˬ-euˬ nga ma ̭ gaˬ-euˬ ma" lehˇ bi ehˇ-euˬ meh. 12K'oeˇ lo ̭-ehˇ jahˇ-eu la ̭ k'oeˇ, miˇ k'ahˬ zaˬ deuˬ, tsawˇ mawˬ tsawˇ k'aˆ deuˬ hawˇ-eu, Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ mehˬ-eu saˬ laˬ deuˬ nui ma pehˇ laˇ ni kawˆ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ Saˬteˬpaˬ-ahˇ nyeh ̭-awˇ, Ba ̭ dzah mehˬ shi sheuˬ g'eh-euˬ meh. 13K'oeˇ naˇ, jaˬ myaw ̭ myaw ̭-eu g'aˇ duˬ aˬ yaw ̭ ma ̭ neh mehˬ gahˇ taˬ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ sheuˬ ahˇ la ̭-awˇ, heu lo ̭-ehˇ bi ehˇ-euˬ meh. "Tsawˇ haˬ heu g'aˬ-aˬ, aˬ dui-euˬ muiˬ-eu shawˇ-eu Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma hawˇ-eu Moˇseˬ-euˬ Zahˇ dawˬ k'o ̭ dawˬ-ahˇ bahˬ leˇ-eu dawˬ maˬ tsehˆ leˇ ni ngehˬ lu ̭ meh. 14Naˬzaˬlehˇ tsawˇ haˬ Yeˬsuˇ heu g'aˬ, Uˬ duˬ tahˬ nymˇ nymˇ ma heu laˆ cawˆ-awˇ, Moˇseˬ neh bi ̭ la ̭-awˇ tawˬ ka le ̭-euˬ zahˇ sahˇ k'o ̭ dawˬ tawˆ lu ̭ laˆ paˇ jiˇ teh ̭-a lehˇ, tsawˇ haˬ heu g'aˬ ehˇ-eu nga ma ̭ gaˬ-euˬ ma." 15Ba ̭ dzah-ahˇ k'aˇ nuiˇ lu ̭-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭, Saˬteˬpaˬ-ahˇ haw tsoˆ taˬ-euˬ meh. K'oeˇ ngeh, aˬ yaw ̭-euˬ myaˆ pyawˬ k'oeˇ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ-euˬ myaˆ pyawˬ-ahˇ duˇ gaˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ ya mawˇ-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\