G'AˬK'EHˇ 8

1Aˬ yaw ̭-ahˇ k'oeˇ lo ̭-ehˇ seh ̭ gaˇ, Sawˇluˆ k'aw ̭ nui ma tsaˬ-euˬ meh. K'oeˇ ngeh nah, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu Ka li zaˬ aˇ muˇ, k'ehˬ-eu k'aˆ-eu jeˬ-ahˇ yaw k'aˆ-ehˇ ya daˬ-euˬ meh. G'aˬ k'ehˇ deuˬ maˬ ngeuˇ naˇ, jah-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ hawˇ-eu Saˬmaˬliˆ miˇ k'ahˬ doe ni cehˆ byaˆ jiˇ-euˬ meh. 2Miˬyehˇ-ahˇ jah-eu g'aˬ k'aˆ-eu deuˬ Saˬteˬpaˬ-ahˇ duˬ pahˬ-iˇ-awˇ, tsawˇ ngoeˇ yaw k'aˆ-ehˇ ngoeˇ-euˬ meh. 3Ehˇ k'aw ̭, Sawˇluˆ-aˬ, Ka li zaˬ aˇ muˇ-ahˇ laˆ byoˆ-eu lehˇ leh jeh-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ tiˬ nymˇ saˇ-iˬ tiˬ nymˇ iˇ iˇ-ehˇ, jah-eu tsawˇ haˬ k'aˇ ngeuˇ-eu deuˬ-ahˇ, k'aˬ dzeˇ zaˬ maˬ ehˇ, zaˬ miˬ zaˬ maˬ ehˇ, nyeh ̭-awˇ tawˬ-ahˇ dawˆ-euˬ meh. 4Cehˆ byaˆ taˬ-euˬ jah-eu tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ, yawˬ gaˇ na lu ̭ guiˬ lahˬ dawˬ mehˬ mehˬ-ehˇ cah-euˬ meh. 5Piˇliˇpuˆ k'aw ̭, Saˬmaˬliˆ miˇ k'ahˬ meuˬ tiˬ meuˬ-ahˇ le-awˇ, k'oeˇ gaˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ Ka li gaˇ kawˆ dawˬ mehˬ mehˬ-euˬ meh. 6Piˇliˇpuˆ dawˬ mehˬ mehˬ gaˇ ya gaˬ-awˇ zahˬ leˇ paˬ-ehˇ g'eh-eu jeˬ mˇ mehˬ gaˇ ya mawˇ ngeh, tsawˇ haˬ aˇ ma ̭ deuˬ aˬ yaw ̭ dawˬ mehˬ mehˬ gaˇ nui ma keuˆ-awˇ, yaw muiˬ paˬ-ehˇ naˇ haˬ-euˬ meh. 7Tsawˇ haˬ g'awˬ mya g'aˬ la ̭ k'oeˇ uˇ-eu neh ̭ yaw jaw ̭ deuˬ guˇ guˇ-ehˇ doˆ-iˇ-awˇ, kuiˇ shiˇ la ̭ shiˇ shiˇ-eu tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni taˬ leˇ-euˬ meh. 8K'oeˇ miˇ neh, meuˬ k'oeˇ meuˬ la ̭ k'oeˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ laˬ k'aˬ cehˇ dui dui-eu meh. 9Siˇmoˬ lehˇ myahˇ-euˬ tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ k'oeˇ gaˇ jawˇ-eu meh. Aˬ yaw ̭ mah loˬ loˬ mehˬ nehˬ-awˇ, k'oeˇ gaˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ laˆ zahˬ nehˬ-euˬ aˇ yamˬ ui cuiˆ myahˇ laˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭-aˬ, huiˬ-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ ma lehˇ yawˬ haˇ yawˬ ha ehˇ-eu meh. 10Meuˬ la ̭ k'oeˇ k'aˇ jawˇ-eu huiˬ zaˬ nyiˇ zaˬ dawˬ tawˆ lu ̭, "Tsawˇ haˬ heu g'aˬ-aˬ, 'Huiˬ dui dui-eu Baoˬ' lehˇ kuˇ-eu Miˬyehˇ k'oeˇ g'aˬ-euˬ baoˬ pyeu ̭-eu ngaˇ" lehˇ ehˇ-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ ehˇ dawˬ naˇ haˬ-euˬ meh. 11Aˬ yaw ̭ mah loˬ loˬ-eu la ̭ k'oeˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ bi zahˬ leˇ-euˬ myahˇ laˇ-euˬ miˇ neh, aˬ yaw ̭-euˬ ehˇ dawˬ-ahˇ naˇ haˬ-euˬ meh. 12Ehˇ k'aw ̭, Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ gaˇ kawˆ hawˇ-eu Yeˬsuˇ Ka li gaˇ kawˆ Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ-ahˇ Piˇliˇpuˆ mehˬ gaˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ jah laˇ-awˇ, k'aˬ dzeˇ zaˬ maˬ ehˇ, zaˬ miˬ zaˬ maˬ ehˇ, iˇ cu ̭ shawˇ-euˬ meh. 13Siˇmoˬ k'oeˇ g'aˬ k'aw ̭ jah laˇ-awˇ, iˇ cu ̭ shawˇ-awˇ Piˇliˇpuˆ-ahˇ maˬ g'awˬ-iˇ ni jawˇ-euˬ meh. K'aˆ jeˬ-ehˇ g'eh-eu jeˬ hawˇ-eu zahˬ leˇpaˬ-ehˇ g'eh-eu jeˬ mˇ gaˇ aˬ yaw ̭ ya mawˇ ngeh, zahˬ dui dui leˇ-euˬ meh. 14Saˬmaˬliˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ Miˬyehˇ dawˬ kawˬ-ahˇ ha geu ̭-euˬ gaˇ kawˆ, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu g'aˬ k'ehˇ deuˬ ya gaˬ ngeh, Beˬtuˆluˆ hawˇ-eu Yoˇhaˬ-ahˇ k'oeˇ gaˇ bi le-euˬ meh. 15Aˬ yaw ̭ nya ̭ le keuˆ ngeh, jah-eu tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ za ni guiˬ lahˬ shaˇ nehˬ-euˬ meh. 16Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ k'oeˇ taˆ Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ maˬ za ̭ le dah-ehˇ, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-euˬ tsawˇ myahˇ uˬ moˆ iˇ cu ̭ shawˇ-awˇ jawˇ tawˬ lu ̭-eu meh. 17Beˬtuˆluˆ hawˇ-eu Yoˇhaˬ aˬ nya ̭ aˬ yaw ̭ ma ̭ k'oeˇ taˆ aˬ la ̭ ba ̭ daˆ ngeh, aˬ yaw ̭ ma ̭ Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ za-euˬ meh. 18Jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ k'oeˇ taˆ g'aˬ k'ehˇ k'oeˇ nyiˬ g'aˬ aˬ la ̭ ba ̭ daˆ nehˬ ngeh, Yaw sahˇ Miˬyehˇ za gaˇ Siˇmoˬ ya mawˇ-euˬ meh. K'oeˇ ngeh, Beˬtuˆluˆ hawˇ-eu Yoˇhaˬ aˬ nya ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ pyuˇ naˇ haˬ bi ̭-awˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu meh. 19"Ngaˬ neh aˬ la ̭ k'aˇ ba ̭ daˆ nehˬ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ za nya ni, ngaˬ-ahˇ k'aw ̭ baoˬ teu jeˬ bi ̭ nehˬ la ̭ sheˇ." 20Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭-ahˇ Beˬtuˆluˆ heu lo ̭-ehˇ ehˇ k'o ̭ nehˬ-euˬ meh. "Miˬyehˇ neh bi ̭-euˬ la ̭ sawˬ-ahˇ pyuˇ neh zeuˇ tsehˆ nya meh lehˇ nawˇ noeˬ-eu miˇ neh, nawˇ hawˇ-eu nawˬ-euˬ pyuˇ, shiˬ buiˇ lah ma-ahˇ ga pu ̭-iˇ lu ̭-uˇ. 21Miˬyehˇ-euˬ mehˬ shi nawˬ-euˬ nui ma maˬ dawˇ-eu miˇ neh, nga ma ̭ neh mˇ-euˬ gaˇ heu-ahˇ nawˇ maˬ ta ̭ laˇ nya-a. 22Haiˬ dui dui-eu nawˬ-euˬ nui noeˬ teu hmˬ noeˬ paˇ-awˬ. K'oeˇ lo ̭-ehˇ noeˬ-eu jeˬ-ahˇ iˬ baˇ pyehˬ nehˬ la ̭ ni, SahˬpaˬMiˬyehˇ-ahˇ guiˬ lahˬ shaˇ-awˬ. 23Aˬ jeˬ miˇ neh lehˇ ehˇ naˇ, k'aˬ jaw ̭ ni g'eh-eu myaˆ naˆ-eu jeˬ nawˬ-euˬ la ̭ k'oeˇ tiˬ byah ni ahˇ-awˇ, iˬ baˇ neh nawˬ-ahˇ pa ̭ taw ̭ taˬ-euˬ ngaˇ mawˇ lu ̭ ma." 24Beˬtuˆluˆ hawˇ-eu Yoˇhaˬ aˬ nya ̭-ahˇ Siˇmoˬ ehˇ nehˬ-eu, "Naw nya ̭ neh k'aˇ ehˇ-euˬ jeˬ, ngaˬ-euˬ k'oeˇ taˆ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ bi keuˆ le-eu g'aˇ duˬ, Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-ahˇ guiˬ lahˬ shaˇ nehˬ la ̭-awˬ." 25Beˬtuˆluˆ hawˇ-eu Yoˇhaˬ aˬ nya ̭-aˬ, saˇ kiˇ kamˬ-eu jeˬ mˇ g'aˬ-awˇ, Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ dawˬ mehˬ nehˬ g'aˬ ngeh, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ g'o ̭-iˇ-euˬ meh. Gaˇ pehˇ g'o ̭-iˇ lu ̭ ngeh, Saˬmaˬliˆ miˇ k'ahˬ la ̭ k'oeˇ jaˆ-eu pu g'awˬ mya pu-ahˇ, Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ mehˬ nehˬ ya ̭-euˬ meh. 26SahˬpaˬMiˬyehˇ-euˬ mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ tiˬ g'aˬ Piˇliˇpuˆ-ahˇ ehˇ-eu, "Lehˬ hmˬ-awˇ, la ̭ oˆ paw pyawˬ-ahˇ jaˆ-eu Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ neh Gaˬzaˬ meuˬ-ahˇ iˇ-eu gaˇ ma k'oeˇ kahˇ-ahˇ iˇ-awˬ." (Gaˇ ma k'oeˇ kahˇ nymˬ-mˇ maˬ paˇ cah ni byehˇ-euˬ meh.) 27K'oeˇ ngeh, Piˇliˇpuˆ lehˬ hmˬ dah-awˇ iˇ-euˬ meh. Iˬdiˬyoˇbyaˇ sahˬ paˬ ma-euˬ pyuˇ shuiˇ myawˬ gahˬ deuˬ-ahˇ jeˬ hmˬ bo saˆ-eu yaw huiˬ yaw mahˇ tiˬ g'aˬ, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ leˇ-euˬ g'o ̭ le lu ̭-eu meh. 28Aˬ yaw ̭-aˬ, mahˬ laˆ lawˬ-ahˇ dziˬ-awˇ, Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu Iˇsaˬyaˇ neh bo ̭ taˬ-euˬ sahˬ bo ̭ gui gui-ehˇ g'o ̭ le lu ̭-eu meh. 29"Mahˬ laˆ lawˬ k'oeˇ laˇ-euˬ dawˬ peh tehˬ ni iˇ-awˬ" lehˇ, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ Piˇliˇpuˆ-ahˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. 30Piˇliˇpuˆ cehˆ keuˆ g'eh ngeh, yaw huiˬ yaw mahˇ k'oeˇ g'aˬ Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu Iˇsaˬyaˇ neh bo ̭ taˬ-euˬ sahˬ bo ̭-ahˇ gui lu ̭ gaˇ ya gaˬ-awˇ, "Nawˇ gui lu ̭-eu gaˇ kawˆ teu g'oˆ shaw laˇ miˇ-a loˇ" lehˇ naˇ haˬ-euˬ meh. 31Yaw huiˬ yaw mahˇ k'oeˇ g'aˬ ehˇ-eu, "Dawˬ tsui ̭ ehˇ mehˬ nehˬ la ̭-eu g'aˬ maˬ jawˇ gaˇ, ngaˇ aˬ joˆ-ehˇ jahˇ-awˇ g'oˆ shaw nya nmˇ." k'oeˇ naˇ, Piˇliˇpuˆ-ahˇ mahˬ laˆ lawˬ k'oeˇ taˆ kuˇ daˆ-awˇ, aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ bi dziˬ-euˬ meh. 32Aˬ yaw ̭ gui lu ̭-eu Jaˇli ̭ aˇ deuˆ k'oeˇ deuˆ-aˬ, heu lo ̭-ehˇ meh. "Diˬ seh ̭-eu lehˇ bi tsahˇ g'eh-euˬ, yawˇ-ahˇ aˬ yaw ̭ duˇ leˇ-eu meh. Ca ̭ hm bi tehˬ lu ̭-eu yawˇ zaˬ, ciˬ cuˇ ni awˆ daˬ-eu lo ̭-ehˇ, aˬ yaw ̭ dawˬ maˬ ngehˬ doˆ laˇ-a. 33Yaw tsaˬ yaw dawˇ jeˬ maˬ geu ̭ ni, aˬ yaw ̭ sha ̭ dawˇ ni jahˇ-euˬ meh. A ̭ yaw ̭ miˇ k'oeˇ taˆ ya deh ̭-eu, aˇ nah aˇ yamˬ li-iˇ jiˇ-awˇ, tsui ̭ dahˬ dahˬ shaw-euˬ baˬ da neh, tsui ̭ toeˬ maˬ paˇ gui ka nya meh." 34Yaw huiˬ yaw mahˇ k'oeˇ g'aˬ Piˇliˇpuˆ-ahˇ naˇ haˬ-eu, "Miˬyehˇ g'aˇ duˬ ngehˬ dah-eu heu g'aˬ aˬ suˇ g'aˬ-euˬ gaˇ kawˆ ehˇ-eu nga. Aˬ yaw ̭-euˬ gaˇ kawˆ ehˇ-euˬ nga loˇ. Aˬ cawˬ-euˬ gaˇ kawˆ ehˇ-euˬ nga loˇ. Ngaˬ-ahˇ tiˬ poˆ ehˇ nehˬ la ̭ sheˇ." 35K'oeˇ ngeh, Piˇliˇpuˆ-aˬ, Jaˇli ̭ k'oeˇ deuˆ-ahˇ neh aˇ dahˬ beh-awˇ, Yeˬsuˇ gaˇ kawˆ Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ ja mehˬ-euˬ meh. 36Aˬ yaw ̭ nya ̭ gaˇ ma kahˇ li iˇ g'eh-awˇ, iˇ cu ̭ jaˆ-eu jawˇ duˬ tiˬ tsahˇ-ahˇ iˇ keuˆ ngeh, yaw huiˬ yaw mahˇ k'oeˇ g'aˬ ehˇ-eu, "Heu gaˇ iˇ cu ̭ jaˆ ngaˇ. Ngaˇ iˇ cu ̭ shawˇ gaˇ aˬ jeˬ laˆ tsoeˬ-eu jaˆ ta." 38Mahˬ laˆ lawˬ bi naˬ leˇ-eu g'aˇ duˬ, yaw huiˬ yaw mahˇ k'oeˇ g'aˬ dawˬ bi ̭-awˇ, Piˇliˇpuˆ aˬ yaw ̭ nya ̭ iˇ cu ̭-ahˇ uˇ-iˇ-awˇ, Piˇliˇpuˆ neh iˇ cu ̭ shawˇ nehˬ-euˬ meh. 39Aˬ yaw ̭ nya ̭ iˇ cu ̭ la ̭ k'oeˇ neh doˆ laˇ ngeh, Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ Yaw sahˇ neh Piˇliˇpuˆ-ahˇ ciˬ k'o ̭ g'eh-euˬ meh. Yaw huiˬ yaw mahˇ k'oeˇ g'aˬ Piˇliˇpuˆ-ahˇ maˬ paˇ ya mawˇ-euˬ k'aw ̭, laˬ k'aˬ cehˇ dui dui-eu la ̭ k'oeˇ g'o ̭-iˇ-euˬ meh. 40Piˇliˇpuˆ-aˬ, Aˬzoˇtuˆ meuˬ-ahˇ bi ciˬ k'o ̭ keuˆ g'eh-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, Geˇsaˬliˇ miˇ k'ahˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ le-euˬ meh. Gaˇ pehˇ k'aˇ jaˆ-eu meuˬ yawˬ meuˬ na lu ̭-ahˇ aˬ yaw ̭ Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ mehˬ-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\