G'AˬK'EHˇ 9

1K'oeˇ ngeh, Sawˇluˆ-aˬ, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-euˬ mehˬ nah k'aˇ caw teh-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ seh ̭ ma lehˇ lmˬ lmˬ-ehˇ k'aˬ-euˬ meh. Piˇ ma Yaw huiˬ g'aˬ jawˇ gaˇ aˬ yaw ̭ le-awˇ, 2Daˬmaˬsehˇ meuˬ-ahˇ jaˆ-eu Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ-euˬ uˬ duˬ tahˬ nymˇ deuˬ-ahˇ sahˬ bo ̭ bi bo ̭ nehˬ-eu g'aˇ duˬ shaˇ leˇ-euˬ meh. Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-euˬ Gaˇma -ahˇ cah-eu deuˬ-ahˇ k'oeˇ gaˇ ya mawˇ lawˬ naˇ, k'aˬ dzeˇ zaˬ maˬ ehˇ, zaˬ miˬ zaˬ maˬ ehˇ, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ nyeh ̭ ka le ̭ nya ni sahˬ bo ̭ bi bo ̭ nehˬ-eu lehˇ shaˇ leˇ-euˬ meh. 3Aˬ yaw ̭ Daˬmaˬsehˇ meuˬ dawˬ peh le keuˆ ngeh, ja pyuˬ ni mˬ k'oeˇ taˆ neh aˬ yaw ̭-euˬ tiˬ jawˬ yaw sheh ̭ bya le-euˬ meh. 4Aˬ yaw ̭ miˇ tsa coˬ dzeh-awˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu teˇ saˇ-ahˇ ya gaˬ-euˬ meh. "Sawˇluˆ-oˇ, Sawˇluˆ-oˇ, aˬ jeˬ miˇ neh nawˇ ngaˬ-ahˇ k'ehˬ te." 5Aˬ yaw ̭ ehˇ-eu, "Sahˬpaˬ-oˇ, nawˇ aˬ suˇ g'aˬ te." 6Teˇ saˇ k'oeˇ saˇ aˬ yaw ̭-ahˇ ehˇ-eu, "Ngaˇ-aˬ, nawˇ k'ehˬ lu ̭-eu Yeˬsuˇ ma. Tuˇ-awˇ meuˬ-ahˇ le uˇ-awˬ. Nawˇ aˬ joˆ-ehˇ ya jahˇ-eu gaˇ kawˆ k'oeˇ gaˇ ehˇ nehˬ la ̭ teh ̭-a." 7Sawˇluˆ nehˬ-ehˇ le lu ̭-eu tsawˇ haˬ k'oeˇ deuˬ, dawˬ maˬ ngehˬ ni tsoˆ leˇ jiˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ ma ̭ teˇ saˇ ya gaˬ-euˬ k'aw ̭, tsawˇ haˬ maˬ ya mawˇ-a. 8Sawˇluˆ miˇ tsa coˬ dzeh-euˬ tuˇ laˇ-awˇ, myaˆ nuiˆ byeh haw-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, myaˆ nuiˆ maˬ mawˇ nya-a. K'oeˇ miˇ neh, aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-euˬ aˬ la ̭-ahˇ tsahˇ-awˇ, Daˬmaˬsehˇ meuˬ-ahˇ sheuˬ keuˆ g'eh-euˬ meh. 9Smˬ nah keuˆ ni aˬ yaw ̭ myaˆ nuiˆ maˬ mawˇ nya-a. K'oeˇ smˬ nah la ̭ k'oeˇ, aˬ yaw ̭ maˬ dzaˬ maˬ dawˇ ni jawˇ-euˬ meh. 10Daˬmaˬsehˇ meuˬ la ̭ k'oeˇ, Aˬnaˬniˇ lehˇ myahˇ-euˬ jah-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ jawˇ-eu meh. Yaw sahˇ la ̭ k'oeˇ bi siˬ bi mawˇ-eu jeˬ la ̭ k'oeˇ, "Aˬnaˬniˇ-oˇ" lehˇ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ kuˇ ngeh, "Sahˬpaˬ-oˇ, ngaˇ heu gaˇ jawˇ ma" lehˇ, Aˬnaˬniˇ oˬ toˬ nehˬ-euˬ meh. 11Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Lehˬ hmˬ-awˇ, Gaˇdawˇ lehˇ kuˇ-eu gaˇ ma k'oeˇ kahˇ-ahˇ iˇ-awˇ, Yuˇdaˆ-euˬ nymˇ-ahˇ Daˬsuˆ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu Sawˇluˆ lehˇ myahˇ-euˬ tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ maˬ jawˇ nga loˇ lehˇ haw-iˇ-awˬ. Aˬ yaw ̭ guiˬ lahˬ shaˇ shaˇ-ehˇ jawˇ meh. 12Aˬnaˬniˇ lehˇ myahˇ-euˬ tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ uˇ le-awˇ, aˬ yaw ̭ k'oeˇ taˆ aˬ la ̭ ba ̭ daˆ-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ myaˆ nuiˆ mawˇ laˇ nya ni guiˬ lahˬ shaˇ nehˬ le-euˬ gaˇ, yaw sahˇ la ̭ k'oeˇ aˬ yaw ̭ ya mawˇ-euˬ meh." 13Aˬnaˬniˇ ehˇ-eu, "Sahˬpaˬ-oˇ, tsawˇ haˬ heu g'aˬ gaˇ kawˆ hawˇ-eu, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu nawˬ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ neh k'ehˬ-euˬ k'aˆ-euˬ gaˇ kawˆ, tsawˇ haˬ g'awˬ mya g'aˬ ngaˬ-ahˇ ja mehˬ la ̭-euˬ meh. 14Piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ neh aˬ yaw ̭-ahˇ baoˬ bi ̭ taˬ-euˬ lo ̭-ehˇ, nawˬ-ahˇ uˬ duˬ k'aˇ tahˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ nyeh ̭-eu g'aˇ duˬ, Daˬmaˬsehˇ meuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ laˇ-euˬ meh." 15Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ ehˇ-eu, "Iˇ-awˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-eu deuˬ maˬ ehˇ, miˇ k'ahˬ sahˬ paˬ deuˬ maˬ ehˇ, Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ maˬ ehˇ, ngaˬ-euˬ tsawˇ myahˇ-ahˇ siˬ nya laˇ ni bi mˇ-eu g'aˇ duˬ, aˬ yaw ̭-ahˇ ngaˇ tseˇ doˆ taˬ-euˬ ma. 16Ngaˬ-euˬ tsawˇ myahˇ g'aˇ duˬ k'ehˬ-eu k'aˆ-eu jeˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ aˇ naˆ ni ya daˬ paˬ-ehˇ jaˆ-eu gaˇ kawˆ, aˬ yaw ̭-ahˇ ngaˇ bi mawˇ ma." 17K'oeˇ naˇ, Aˬnaˬniˇ iˇ-awˇ, nymˇ k'oeˇ nymˇ-ahˇ uˇ-iˇ-awˇ, Sawˇluˆ k'oeˇ taˆ aˬ la ̭ ba ̭ daˆ-awˇ, heu lo ̭-ehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. "Aˬ nyiˇ Sawˇluˆ-oˇ, nawˇ heu gaˇ laˇ lu ̭ ngeh gaˇ pehˇ-ahˇ nawˬ-ahˇ bi mawˇ le-euˬ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ k'oeˇ g'aˬ ngaˬ-ahˇ nawˇ jawˇ gaˇ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ meh. Nawˇ myaˆ nuiˆ paˇ mawˇ laˇ-awˇ, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ za nya ni, aˬ yaw ̭ ngaˬ-ahˇ k'ehˇ g'eh le ̭-euˬ meh." 18K'oeˇ ngeh, ngaˬ shaˬ ngaˬ g'aw lo ̭-ehˇ g'eh-eu jeˬ Sawˇluˆ-euˬ myaˆ nuiˆ-ahˇ neh tiˬ poˆ teh ̭-ehˇ ga doˆ le-awˇ, myaˆ nuiˆ mawˇ laˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ tuˇ-awˇ, iˇ cu ̭ shawˇ-euˬ meh. 19K'oeˇ naˇ, aˬ yaw ̭ hawˬ dzaˬ-awˇ, g'aˬ k'o ̭ laˇ-euˬ meh. Sawˇluˆ-aˬ, Daˬmaˬsehˇ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ nehˬ-ehˇ ui cuiˆ yaw myaˬ nah jawˇ-euˬ meh. 20Aˬ yaw ̭ tiˬ poˆ teh ̭-ehˇ Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ-euˬ uˬ duˬ tahˬ nymˇ k'aˇ jaˆ gaˇ le-awˇ, Yeˬsuˇ-aˬ Miˬyehˇ-euˬ Zaˬ maˇ pyeu ̭-eu gaˇ kawˆ dawˬ mehˬ mehˬ-euˬ meh. 21Aˬ yaw ̭ dawˬ mehˬ mehˬ gaˇ k'aˇ ya gaˬ-euˬ tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ zahˬ leˇ-awˇ ehˇ-eu, "Tsawˇ haˬ teu g'aˬ Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ la ̭ k'oeˇ Yeˬsuˇ lehˇ kuˇ-eu g'aˬ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ seh ̭-euˬ k'oeˇ g'aˬ maˬ ngeuˇ nga loˇ. Heu gaˇ k'aw ̭ ni, k'oeˇ lo ̭-ehˇ g'eh-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ nyeh ̭-awˇ, piˇ ma aˬ yui ̭ deuˬ jawˇ gaˇ sheuˬ k'o ̭ g'eh-eu lehˇ aˬ yaw ̭ laˇ-euˬ maˬ ngeuˇ-a loˇ." 22Ehˇ k'aw ̭, Sawˇluˆ dawˬ mehˬ mehˬ-eu baoˬ ahˇ dzehˬ laˇ-awˇ, Yeˬsuˇ-aˬ, Ka li pyeu ̭-eu gaˇ kawˆ aˬ yaw ̭ saˇ kiˇ kamˬ-eu tsaˬ dui byah dui dui-eu miˇ neh, Daˬmaˬsehˇ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ tiˬ jeˬ-iˬ maˬ ehˇ nya-a. 23G'awˬ mya nah byah laˇ-awˇ, Sawˇluˆ-ahˇ seh ̭-eu g'aˇ duˬ Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ bawˬ k'oeˬ-euˬ meh. 24Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ bawˬ k'oeˬ-euˬ gaˇ kawˆ Sawˇluˆ ya siˬ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭-ahˇ seh ̭-eu g'aˇ duˬ, uˬ ci ̭ nah g'ahˇ maˬ ehˇ meuˬ-euˬ lahˇ k'ehˬ deuˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ lo ̭ lu ̭-eu meh. 25Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭-euˬ mehˬ nah caw teh-eu tsawˇ haˬ deuˬ, uˬ ci ̭ paw aˬ yaw ̭-ahˇ k'aˆ kaˇ-ahˇ bi uˇ-iˇ-awˇ, meuˬ lahˇ k'oeˇ taˆ neh la ̭ nyiˇ paw aˬ za za-ehˇ pyehˬ ka nehˬ-euˬ meh. 26Sawˇluˆ Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ g'o ̭-iˇ-awˇ, zaˬ lahˇ deuˬ nehˬ-ehˇ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ jawˇ-eu lehˇ g'eh-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ zaˬ lahˇ pyeu ̭ laˇ-euˬ gaˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ maˬ jah-ehˇ, dawˬ tawˆ lu ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ guˆ-eu meh. 27K'oeˇ ngeh, Baˬnaˬbaˇ oe-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ g'aˬ k'ehˇ deuˬ jawˇ gaˇ sheuˬ g'eh-euˬ meh. Sawˇluˆ gaˇ pehˇ-ahˇ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ ya tahˬ puˬ-awˇ, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ aˬ yaw ̭-ahˇ aˬ joˆ-ehˇ dawˬ ngehˬ cawˬ nehˬ-euˬ gaˇ kawˆ, Baˬnaˬbaˇ neh aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ dzawˇ nehˬ-euˬ meh. Daˬmaˬsehˇ meuˬ la ̭ k'oeˇ, Yeˬsuˇ-euˬ tsawˇ myahˇ uˬ moˆ Sawˇluˆ k'aˬ duˬ ni dawˬ mehˬ mehˬ-euˬ gaˇ kawˆ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ dzawˇ nehˬ-euˬ meh. 28K'oeˇ ngeh jawˇ, Sawˇluˆ aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ ya jawˇ-awˇ, Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ doe ni aˬ yaw ̭ ma ̭ nehˬ-ehˇ cah cah-ehˇ Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-euˬ tsawˇ myahˇ uˬ moˆ k'aˬ duˬ ni dawˬ mehˬ mehˬ-euˬ meh. 29Heˬlaˬsaˇ dawˬ ngehˬ-eu Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ nehˬ-ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ dawˬ ja ja-awˇ tsawˇ pyehˇ pyehˇ-euˬ meh. Ehˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ ma ̭ aˬ yaw ̭-ahˇ seh ̭-eu lehˇ g'eh-eu meh. 30Jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ gaˇ kawˆ k'oeˇ-ahˇ ya siˬ ngeh, Sawˇluˆ-ahˇ Gehˇsaˬliˇ meuˬ-ahˇ sheuˬ g'eh-awˇ, Daˬsuˆ meuˬ-ahˇ bi g'o ̭ leˇ-euˬ meh. 31K'oeˇ ngeh, Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ, Gaˬliˬlehˇ miˇ k'ahˬ hawˇ-eu, Saˬmaˬliˆ miˇ k'ahˬ doe ni jaˆ-eu Ka li zaˬ aˇ muˇ deuˬ, nui saˇ o ̭-eu la ̭ k'oeˇ co ̭ ngehˇ ni tiˬ k'ehˬ ya deh ̭-euˬ meh. SahˬpaˬMiˬyehˇ-ahˇ yaw zeu baw-awˇ deh ̭-eu lo ̭-ehˇ, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ caw ba-eu la ̭ k'oeˇ myaˬ laˇ behˇ laˇ lu ̭-eu meh. 32Beˬtuˆluˆ-aˬ, doe doe-ehˇ cah cah-ehˇ jawˇ-euˬ meh. Tiˬ poˆ-aˬ, Luˇda meuˬ-ahˇ jawˇ-eu Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ jawˇ gaˇ dawˬ deh g'a-iˇ-euˬ meh. 33K'oeˇ gaˇ, kuiˇ shiˇ la ̭ shiˇ shiˇ-eu miˇ neh yeh ̭ k'o ̭ keuˆ ni yu ̭ zaˇ la ̭ nyiˇ maˬ doˆ le nya-ehˇ jawˇ-eu Ehˇneˬ lehˇ myahˇ-euˬ tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ mawˇ-euˬ meh. 34Beˬtuˆluˆ a ̭ yaw ̭-ahˇ ehˇ nehˬ-eu, "Ehˇneˬ-oˇ, Yeˬsuˇ Ka li nawˬ-ahˇ bi muiˬ laˇ-euˬ meh. Tuˇ-awˇ nawˬ-euˬ yu ̭ zaˇ laˆ luiˆ-awˬ." K'oeˇ ngeh, Ehˇneˬ ja pyuˬ ni tuˇ laˇ-euˬ meh. 35Luˇda meuˬ hawˇ-eu Shaˬloˬ miˇ k'ahˬ-ahˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ dawˬ tawˆ lu ̭ tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ ya mawˇ ngeh, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ jawˇ paw pyawˇ laˇ jiˇ-euˬ meh. 36Yuˇbeˬ meuˬ-ahˇ Daˬbiˇtaˆ lehˇ myahˇ-euˬ jah-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ jawˇ-eu meh. (Aˬ yaw ̭-euˬ tsawˇ myahˇ k'oeˇ-aˬ, Heˬlaˬsaˇ dawˬ-ahˇ neh Dawˬka ̭ lehˇ kuˇ-awˇ, dawˬ tsui ̭-aˬ, "K'aˬ tsehˆ" lehˇ ehˇ maw ̭-eu meh.) Aˬ yaw ̭-aˬ, aˬ myah lu ̭ yaw muiˬ jeˬ mˇ-awˇ, shaˬ-eu zahˬ-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ maˬ tsehˆ leˇ ni caw na nehˬ-eu meh. 37Aˇ yamˬ k'oeˇ yamˬ-ahˇ aˬ yaw ̭ naˇ-awˇ shiˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭-euˬ g'awˇ mawˇ-ahˇ iˇ cu ̭ dzui ̭ nehˬ-awˇ, nymˇ la ̭ taˆ tiˆ-ahˇ jaˆ-eu kuˆ lawˆ tiˬ lawˆ la ̭ k'oeˇ ba ̭ taˬ-euˬ meh. 38Yuˇbeˬ meuˬ-aˬ, Luˇda meuˬ-ahˇ yaw k'aˆ-ehˇ maˬ kaˬ-a. Yuˇbeˬ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ, Luˇdaˆ meuˬ-ahˇ Beˬtuˆluˆ jawˇ lu ̭-eu gaˇ kawˆ ya gaˬ ngeh, tsawˇ haˬ nyiˬ g'aˬ pyehˬ g'eh-awˇ, "Nga ma ̭ jawˇ Gaˇ yaw kawˇ-ehˇ tiˬ poˆ oe nehˬ la ̭ sheˇ" lehˇ bi ehˇ gaˬ leˇ-euˬ meh. 39Beˬtuˆluˆ lehˬ hmˬ-awˇ, aˬ yaw ̭ nya ̭ nehˬ-ehˇ iˇ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ iˇ keuˆ ngeh, aˬ yaw ̭-ahˇ nymˇ la ̭ taˆ tiˆ-ahˇ sheuˬ daˆ le ̭-euˬ meh. Miˬ coeˬ miˬ ma dawˬ tawˆ lu ̭ aˬ yaw ̭-euˬ tiˬ jawˬ uiˬ le-awˇ, Dawˬka ̭ yaw deh ̭ deh ̭ ngeh gu ̭ nehˬ ya ̭-euˬ mehˬ tsoeˬ deuˬ aˬ yaw ̭-ahˇ sheu haw sheu haw-ehˇ ngoeˇ-eu meh. 40Beˬtuˆluˆ-aˬ, aˬ yaw ̭ ma ̭ dawˬ tawˆ lu ̭-ahˇ la ̭ nyiˇ bi doˆ-iˇ jiˇ-awˇ, pawˬ tsui ̭ pawˬ dmˬ dmˬ-awˇ guiˬ lahˬ shaˇ-euˬ meh. K'oeˇ naˇ, shiˇ taˬ-euˬ g'awˇ mawˇ jaˆ gaˇ ciˬ pyawˇ-awˇ, "Daˬbiˇtaˆ-oˇ, tuˇ-awˬ" lehˇ ehˇ nehˬ-euˬ meh. Aˬ yaw ̭ myaˆ nuiˆ byeh haw laˇ-awˇ, Beˬtuˆluˆ-ahˇ mawˇ ngeh, tuˇ-awˇ nuiˇ-euˬ meh. 41K'oeˇ naˇ, Beˬtuˆluˆ aˬ la ̭ cawˬ nehˬ-awˇ, aˬ yaw ̭-ahˇ g'eu tuˇ nehˬ-euˬ meh. K'oeˇ ngeh, jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ hawˇ-eu miˬ coeˬ miˬ ma k'oeˇ deuˬ-ahˇ Beˬtuˆluˆ kuˇ-awˇ, zaˬ miˬ zaˬ k'oeˇ g'aˬ-ahˇ, yaw deh ̭-ehˇ aˬ yaw ̭ ma ̭-ahˇ a k'o ̭ nehˬ-euˬ meh. 42Gaˇ kawˆ k'oeˇ Yuˇbeˬ meuˬ meuˬ lah-ehˇ gaˬ doe-iˇ-awˇ, tsawˇ haˬ g'awˬ mya ni Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-ahˇ jah laˇ-euˬ mehl. 43Beˬtuˆluˆ-aˬ, Yuˇbeˬ meuˬ la ̭ k'oeˇ Siˇmoˬ lehˇ myahˇ-euˬ shaˬ k'oˆ jahˇ-eu g'aˬ nehˬ-ehˇ g'awˬ mya nah jawˇ-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\