GAˬLAˬTIˆ 1

1G'aˬ k'ehˇ bi geu ̭-eu g'aˇ duˬ tsawˇ haˬ zaˬ neh kuˇ-euˬ maˬ ngeuˇ-ehˇ, tsawˇ haˬ zaˬ neh g'aˬ k'ehˇ ka nehˬ-euˬ k'aw ̭ maˬ ngeuˇ ni, Yeˬsuˇ Ka li hawˇ-eu aˬ yaw ̭-ahˇ bi g'o ̭ deh ̭ laˇ-euˬ Aˬda Miˬyehˇ neh kuˇ-euˬ g'aˬ pyeu ̭-eu ngaˇ Pawˇluˆ hawˇ-eu 2heu gaˇ k'aˇ jawˇ-eu aˬ yui ̭ aˬ nyiˇ Ka li zaˬ dawˬ tawˆ lu ̭, Gaˬlaˬtiˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ jawˇ-eu Ka li zaˬ aˇ muˇ deuˬ jawˇ gaˇ dawˬ cawˬ puˬ ahˇ le ̭-eu ma. 3Aˬ dui-euˬ Aˬda Miˬyehˇ hawˇ-eu Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ Ka li-euˬ guiˬ lahˬ yaw dzahˇ hawˇ-eu nui saˇ o ̭-eu jeˬ, naw ma ̭ k'oeˇ taˆ keuˆ le lu ̭-uˇ. 4Haiˬ dui dui-eu ziˇ heu ziˇ-ahˇ aˬ dui ya buˬ-iˇ ni aˬ dui-euˬ Aˬda Miˬyehˇ nui ma tsaˬ-eu lo ̭-ehˇ, aˬ dui-euˬ iˬ baˇ aˇ poeˬ Ka li aˬ yaw ̭-euˬ g'awˇ mawˇ lawˇ nehˬ-euˬ meh. 5Mˬ maˬ maˬ byaˆ zaˇ ziˇ Miˬyehˇ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ huiˬ lu ̭-uˇ. Aˬ miˬ. 6Ka li-euˬ guiˬ lahˬ yaw dzahˇ la ̭ k'oeˇ naw ma ̭-ahˇ kuˇ-euˬ g'aˬ-ahˇ naw ma ̭ yaw awˇ la ̭-ehˇ byehˇ dzeh-awˇ, Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ yawˬ hmˬ yawˬ-ahˇ ha geu ̭-eu kawˇ dui dui gaˇ ngaˇ zahˬ dui dui leˇ nya. 7Maˇ maˇ ni ehˇ naˇ, Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ yawˬ hmˬ yawˬ maˬ jaˆ-a. Ehˇ k'aw ̭, naw ma ̭-ahˇ laˆ bahˬ-awˇ Ka li-euˬ Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ-ahˇ yuˇ pyawˆ maw ̭-eu tsawˇ haˬ tiˬ deuˬ jawˇ-eu miˇ neh, ngaˇ heu lo ̭-ehˇ ehˇ-eu ma. 8Nga ma ̭ maˬ ehˇ, mˬ taˆ g'aˬ k'ehˇ-ahˇ keuˆ ni maˬ ehˇ, nga ma ̭ neh naw ma ̭-ahˇ mehˬ-euˬ Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ heu-ahˇ beu gaˇ-eu Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ yawˬ hmˬ yawˬ mehˬ naˇ, k'aˇ mehˬ-euˬ g'aˬ k'oeˇ taˆ yaˬ k'ehˇ yaˬ-eu jeˬ keuˆ le lu ̭-uˇ. 9Yaw beh nga ma ̭ neh ehˇ dzeuˇ-euˬ dawˬ-ahˇ nymˬ-mˇ ngaˇ paˇ ehˇ poˆ-eu ma. Tsawˇ haˬ tiˬ g'aˬ na, naw ma ̭ neh ha geu ̭ dzeuˇ-euˬ Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ-ahˇ beu gaˇ-eu Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ yawˬ hmˬ yawˬ mehˬ laˇ naˇ, aˬ yaw ̭ k'oeˇ taˆ yaˬ k'ehˇ yaˬ-eu jeˬ keuˆ le lu ̭-uˇ. 10Tsawˇ haˬ zaˬ ngaˬ-ahˇ nui ma tsaˬ ni ngaˇ mˇ lu ̭-eu nga loˇ. Maˬ ngeuˇ. Miˬyehˇ nui ma tsaˬ-eu jeˬ-ahˇ ngaˇ maw ̭-eu ma. Tsawˇ haˬ zaˬ nui k'ahˇ shiˇ-eu jeˬ-ahˇ ngaˇ leh jeh lu ̭-eu nga loˇ. K'oeˇ lo ̭-ehˇ mˇ naˇ, ngaˇ Ka li-euˬ zaˬ k'aˆ maˬ paˇ ngeuˇ-aˇ. 11Aˬ yui ̭ a ̭ nyiˇ Ka li zaˬ deuˬ-oˇ, ngaˇ mehˬ lu ̭-eu Laˬ k'aˬ cehˇ-eu Guiˬ lahˬ dawˬ heu-aˬ, tsawˇ haˬ zaˬ jawˇ gaˇ neh doˆ le-euˬ maˬ ngeuˇ-eu naw ma ̭ bi siˬ nya maw ̭ miˇ-a. 12Tsawˇ haˬ zaˬ neh mehˬ nehˬ la ̭-euˬ k'aw ̭ maˬ ngeuˇ-a. Yeˬsuˇ Ka li neh ngaˬ-ahˇ pah mehˬ nehˬ la ̭-euˬ meh. 13Ngaˇ Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ uˬ duˬ tahˬ-eu zahˇ sahˇ k'o ̭ tawˬ lu ̭ ngeh aˬ joˆ-ehˇ deh ̭ ya ̭-euˬ gaˇ kawˆ naw ma ̭-ahˇ ja mehˬ g'aˬ-euˬ ma. Miˬyehˇ-euˬ Ka li zaˬ aˇ muˇ-ahˇ g'awˬ shaˬ maˬ gaˬ ni k'ehˬ nehˬ k'aˆ nehˬ-awˇ, ngaˇ k'aˇ g'eh nya gaˇ keuˆ ni laˆ cawˆ-eu jeˬ mˇ-euˬ ma. 14Ngaˬ nehˬ-ehˇ aˇ k'o ̭ tiˬ kawˆ lo ̭-ehˇ jaˆ-eu Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ naˆ maˬ tseˇ, Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ uˬ duˬ tahˬ-eu zahˇ sahˇ k'o ̭-ahˇ ngaˇ caw teh-euˬ ma. Aˬ dui-euˬ aˬ poeˬ aˬ bawˇ deuˬ neh tawˬ ka le ̭-euˬ deuˬ-ahˇ, aˬ yaw ̭ ma ̭ naˆ maˬ tseˇ ngaˇ nui ma keuˆ dui dui-euˬ ma. 15Ehˇ k'aw ̭, ngaˇ maˬ deh ̭ doˆ le mi naˆ-ehˇ Miˬyehˇ g'awˬ shaˬ gaˬ-eu jeˬ neh ngaˬ-ahˇ tseˇ doˆ g'aˬ-awˇ, aˬ yaw ̭-euˬ gaˇ bi mˇ-eu g'aˇ duˬ ngaˬ-ahˇ kuˇ-euˬ meh. 16Aˬ yaw ̭-euˬ gaˇ kawˆ Yuˇdaˆ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ bi mehˬ-eu g'aˇ duˬ, aˬ yaw ̭-euˬ Zaˬmaˇ neh ngaˬ-ahˇ pah mehˬ nehˬ la ̭-euˬ meh. Tsawˇ haˬ zaˬ tiˬ g'aˬ-ahˇ-iˬ, ngaˇ nui noeˬ nui duˇ maˬ shaˇ haw-aˬ. 17Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ ngaˬ-euˬ aˬ hu neh g'aˬ k'ehˇ geu ̭ lu ̭-eu deuˬ jawˇ gaˇ k'aw ̭, ngaˇ maˬ iˇ haw-aˬ. Tiˬ poˆ teh ̭-ehˇ Aˬleˬbyaˇ miˇ k'ahˬ-ahˇ iˇ-awˇ, Daˬmaˬsehˇ meuˬ-ahˇ g'o ̭ laˇ-euˬ ma. 18Aˇ nah ba smˇ k'o ̭ g'eh-awˇ neh hawˇ-eu Yeˬluˇsaˬlehˬ meuˬ-ahˇ ngaˇ iˇ-awˇ, Beˬtuˆluˆ jawˇ gaˇ dawˬ deh g'a leˇ-euˬ ma. Aˬ yaw ̭ nehˬ-ehˇ tseˇ ngaˬ nah byah ni ngaˇ jawˇ-euˬ ma. 19Sahˬpaˬ Yeˬsuˇ-euˬ aˬ nyiˇ Yaˬkoˆ maˬ ngeuˇ naˇ, g'aˬ k'ehˇ tiˬ g'aˬ-iˬ ngaˇ maˬ mawˇ-aˬ. 20Ngaˇ bo ̭ lu ̭-eu heu-aˬ, jaˬ myaw ̭ myaw ̭-eu maˬ ngeuˇ. Miˬyehˇ-euˬ mehˬ shi bo ̭-eu jeˬ pyeu ̭-eu ma. 21K'oeˇ naˇ, Suˇliˆ miˇ k'ahˬ hawˇ-eu Giˇliˇciˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ ngaˇ le-euˬ ma. 22K'oeˇ ngeh keuˆ ni-aˬ, Yuˇdaˆ miˇ k'ahˬ-ahˇ jawˇ-eu Ka li zaˬ aˇ muˇ deuˬ ngaˬ-ahˇ tsawˇ tsaˬ maˬ tsoˆ nya-a siˬ. 23"Aˬ dui ma ̭-ahˇ k'ehˬ nehˬ k'aˆ nehˬ la ̭-euˬ tsawˇ haˬ k'oeˇ g'aˬ, yaw beh aˬ yaw ̭ laˆ cawˆ-eu lehˇ leh jeh-euˬ jah-eu heu-euˬ gaˇ kawˆ dawˬ mehˬ mehˬ lu ̭ meh jeˇ" lehˇ, aˬ cawˬ ja-eu ya gaˬ-euˬ teh ̭-a siˬ. 24K'oeˇ sawˇ miˇ tsa hawˇ-eu, ngaˬ-euˬ baˬ da neh Miˬyehˇ-euˬ yaw sheh ̭ k'ahˬ sehˇ-ahˇ aˬ yaw ̭ ma ̭ ja ceuˬ laˇ-euˬ meh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\