GAWˇLAWˇSEHˇ 3

1Naw ma ̭-ahˇ Ka li nehˬ-ehˇ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ-euˬ meh. K'oeˇ miˇ neh, mˬ k'oeˇ taˆ Miˬyehˇ neh naw ma ̭ g'aˇ duˬ lehˬ hmˬ taˬ-euˬ jeˬ-ahˇ nui k'ahˇ jaˆ-awˬ. K'oeˇ gaˇ, Miˬyehˇ-euˬ aˇ maˇ paw jaˆ-eu dzoeˬ dzaˬ nuiˇ mahˬ k'oeˇ taˆ Ka li nuiˇ lu ̭-eu meh. 2Mˬ k'oeˇ taˆ jaˆ-eu jeˬ-ahˇ naw ma ̭-euˬ nui ma noeˬ tsoˆ taˬ-awˬ. Miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ jaˆ-eu jeˬ-ahˇ taˬ noeˬ tsoˆ taˬ. 3Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, naw ma ̭ shiˇ-euˬ tsawˇ haˬ pyeu ̭-awˇ, naw ma ̭ maˇ maˇ ni ya deh ̭-eu jeˬ-aˬ, Ka li deh ̭-eu jeˬ nehˬ-ehˇ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ Miˬyehˇ la ̭ k'oeˇ za ̭ taˬ-awˇ jaˆ-a siˬ. 4Maˇ maˇ ni g'eh-eu naw ma ̭-euˬ deh ̭-eu jeˬ-aˬ, Ka li-euˬ gaˇ mˇ-eu g'aˇ duˬ pyeu ̭-awˇ, aˬ yaw ̭ miˇ tsaˬ k'oeˇ taˆ doˆ le ngeh naw ma ̭ k'aw ̭ aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ doˆ le-awˇ, aˬ yaw ̭ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ ahˇ-eu lo ̭-ehˇ naw ma ̭ k'aw ̭ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ ahˇ teh ̭-a. 5Naw ma ̭ la ̭ k'oeˇ gaˇ mˇ lu ̭-eu jeˬ pyeu ̭-eu, miˇ tsaˬ shiˬ shaˬ jiˇ-ahˇ nui k'ahˇ jaˆ-eu la ̭ k'oeˇ jaw ̭ dui dui-eu k'aˬ miˬ sheu-eu g'awˬ mya jeˬ mˇ-eu, yaw haiˬ jeˬ mˇ-eu, nui k'ahˇ huiˬ-eu, heu deuˬ-ahˇ naw ma ̭ ya laˆ seh ̭ jiˇ meh. (Nui k'ahˇ huiˬ-eu jeˬ-aˬ, tahˬ pahˬ aˬ ma mawˇ kawˇ-ahˇ uˬ duˬ tahˬ gaˇ duˇ-eu meh.) 6K'oeˇ lo ̭-ehˇ mˇ-awˇ Miˬyehˇ ehˇ dawˬ maˬ naˇ haˬ-eu deuˬ k'oeˇ taˆ Miˬyehˇ nui ma pehˇ-eu jeˬ keuˆ le teh ̭-a. 7Dzeuˇ laˇ ngeh, nui k'ahˇ k'oeˇ deuˬ naw ma ̭-ahˇ uˆ g'aˬ taˬ ngeh, naw ma ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ deh ̭ dzeuˇ jawˇ dzeuˇ ya ̭-euˬ meh. 8Nui ma pehˇ-eu, nui ma daˆ-eu, aˬ cawˬ-ahˇ yaw doeˇ jahˇ maw ̭-eu, heu deuˬ-ahˇ naw ma ̭ nymˬ-mˇ byehˇ tsehˆ tsehˆ-awˬ. Aˬ cawˬ-ahˇ dawˬ doeˇ ngehˬ daˆ-eu jeˬ hawˇ-eu jaw ̭ dui dui-eu dawˬ ngehˬ-eu jeˬ, naw ma ̭-euˬ k'aˬ meh-ahˇ taˬ paˇ bi doˆ laˇ. 9Tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ jaˬ myaw ̭ taˬ paˇ myaw ̭. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, nui ma yaw oeˇ hawˇ-eu mˇ-eu shaˇ-eu yaw oeˇ jeˬ-ahˇ naw ma ̭ lehˆ dzeh g'aˬ-euˬ meh. 10Nui ma yaw shui ̭-ahˇ naw ma ̭ dm paˇ g'aˬ-euˬ meh. Heu-aˬ, Beh-euˬ yaw sahˇ pyeu ̭-eu Miˬyehˇ-ahˇ naw ma ̭ tiˬ byah tiˬ lo ̭ bi siˬ nya laˇ-eu g'aˇ duˬ, aˬ yaw ̭-euˬ aˇ g'ehˇ-ahˇ duˇ laˇ ni aˬ myah lu ̭ yaw shui ̭ bi paˇ laˇ lu ̭-eu tsawˇ haˬ yaw shui ̭ pyeu ̭-eu meh. 11K'oeˇ miˇ neh, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ maˬ ngeuˇ-eu deuˬ hawˇ-eu Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ yaw kaˬ maˬ ehˇ, baˆ k'oˆ mehˬ dzaˬ yehˬ-euˬ deuˬ hawˇ-eu maˬ yehˬ-euˬ deuˬ yaw kaˬ maˬ ehˇ, yawˬ k'ahˬ yaw miˇ yawˬ-ahˇ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ maˬ ehˇ, zahˇ sahˇ k'o ̭ maˬ baw-eu tsawˇ haˬ deuˬ maˬ ehˇ, zaˬ k'aˆ maˬ ehˇ, zaˬ k'aˆ maˬ ngeuˇ-eu deuˬ maˬ ehˇ, beu gaˇ duˬ tiˬ paw ̭-iˬ maˬ paˇ jaˆ meh. Dawˬ tawˆ lu ̭ Ka li-ahˇ uˬ duˬ duˬ leˇ-awˇ, dawˬ tawˆ lu ̭ Ka li la ̭ k'oeˇ jawˇ-eu meh. 12Naw ma ̭-aˬ, Miˬyehˇ-euˬ tsawˇ haˬ meh. Aˬ yaw ̭ naw ma ̭-ahˇ gaˬ-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ tsawˇ haˬ bi pyeu ̭ laˇ-eu g'aˇ duˬ tseˇ doˆ taˬ-euˬ meh. K'oeˇ miˇ neh, aˬ cawˬ-ahˇ g'awˬ shaˬ gaˬ-eu, aˬ cawˬ-ahˇ ngehˬ g'eh maw ̭-eu, yawˬ haˇ yawˬ ha taˬ nyiˇ-eu, nui nahˬ nui yu ahˇ-eu, nui ma g'awˬ mahˇ ni taˬ-eu, heu deuˬ-ahˇ naw ma ̭ dm tsahˬ taˬ-awˬ. 13Tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ oˇ-awˬ. Iˬ baˇ taˬ k'aˇ za laˇ ngeh, tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ iˬ baˇ pyehˬ-awˬ. Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ naw ma ̭-ahˇ iˬ baˇ pyehˬ nehˬ la ̭-euˬ lo ̭-ehˇ, tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ iˬ baˇ pyehˬ-awˬ. 14Heu deuˬ dawˬ tawˆ lu ̭ mˇ-euˬ k'oeˇ taˆ g'oeˇ-eu gaˬ-eu jeˬ bi jaˆ-awˬ. G'oeˇ-eu gaˬ-eu jeˬ-aˬ, dawˬ tawˆ lu ̭ tiˬ gaˇ ta ̭ leˇ jiˇ ni gahˇ dzahˬ-eu meh. 15Ka li neh bi ̭-euˬ tsaˬ leˇ dzoeˇ leˇ-eu jeˬ k'oeˇ-aˬ, naw ma ̭ tiˬ jeˬ paˬ mˇ-eu lehˇ noeˬ tsehˆ ngeh naw ma ̭-ahˇ gaˇ ma sheuˬ mehˬ-eu g'aˇ duˬ pyeu ̭-eu meh. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, naw ma ̭ k'oeˇ lo ̭-ehˇ tsaˬ leˇ dzoeˇ leˇ-awˇ g'awˇ mawˇ tiˬ mawˇ teh ̭-ehˇ pyeu ̭ laˇ-eu g'aˇ duˬ, Miˬyehˇ neh naw ma ̭-ahˇ kuˇ taˬ-euˬ meh. Naw ma ̭ Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ ngehˇ-eu maˬ tsaˬ-a. 16Byah dui dui-eu Ka li-euˬ dawˬ k'oeˇ, naw ma ̭-euˬ nui ma la ̭ k'oeˇ bi ahˇ-eu tsaˬ meh. Zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ dawˬ tawˆ lu ̭ zmˬ-awˇ tiˬ g'aˬ tiˇ g'aˬ mehˬ-awˬ tsoˆ-awˬ. Jaˇli ̭ la ̭ k'oeˇ ahˇ-eu ja ceuˬ-eu caˇdawˬ deuˬ, Yeˬsuˇ gaˇ kawˆ caˇ-eu caˇ dawˬ deuˬ hawˇ-eu, guiˬ lahˬ sa ̭ laˇ paw ta ̭ leˇ-eu caˇ dawˬ deuˬ caˇ caˇ-ehˇ, nui ma la ̭ k'oeˇ Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ ja ceuˬ-awˬ. 17Naw ma ̭ k'aˇ mˇ k'aˇ shaˇ k'aˇ ngehˬ k'aˇ tmˇ-eu jeˬ la ̭ k'oeˇ, Sahˬ paˬ Yeˬsuˇ-euˬ tsawˇ myahˇ uˬ moˆ Aˬ da Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ ja ceuˬ ja ceuˬ-ehˇ mˇ-awˬ. 18Miˬ zaˬ deuˬ-oˇ, yawˬ ha-euˬ k'aˬ dzeˇ zaˬ uˆ lahˇ-eu uˬ moˆ deh ̭-awˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, naw ma ̭ Ka li zaˬ pyeu ̭-eu miˇ neh k'oeˇ lo ̭-ehˇ deh ̭-eu tsaˬ meh. 19K'aˬ dzeˇ zaˬ deuˬ-oˇ, yawˬ ha-euˬ miˬ zaˬ-ahˇ gaˬ-awˬ. Yehˬ bawˬ sehˇ lu-ehˇ taˬ g'eh. 20Zaˬ deuˬ-oˇ, naw ma ̭ Ka li zaˬ pyeu ̭-eu lo ̭-ehˇ, yawˬ ha-euˬ aˬ ma aˬ da ehˇ dawˬ-ahˇ yawˬ jawˇ na lu ̭ naˇ haˬ geu ̭-awˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, k'oeˇ lo ̭-ehˇ mˇ gaˇ Miˬyehˇ nui ma tsaˬ-eu meh. 21Aˬ da aˬ ma deuˬ-oˇ, yawˬ ha-euˬ zaˬ deuˬ nui ma pehˇ ni taˬ jahˇ. K'oeˇ lo ̭-ehˇ jahˇ nehˬ naˇ, yawˬ jeˬ na lu ̭ la ̭ k'oeˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ nui ma baˬ-iˇ teh ̭-a. 22Zaˬ k'aˆ deuˬ-oˇ, yawˬ jeˬ na lu ̭ la ̭ k'oeˇ yawˬ ha-euˬ baw leˬ ehˇ dawˬ naˇ haˬ-awˬ. Baw leˬ deuˬ neh bi ja ceuˬ-eu lehˇ baw leˬ mawˇ gaˇ teh ̭-ehˇ dawˬ g'oˆ g'oˆ-eu jeˬ maˬ bi pyeu ̭ ni, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-ahˇ yaw zeu baw-eu miˇ neh nui ma la ̭ k'oeˇ keuˆ ni dawˬ g'oˆ g'oˆ-eu jeˬ bi pyeu ̭-awˬ. 23Aˬ geu jeˬ mˇ-eu maˬ kaˬ, tsawˇ haˬ zaˬ g'aˇ duˬ mˇ-eu lo ̭-ehˇ maˬ ngeuˇ ni, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ g'aˇ duˬ mˇ-eu lo ̭-ehˇ nui ma keuˆ-awˇ mˇ-awˬ. 24Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ neh aˬ yaw ̭-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ g'aˇ duˬ lehˬ hmˬ taˬ-euˬ la ̭ sawˬ-ahˇ naw ma ̭ za teh ̭-a lehˇ nui ma la ̭ k'oeˇ noeˬ taˬ-awˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, naw ma ̭ gaˇ mˇ nehˬ lu ̭-eu Baw leˬ maˇ maˇ ni g'eh-eu g'aˬ-aˬ, Ka li meh. 25Maˬ muiˬ-eu jeˬ mˇ-eu tsawˇ haˬ-aˬ, yawˬ ha neh k'aˇ mˇ-euˬ lo ̭-ehˇ k'ehˬ nehˬ k'aˆ nehˬ gaˇ ya daˬ teh ̭-a. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, Miˬyehˇ-aˬ, tsawˇ haˬzaˬ-ahˇ myaˆ pyawˬ huiˬ nyiˇ maˬ tseˇ ni yaˇ k'aˬ daˇ-eu meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\