GAWˇLAWˇSEHˇ 4

1Baw leˬ deuˬ-oˇ, yawˬ ha-euˬ zaˬ k'aˆ deuˬ-ahˇ yawˬ tsaˬ yaw dawˇ dawˇ-ehˇ haw nehˬ-awˬ. Naw ma ̭ k'aw ̭, mˬ k'oeˇ taˆ naw ma ̭-euˬ Baw leˬ jawˇ ma lehˇ nui ma la ̭ k'oeˇ noeˬ taˬ-awˬ. 2Aˬ myah lu ̭ maˬ tsehˆ leˇ ni guiˬ lahˬ shaˇ-awˬ. Naw ma ̭ guiˬ lahˬ shaˇ ngeh, Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ-ahˇ ja ceuˬ ja ceuˬ-ehˇ, yaw beuˇ beuˇ-ehˇ shaˇ-awˬ. 3Ka li-euˬ gaˇ kawˆ za ̭ taˬ-euˬ jeˬ-ahˇ ta ̭-eu Miˬyehˇ dawˬ kawˬ nga ma ̭ mehˬ ngeh, laˆ tsoeˬ-eu jeˬ maˬ jaˆ-ehˇ ya mehˬ ni Miˬyehˇ caw ba nehˬ la ̭-eu g'aˇ duˬ noeˬ keuˆ-awˇ guiˬ lahˬ shaˇ nehˬ la ̭-awˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, ngaˇ Miˬyehˇ dawˬ kawˬ mehˬ-euˬ miˇ neh nymˬ-mˇ tawˬ-ahˇ ya uˇ lu ̭-eu ma. 4K'oeˇ miˇ neh, ngaˇ ya ngehˬ paˬ-ehˇ g'eh-eu dawˬ k'oeˇ deuˬ-ahˇ, aˬ cawˬ g'oˆ shaw nya ni shawˇ jehˆ ni mehˬ nehˬ nya-eu g'aˇ duˬ guiˬ lahˬ caw shaˇ nehˬ la ̭-awˬ. 5Ka li-ahˇ maˬ jah-eu tsawˇ haˬ deuˬ-euˬ mehˬ shi zaˬ siˬ tsawˇ gahˇ ahˇ-eu tsawˇ haˬ lo ̭-ehˇ deh ̭-awˬ. Aˇ yamˬ k'aˇ tsaˬ laˇ ngeh, yawˬ ha jah-eu tsawˇ haˬ pyeu ̭-eu gaˇ kawˆ aˬ cawˬ-ahˇ bi siˬ bi mawˇ-awˬ. 6Naw ma ̭ neh ngehˬ-euˬ dawˬ deuˬ-aˬ, aˬ cawˬ-euˬ nui ma-ahˇ laˆ saˆ-awˇ, aˬ cawˬ naˇ haˬ maw ̭-eu dawˬ deuˬ bi pyeu ̭-awˬ. K'oeˇ uˬ ta ̭, tsawˇ haˬ yawˬ g'aˬ na lu ̭-ahˇ dawˬ yaw muiˬ aˬ joˆ-ehˇ ya ngehˬ cawˬ k'o ̭ nehˬ-eu gaˇ kawˆ siˬ nya-eu tsaˬ meh. 7Ngaˬ-euˬ gaˇ kawˆ daw ̭ tawˆ lu ̭, Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-euˬ gaˇ la ̭ k'oeˇ saˇ jaˇ zi ̭-eu gaˇ mˇ cawˬ pyeu ̭-eu aˬ dui-euˬ aˬ nyiˇ Duˇjiˇ naw ma ̭-ahˇ dzawˇ nehˬ la ̭ teh ̭-a. 8K'oeˇ miˇ neh, aˬ yaw ̭-ahˇ naw ma ̭ jawˇ gaˇ ngaˇ k'ehˇ g'eh la ̭-eu ma. Nga ma ̭ aˬ joˆ-ehˇ deh ̭ lu ̭ jawˇ lu ̭-eu gaˇ kawˆ naw ma ̭-ahˇ bi dzawˇ mehˬ-awˇ, naw ma ̭ la ̭ k'aˬ bi cehˇ-eu g'aˇ duˬ k'ehˇ g'eh la ̭-eu ma. 9Nga ma ̭ gaˬ dui dui-awˇ jah coeˇ-eu naw ma ̭-euˬ aˇ muˇ zaˬ tiˬ g'aˬ pyeu ̭-eu aˬ nyiˇ Awˬneˬsiˬmuˇ-ahˇ k'aw ̭, aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ bi laˇ caw-eu ma. Heu gaˇ k'aˇ pyeu ̭ lu ̭-eu yawˬ jeˬ na lu ̭ aˬ nya ̭ dzawˇ nehˬ la ̭ tehˬ-a. 10Ngaˬ nehˬ-ehˇ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ tawˬ-ahˇ uˇ lu ̭-eu Aˬliˬdaˬguˇ naw ma ̭-ahˇ dawˬ cawˬ puˬ ahˇ la ̭-euˬ meh. K'oeˇ lo ̭-ehˇ duˇ ni, Baˬnaˬbaˇ-euˬ aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ tsaˬ-eu Maˬkuˆ k'aw ̭, naw ma ̭-ahˇ dawˬ cawˬ puˬ ahˇ la ̭-euˬ meh. ( Maˬkuˆ laˇ naˇ, aˬ joˆ-ehˇ ya ha nehˬ-eu gaˇ kawˆ naw ma ̭-ahˇ mehˬ nehˬ g'aˬ-euˬ ma.) 11Yuˇtuˬ lehˇ k'aw ̭ kuˇ-eu Yawˇshuˆ k'oeˇ g'aˬ k'aw ̭, naw ma ̭-ahˇ dawˬ cawˬ puˬ ahˇ la ̭-euˬ meh. Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ la ̭ k'oeˇ Ka li zaˬ pyeu ̭ laˇ-awˇ ngaˬ nehˬ-ehˇ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ Miˬyehˇ Miˇk'ahˬ g'aˇ duˬ mˇ lu ̭-eu heu smˇ g'aˬ jawˇ-eu teh ̭ ma. Aˬ yaw ̭ ma ̭ ngaˬ-ahˇ caw mˇ caw shaˇ nehˬ la ̭ dui dui-euˬ meh. 12Naw ma ̭-euˬ aˇ muˇ zaˬ tiˬ g'aˬ pyeu ̭-eu Yeˬsuˇ Ka li-euˬ gaˇ mˇ lu ̭-eu Iˇbaˬpaˬlaˇ k'aw ̭, naw ma ̭-ahˇ dawˬ cawˬ puˬ ahˇ la ̭-euˬ meh. Naw ma ̭ g'aˇ duˬ aˬ yaw ̭ aˬ myah lu ̭ guiˬ lahˬ shaˇ dui dui lu ̭ meh. Naw ma ̭ jah-eu la ̭ k'oeˇ zi ̭ dah ni yaw ̭ nya-eu g'aˇ duˬ maˬ ehˇ, Ka li-ahˇ jah-eu paw ehˇ k'aˇ maˬ za ni bi byah laˇ-eu g'aˇ duˬ maˬ ehˇ, Miˬyehˇ-euˬ nui k'ahˇ-ahˇ tiˬ byah tiˬ lo ̭ bi caw teh-eu g'aˇ duˬ maˬ ehˇ, aˬ yaw ̭ Miˬyehˇ-ahˇ guiˬ lahˬ shaˇ-eu maˬ tsehˆ leˇ-a. 13Naw ma ̭ g'aˇ duˬ maˬ ehˇ, Lawˬdiˬciˆ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ g'aˇ duˬ maˬ ehˇ, Heˬlaˬbawˇliˇ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu tsawˇ haˬ deuˬ g'aˇ duˬ maˬ ehˇ, aˬ yaw ̭ aˇ naˆ ni leh jeh-awˇ gaˇ mˇ lu ̭-eu gaˇ kawˆ ngaˇ saˇ kiˇ kamˬ peuˬ ma. 14Naˇ gawˇ laˆ saˆ-eu tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ pyeu ̭-eu aˬ dui zawˇ gaˬ-eu saˬ laˬ g'oˬ Luˇka ̭ hawˇ-eu Deˬmaˆ k'aw ̭, naw ma ̭-ahˇ dawˬ cawˬ puˬ ahˇ la ̭-euˬ meh. 15Lawˬdiˬciˆ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-ahˇ maˬ ehˇ, Noˬpaˇ hawˇ-eu aˬ yaw ̭-euˬ nymˇ-ahˇ tahˬ dzoeˇ-awˇ guiˬ lahˬ shaˇ-eu Ka li zaˬ aˇ muˇ-ahˇ maˬ ehˇ, nga ma ̭ noeˬ mawˇ dui dui lu ̭-eu gaˇ kawˆ tiˬ poˆ tsa ̭ gaˬ nehˬ-awˬ. 16Sahˬ bo ̭ heu ta ̭-ahˇ naw ma ̭ gui haw g'aˬ ngeh, Lawˬdiˬciˆ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu Ka li zaˬ aˇ muˇ-ahˇ k'aw ̭, maˬ byehˇ ni tiˬ poˆ bi gui haw-awˬ. K'oeˇ lo ̭-ehˇ duˇ ni, Lawˬdiˬciˆ meuˬ-ahˇ jawˇ-eu aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ neh sha ha le-euˬ sahˬ bo ̭-ahˇ k'aw ̭, maˬ byehˇ ni gui haw-awˬ. 17Aˬgiˇpuˆ-ahˇ k'aw ̭, "Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-euˬ gaˇ la ̭ k'oeˇ nawˇ mˇ-eu gaˇ deuˬ-ahˇ yaw muiˬ paˬ-ehˇ mˇ luiˆ jiˇ-awˬ" lehˇ tiˬ poˆ tsa ̭ gaˬ nehˬ-awˬ. 18Pawˇluˆ naw ma ̭-ahˇ dawˬ cawˬ puˬ ahˇ la ̭-eu ma lehˇ ngaˬ-euˬ aˬ la ̭ neh bo ̭-euˬ ma. Ngaˇ shmˇ caˆ daˬ lu ̭ gaˇ taˬ ngehˇ de. Miˬyehˇ-euˬ guiˬ lahˬ yaw dzahˇ naw ma ̭ k'oeˇ taˆ jaˆ lu ̭-uˇ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\